ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سیداجل عمادالدین ابوالفضل طورانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
چــو شــاه زنـگ بــرآورد لــشــکــر از مـمـکــنفــرو گــشــاد ســـراپـــرده پـــادشــاه خـــتـــن
چـو بــرکـشـیـد شـفـق دامـن از بـسـیـط هـواشــب ســیـاه فــرو هـشــت خــیـمـه را دامــن
هــلــال عـــیــد پـــدیــد آمــد از کــنــار فــلــکمـنـیـر چــون رخ یـار و بــه خـم چـو قـامـت مـن
نهان و پـیدا گـفـتـی کـه معـنی ایسـت دقـیقورای قــــوت ادراک در لــــبـــــاس ســـــخـــــن
خـیال انجـم گردون همی بـه حـسـن و جـمالچــنـان نـمـود کـه از کـشــت زار بــرگ ســمـن
یـکـی چـو فـنـدق سـیم و یکـی چـو مـهـره زریـکـی چـو لـعـل بـدخـشـان یکـی چـو در عـدن
بـه چـرخ بــر بـه تـعـجـب هـمـی سـفـر کـردمبــه کـام فـکـرت و انـدیـشـه از وطـن بــه وطـن
بــه هـیـچ مـنـزل و مـقــصــد نـیـامـدم کـه درومـــجـــاوری نـــبـــد از اهـــل آن دیـــار و دمـــن
مــقــیـم مــنـزل هـفــتــم مـهـنـدســی دیـدمدراز عـــمــر و قــوی هــیــکــل و بـــدیــع بـــدن
بـه پـیش خـویش بـاری حـسـاب کون و فسادنــهــاده تـــخـــتـــه مـــیــنـــا و خـــامـــه آهــن
وزو فـــرود یــکــی خـــواجـــه مــمــکــن بـــودبـه روی و رای منیر و بـه خـلق و خـلق حـسـن
خــصــال خــویـش چــون روی دلـبــران نـیـکــوضــمــیــر پــاکــش چــون رای زیـرکــان روشــن
بــه پــنـجـم انـدر زایـشـان زمـام کـش تـرکـیکــه گــاه کــیــنــه بـــبــنــدد زمــانــه را گــردن
بــه گـرز آهـن سـای و بــه نـیـزه صـخـره گـذاربــه تــیـر مـوی شـکـاف و بــه تــیـغ شـیـر اوژن
فـــرود ازو بـــدو مــنــزل کـــنــیــزکـــی دیــدمبـنفـشـه زلف و سـمن عـارضـین و سـیم ذقـن
رخش زمی شده چون لعل و بـربـطی بـه کنارکــه بــا نـوای حــزیـنـش هـمـی نـمـانـد حــزن
وزان ســپــس بــه جــوانـی دگــر گــذر کــردمکـه بــود در هـمـه فـن هـمـچـو مـردم یـک فـن
صـحـیفـه نقـش همـی کـرد بـی دوات و قـلـمبـدیهـه شـعـر هـمـی گـفـت بـی زبـان و دهـن
خـدنگـهای شـهاب انـدر آن شـب شـبـه گـونروان چــــو نــــور خــــرد در روان اهــــریـــمــــن
نــجــوم کــرکــس واقــع بــجــدی درگــفــتــیکه پیش یک صنمستی به سجده در دو شمن
ز بــس تــزاحــم انـجــم چــنـان نـمـود هـمـیمـجــره از بــر ایـن کـوژپــشـت پــشـت شـکـن
کـــه روز بـــار ز مــیــران و مــهــتـــران بـــزرگدر ســـــرای و ره بــــــارگـــــاه صـــــدر زمـــــن
جــلــال دیـن پــیـمـبــر عــمـاد دولــت و مـلـکمـــدار داد و دیــانـــت قـــرار فـــرض و ســـنــن
جـهـان فـضـل ابـوالـفـضـل کـز کـفـایت اوسـتنـظـام مـلـک چــنـان کـز نـظـام مـلـک حــسـن
ســـپـــهــر قـــدری کــانــدر زمــیــن دولــت اوشـکـال شـیر شـکـارسـت و پـشـه پـیل افـکـن
بــه پــای هـمـت او نـارســیـده دســت مـلـکبــه شــاخ دولــت او نــاگــذشــتــه بــاد فــتــن
