ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کــو آصــف جــم گـو بــیـا بــبــیـنبــر تــخـت سـلـیـمـان راسـتــیـن
پــیــشــش بــدل دیــو و دام و دددرهـم زده صــفـهـای حــور عـیـن
بــادی کـه کـشــیـدی بــســاط اوبـــر درگـــه اعـــلـــاش زیـــر زیــن
مــهـری کــه وحــوش و طــیـور رادر طــاعــتــش آورد بـــر نــگــیــن
از بـیـم سـپـاهـش سـپـاه خـصـمچـون مـور نهان گـشـتـه در زمـین
پــای مـلـخـی بــیـش نـی بــقـدردر هــمـــت او مـــلـــک آن و ایــن
بــر تــخـت چـو عـرش سـبــای اواز عــــرش رســــولـــان آفـــریـــن
چــون صـرح مـمـرد شـراب صـرفبــی ورزش انــصــاف آب و طــیـن
در ســایــه پـــر هــمــای چـــتـــرطـی کـرده اقـالـیـم مـلـک و دیـن
بــی ســابــقـه وحــی جــبــرئیـلاســرار وجــودش هــمــه یـقــیـن
بــی واســطــه هـدهـدش خــبــراز جــنــبـــش روم و قــرار چــیــن
بــی عــهــده عــهــد پــیـمــبــریآیـات کــمــالــش هـمــه مــبــیـن
وقـتــش نـشــود فـوت اگـرنـه روزدر حــال کــنــد از قــفــا جــبــیـن
چــون دیـو بــه مــزدوری افــکــنـدآنـرا کـه خــلـافــش کــنـد لـعــیـن
بـر چـرخ کشـد پـایه چـون شهابآنــرا کــه وفــاقــش بـــود قــریــن
چـــون رای زنــد در امــور مــلـــکبــحــر سـخـنـش را گـهـر ثــمـیـن
چون صف کشد اندر مصاف خصمشــیـر عـلـمـش را صـفـت عـریـن
هــم در کــتــف دایــگــان رضــیــعهـم در شــکــم مــادران جــنـیـن
از بـــیــعـــت او مــهــر بـــر زبـــانوز طـــاعــت او داغ بـــر ســـریــن
در جـنبـش جـیشش نهفتـه فتـحچــون مـوم در اجــزای انـگــبــیـن
در دولــت خــصــمـش نـهـان زوالچــون یــاس در ایـام یـاســمــیـن
عـزمـش بــه وفـاق فـلـک ضـمـانرایـش بـه صـلـاح جـهـان ضـمـیـن
گـر عــزم فــلـک خــود بــود وفـیگــر رای مــلــک خــود بــود رزیـن
ســدش نـشــود رخــنـه از غــرورحصنی که چو حزمش بود حصین
زورش نـکـشــد طــعـنـه از فـتــورحبـلی که چـو عهدش بـود متـین
بــا کــوشــش او شــیـر آســمـانشـیـریـســت مـزور ز پــوسـتــیـن
بــا بــخــشـش او دسـت آفـتــابدسـتـی اسـت معطل در آستـین
در مــلــک زمـیـنـش نـبــوده عــاربـاری چـو ملک بـاشی این چـنین
مــثـــل مــلــک و مــلــک روزگـــارحـــوت فـــلـــک و آب پـــارگـــیــن
بــا شــیـن شــهـی آمـد از عــدمزان تــاجـور آمـد چـو حـرف شـیـن
مـذکـور بــه فــرزنـد تــاج بــخــشآنـجــا بــه فـریـدون شـد آبــتــیـن
مــشــهــور بــه فــرزنــد تــاجــداراینجـا بـه ملک شـه طـغـان تـکین
روزی کـه بــه مـردی کــنـنـد کــاروقـتـی که چـو مردان کشـند کین
چـون زخـمـه گـذارنـد شـسـتــهـاآیـــد وتــــر چــــرخ در طـــنـــیـــن
چــون حــمـلـه پــذیـرنـد پــر دلـانآیـــد کـــره خـــاک در حـــنـــیـــن
وز نـعـل ســمـنـد و سـیـاه و بــورچـون کـار درافـتـد بــهـان و هـیـن
در خـاره فـتـد عـقـدهـا چـو عـیـندر پـشـتـه فتـد رخـنها چـو سـین
در مــغــز عـــدو حـــفــرهــا بـــردتــا گـوهـر خــنـجــر کــنـد دفــیـن
وز ابـــر ســـنـــان ژالـــه هــا زنــدتــا ســوده نـاچــخ کـنـد عـجــیـن
دیـدسـت بــه کـرات بــی شـمـاردر مــعــرکــهــا چــرخ تــیــزبــیــن
بــا بــیـلــک او مــرگ هـمــعــنـانبــا رایـت او فــتــح هـمــنـشــیـن
چــــیــــن گــــره ابـــــروی اجــــلدر روی امــلــهـا فــکــنــده چــیـن
دنـدان ســنـان آســمــان خــراشآغــوش کــمـنـد آشــتــی گــزیـن
از خــرج عــرق ســرکـشــان نـزاروز دخـل ورم خـسـتـگـان سـمـین
یـک طــایـفــه را نـعــرهـا بــلــنــدیـک طــایـفــه را نـالـه هـا حــزیـن
در قــلـب چــنـان ورطــه خــشــندر عـیـن چـنـان فـتــنـه سـجــیـن
از جــانــب او جــز کــمــان نـکــرددر حـمـلـه چـو بـی طـاقـتـان انین
وز لــشــکــر او جــز اجــل نــبــرددر خـفـیه چـو بـی آلـتـان کـمـیـن
رمـحـش نـه عـصـای کـلـیـم بــودوز خــوردن اعــدا نـشــد بــطــیـن
عـفـوش نـه دعـای مـسـیـح بــودوز کـثــرت احــیـا نـشــد غــمـیـن
تــا غـصـه خـورد نـاقـص از تــمـامتـا طـعـنـه کـشـد خـایـن از امـیـن
در غــصــه ایــن مــلــک بـــاد رایدر طـعـنـه آن خــســروی تــکـیـن
ســاعــات بــقـای مـلـک شــهـورایــام نــفـــاذ مـــلـــک ســـنــیــن
در بــزم شـهـی یـسـر بــر یـسـاردر رزم شــهـان یـمــن بــر یـمـیـن
دوران جــهــان تــابــع و مــطــیــعدارای جــهــان نــاصــر و مــعــیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.