ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از اقوام پادشاه کند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
عـقـد تـو عـین عـقیدت بـود خـواهد روز و شـبســور تــو عــیـن ســرور و شــادمـانـی جــاودان
زیـر طــاق عــرش طــاوس مـلــایـک جــبــرئیـلاز نــثــار تــو شــده یــاقــوت پــاش و درفــشــان
هم بـر آن طـالـع کـه بـا زهرا عـلـی و مرتـضـیوصـلـتـی کـردی بــه تـوفـیـق خـدای مـسـتـعـان
مـه بـه تـسـدیـس زحـل کـرده نـظـر بــا آفـتـابوصـلـتـی کـردی بــه رسـم بــخـردان بــاسـتــان
نــوزده روز از مــه روزه گـــذشـــتـــه روز نــیــکاخـتــیـاری بــود کـان بــاشـد ز بــهـروزی نـشـان
خـانـدان خـان و سـلـطـان از تـو زیـنـت یـافـتـنـدکز تو خواهد گشت معمور این دو میمون خاندان
خـاندان خـان بـه تـو آبـاد خـواهد گـشـت ازآنکخان بـه تو تسلیم کرد و جان بـه تو پرداخت خان
ای عــطــاهـای بــزرگــت اصــل رزق مــرد و زنوی سـخـنهای لـطـیفـت انس انس و جـان جـان
عــز دیـن مـســعــود فـرخ را تــو فـرخ اخــتــریدخــتــر فـرخ هـمـیـشـه بــر تــو بــوده مـهـربــان
خـصـم بـا سـلـطـان نـدانـد در جـهان پـهلـو زدنتـا تـو سـلـطـان جـهـان را بـود خـواهی پـهـلـوان
هرکجـا سـلطان بـود بـا او تـو بـاشـی همرکابهرکجـا سـلطـان رود بـا او تـو بـاشـی هم عـنان
رایـت تــدبــیـر تـو گـیـرد سـپــهـر انـدر سـپــهـرمــرکــب اقــبــال تــو گــیـرد عــنــان انـدر عــنـان
از کـفـایـت شــد کـف تــو ضـامـن ارزاق خــلـقضــامـنـی کـورا بــود تــوفـیـق در ضـمـن ضـمـان
زاغ اگــر بــر نـام تــو در آشــیـان بــیـضــه نـهـدزاغ را طـــاوس گـــردد بـــچـــه انـــدر آشـــیـــان
آفــتــاب رای تــو گــر روشــنــی کــمــتــر دهـدقــیـرگـون گــردد جــهـان از قــیـروان تــا قــیـروان
گــر ز خــاک نــهــروان آیــد خــلــاف تــو پــدیــدنـهـر خـون گـردد ز شـمـشـیر تـو شـهـر نـهـروان
کـرد زهـر چـشـم تـو بـر سـیسـتـان روزی گـذرزان شـد از خـار سـلـیب آکـنـده ریگ سـیسـتـان
حــزم تــو حـصـن رزانـت را بــود چــون کـوتــوالعـزم تـو سـیـل صـیـانـت را بـود چـون دیـده بــان
ای گـران زخـم سـبـک حـمـلـه بـه روز مـعـرکـهبـنـده ات کـیسـه سـبـک دارد هـمـی نـرخ گـران
ای به نیک اختر شده هم سلف سلطان جهاناز وفـاق تــسـت اکـنـون خــلـق عـالـم شـادمـان
حـور و غـلـمـان بـر مـبــارک عـقـد تـو گـاه نـثـارتــحــفــهـا بــرده ز شــادی یـکـدگـر را در جــنـان
عـقـد تـو گشـتـسـت عـقد مملکت را واسـطـهسـور تـو گـشـتـسـت لـفـظ تـهنـیت را تـرجـمـان
خــطــبــه تــو بــوده انـدر نـیـکـنـامـی مـعـجــزهوصـلـت تـو گـشـتـه انـدر شـادکـامـی داسـتــان
بـود خـواهد عـقـد تـو در عـقـد چـون دنیا و دینرفـت خــواهـد عــهـد تــو در عـهـده امـن و امـان
گـاه خــطــبــه خــوانـدن تــزویـج فــرخ فــال تــوبــر تـنـت بــوده نـثـار رحـمـت از هـفـت آسـمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.