ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح فخرالسادات مجدالدین ابوطالب نعمه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آیــت مــجــد آیــتــی اســت مــبــیـنمـــنــزل انــدر نــهــاد مـــجـــدالـــدیــن
ســیـد و صــدر روزگــار کــه هـســتز آل یـاســیـن چــو از نــبــی یـاســیـن
مـیـر بــوطــالــب آنـکــه مـطــلـوبــشنـیـســت در مـلــک آســمــان و زمـیـن
آنــکـــه در شـــان او ثـــنـــا مـــنـــزلوانــکـــه در ذات او کـــرم تـــضـــمــیــن
آنــکــه بـــی داغ طــوع او نــکــشـــدتــــوســــن روزگــــار بـــــار ســــریــــن
وانـکـه از چــرخ جــود او بــشـکـسـتخـــازن کـــوهــســـار مـــهـــر دفـــیــن
رای او دامـــن ار بــــیـــفــــشــــانـــدبـــر تــوان چــیــدن از زمــیــن پـــرویــن
جــــاه او مــــرکــــب ار بــــرون رانـــدجــــو اول دهــــد بــــه عــــلــــیـــیــــن
حــلـم او جــوهـرسـت و خـاک عـرضقـــدر او شـــاه و آســـمـــان فـــرزیـــن
بــسـتـه دسـت خـلـقـتــنـی مـن نـاربـــاس او بـــر خــلــقــتــه مــن طــیــن
امـــر او بـــا عـــنـــاد کـــردن طـــبـــعکـــبــــک پـــرور بــــرآورد شـــاهـــیـــن
نــهــی او بــاس تــیــزه رویــی چــرخروز بـــد را قـــفـــا کـــنـــد ز جـــبـــیــن
بــرکــشــد زور بـــازوی ســخــطــشکــســـوت صــورت از نــهــاد جـــنــیــن
بـه مـقـاصـد هـمـیـشـه پـیـش رسـدعـزمـش از مـســرع شـهـور و سـنـیـن
قـــدرتـــش بـــا قــدر مــقـــارن شـــدخــــرد آنــــرا جــــدا نــــکــــرد از ایــــن
خـود چـو مـمـزوج شـد چـگـونـه کـنـدشــیــر و مــی را ز یـکــدگــر تــعــیـیـن
رای او را مـــتـــیــن نــیــارم گـــفـــتحـاش لـلـه نـه زانـکـه نـیـسـت مـتـیـن
زانـکـه یـک بــار جــنـس ایـن گـفـتــمادب آن بـــــیــــافــــتـــــم در حــــیــــن
انــــدریـــن روزهـــا کــــه مــــی دادمشــعــر خــود را بــه مــدح او تــزیــیــن
نـــکـــتــــه ای رانـــدم از رزانـــت رایعـقـل را سـخـت شـد بــر ابــرو چــیـن
گفت خامش چه جای این سخنستوصـــف آن رای ایـــن بـــود کـــه رزیـــن
آفــتــابــیـســت کــاســمــان نـکــنــدپــــیـــش او آفـــتـــاب را تـــمـــکـــیـــن
آسـمـانـی کـه در اثــر بــیـش اســتتــــیـــغــــش از آفـــتــــاب فـــروردیـــن
ای بـــجـــایــی کـــه در هــزار قـــرانچــرخ و طــبـــعــت نــپـــروریــد قــریــن
اوج قــدرت و رای پــســت و بـــلــنــدراز حــزمــت نــهــان ز شــک و یـقــیـن
بـــحــر طــبـــع تــو کــرده مــالــامــالدرج نـــطـــق تــــرا بــــه در ثـــمـــیـــن
فــحــل وهــم تــو کــرده آبـــســتـــننــوع کــلــک تــرا بــه ســحــر مــبــیـن
طـوطـی کـلـک راسـت گـوی تـو کـردعــقــل را در مــضــیــقــهــا تــلــقــیــن
رایـــض بــــخـــت کـــاردان تـــو کـــرداشـــهـــب و ادهـــم جـــهـــان را زیــن
ای نــمــودار رحــمــت و ســخــطــتآب و حــــیــــوان و آتـــــش بـــــرزیــــن
دان کــه در خـــدمــت بـــســاط وزیــرکــه خــدایـش مـغــیـث بــاد و مـعــیـن
عـیـش مـن بــنـده پـار عـیـشـی بـودچـون جـوانی خوش و چو جـان شیرین
گــفــتــم از غــایـت تــنـعــم هـســتدولـــتــــم را زمـــانـــه زیـــر نـــگـــیـــن
کار بـرگشـت و غـم بـه سـکنه گرفتگــوشــه مــســکــن مـن مــســکــیـن
چــرخ در بــخــت مـن کـشـیـد کـمـاندهـر بــر عــیـش مـن گـشــاد کــمـیـن
مــی کــنـد رخــنـه نـظــم حــال مــرادر چــنــان دار و گــیــر و هــیـنــاهــیـن
لــگــد فــتــنـه ای کــه رخــنـه کــنــدحـصـن ملکی چـو حـصـن چـرخ حـصین
دارم اکــنــون چــنــان کــه دارم حــالنــتــوان گــفــتــنــت بـــیــا و بـــبـــیــن
چــتــوان کــرد اگــر چــنـان بــنـمــانـدبــنــمــانــد هـمــیـشــه نــیـز چــنــیـن
حـــالـــی از جـــور آســـمـــان بـــاریکه نه مهرش به موضع است و نه کین
آن هـمـی بــیـنـم از حــوادث سـخـتکــه نــدیـدســت هـیـچ حــادثــه بــیـن
نـشـنـاسـم هـمـی یـمـیـن ز یـســارتـــا تـــهــی دارم از یــســـار یــمـــیــن
عرصـه تـنگسـت و بـند سـخـت و مرادر همـه خـان و مـان نه غـث و سـمین
مـکــرمـی نـیـســت در هـمـه عــالـمکــاضــطــراب مــرا دهــد تـــســکــیــن
گـــــویـــــیـــــا از تـــــوالـــــد احـــــرارشـب ســتــرون شـد آســمـان عـنـیـن
تـوکـن احـسـان کـه دیـگـران نـکـنـنـدســرانـگــشــت جــز فــرا تــحــســیـن
خــود گــرفــتــم کــنـنـد و نـیـز نـهـنـدپــــای بــــر پـــایـــه الـــوف و مـــائیـــن
بــهـر انـگــشــت کــایـد انـدر ســنـگار ســبــک ســنـگـم ار گــران کــابــیـن
خـویشـتـن پـیش ناکـسـان و کـسـانهـمـچــو هـنـگـامـه گـیـر و راه نـشـیـن
گــربـــه بـــه بـــیــوس نــتـــوان بـــودهـم در ایـن بـیـشـه بـوده شـیـر عـرین
شـعـر مـن بــنـده در مـدیـح بـه بــلـخایـن نـخـسـتـین شـنـاس و بـاز پـسـین
تـــا عــروس بـــهــاره جـــلــوه کــنــدزلــف شــمــشــاد و عــارض نـســریـن
بـــادی انــدر بــهــار دولــت خــویــشتـازه چـون گل نه چـون بـنفشـه حـزین
آب آتـــــش نــــمــــای در جــــامــــتطـــرب انــگـــیــزتـــر ز مـــاء مـــعـــیــن
جــاهــت انــدر امــان حــفــظ خــدایکـه خــداونـد حــافـظــســت و مـعــیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.