نـه ثـور دهـر ز عـدلـش کـشـیده رنـج سـپـهـرنه شـیر چـرخ ز سـهمش چـشیده طعم وسـن
ز بـــیـــم او بــــتـــوان دیـــد در مـــظـــالـــم اوضـــمـــیـــر دشـــمـــن او در درون پـــیــراهـــن
ز تــف هــیــبــت او در دلــش بـــبــنــدد خــونچـــنـــانـــکـــه بـــر رخ عـــنـــاب و در دل رویــن
بــه جــنــب رای مــنـیـرش ســیـاه روی خــردبـــه جـــای قــدر رفــیــعــش فــرود قــدر پـــرن
بـه پـیش دستش و طبـعش گه سخا و سخندفـــیــن دریــا زیــف و زبـــان عـــقـــل الـــکـــن
از آن جــدا نـتــوان کـرد جــود را بــه حــســامبــر آن دگـر نـتـوان بــسـت بــخـل را بــه رسـن
حــکــایــتــی اســت از آن طــبـــع آب در دریــاروایـتــی اســت از آن دســت ابــر در بــهــمــن
هـنـر ز خــدمـت آن طـبــع یـافـتــسـت شـرفگـهـر ز صـحـبــت آن دسـت یـافـتــسـت ثــمـن
ابــا بــه پــیـش تــو دربــســتــه گــردش ایــامو یـا بــه مـدح تــو بــگـشـاده گـیـتــی تــوسـن
یکـی هـزار کـمـر بـی طـمـع چـو کـلـک شـکـریـکـی هـزار زبــان بـی نـصـیـب چـون سـوسـن
جهان تـنست و تـو جـان جهان و زنده بـتـستجـهان چـنـان کـه بـه جـانـسـت زنـدگـانـی تـن
بـه فر بـخـت تـو دایم بـه شـش نتـیجـه خـوبز بـهر جـشن تـو آبـسـتـن است شش مسکن
صدف به گوهر و نافه به مشک و نی به شکرشـجـر بــه مـیـوه و خـارا بــه زر و خـار بــه مـن
از آن ســبــب کـه چــو اعــداء و اولـیـاء تــوانـدبــه رنــگ زر عــیـار و بــه عــهـد ســرو چــمــن
ز فــر ایــن بـــود آن ســرفــراز در بـــســـتـــانز شـــرم ایــن بـــود ایــن زرد روی در مـــعـــدن
ز بـــهــر رتـــبـــت درگـــاه تـــســـت زایــنـــدهز بــهـر مــالــش بــدخــواه تــســت آبــســتــن
بـسـیـط مـرکـز هـامـون بـه گـونـه گـونـه گـهـرمـحـیـط گـنـبــد گـردان بــه گـونـه گـونـه مـحـن
اگـرچــه قـارن و قـارون شــود بــه قـوت و مـالمـــخــــالـــفــــت ز گــــزاف زمـــانـــه ریـــمـــن
بـه خـاک درکـنـدش هـم سـتـاره چـون قـارونبــه بــاد بــردهــدش هـم زمــانــه چــون قــارن
وگر ز غـبـطـت و غیرت بـه شـکر تـو تـرنیسـتزبــــان لـــال و لـــب پــــژمـــریـــده دشــــمـــن
از آن چــه نــقــص تــوانــد بـــدن کــمــال تـــراچــو ســال و مــاه بــه تــوفــیـق ایـزد ذوالــمـن
بــه مـدحــت تــو زبــان زمــانـه تــر بــودســتاز آن زمان کـه تـرا تـر شـده اسـت لب بـه لبـن
هـمـیـشـه تــا کـه کـنـد بــاد جــنـبــش و آرامهــمــاره تــا کــه کــنــد ابــر گــریـه و شــیــون
بـــه ابـــر جـــود تـــو در بـــاد خـــلــق را روزیبــه بـــاد بــذل تــو بــر بــاد مــلــک را خــرمــن
مـوافــقــان تــو پــیـوســتــه یـار نـعــمــت و زرمـخـالـفـان تــو هـمـواره جــفـت مـحــنـت و رن
چـو طـبــل رحـلـت روزه هـمـی زنـد مـه عـیـدبـــه شـــکـــر رؤیـــت او رایــت نـــشـــاط بـــزن
هـزار عــیـد چــنـیـن در ســرای عــمـر بــمـانهــزار بــیــخ خــلــاف از زمــیــن مــلــک بــکــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.