ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»و عــلـیـک الـســلـام فــخــر الـدیـنافــتـــخـــار زمــان و فــخـــر زمــیــن
ای نـهـفـتــه مـخــدرات ســخــنـتچــهــره از نــاقــد گــمــان و یـقــیـن
ای تــلـف کـرده مـنـفـقـان سـخـاتدر هــم آورده شــهــور و ســـنــیــن
سخـره داغ و طوق عرق شماستسـخـن از گـردن و سـخــا ز سـریـن
سـخــنـت رفـت یـا تــو خـود بــردیبــه طــفـیـل خــودش بــه عــلـیـیـن
بــاری از گـفــتــه تــو بــایـد گـفــتکــه ز تــزویــر نــیـســتــش تــزیـیـن
نــاپــذیــرفــتــه رتــبــتــش هــرگــزنـنـگ احـسـان و جــلـوه تــحـسـیـن
غـــور نــاکـــرده انــدرو مـــنــحـــولگــنــج نــادیــده انــدرو تـــضــمــیــن
شربـهاییسـت نطق و لفظ تـو عذبوز مــعــانـیـش چــاشــنـی مــتــیـن
پـیش خـطـت کـه جـان بـخـنـدد ازونه جهان خودش بود نه جان شیرین
خـواستـم گفت در سخـن من و تـواز مــکــانــت نــیــافــتــم تــمــکــیـن
بــانـگ بـرزد مـرا خـرد کـه خـمـوشتـو کـه ای بـاری این چـنـین و چـنین
شــایــد ار در مــقــاومــت نــکــنــدشـیـر بــالـش حـدیـث شـیـر عـریـن
دســت از کــار او بــرون کــن هــاناز پــی کـار خـویـشـتــن شـو هـیـن
آسـمـان گـر بـه رنـگ فـیروزه سـتتـن در انـگـشـتـری دهـد چـو نـگـین
ای بــه نـسـبــت جـهـانـیـان بــا تـوحــیـلـه کـبــک و حــمـلـه شـاهـیـن
تــا نـبــاشـد مـجــال هـیـچ مـحــالکـرد بـا دامـنـت هـمـیـشـه بـه کـین
آتـــش خـــاطـــرت نــمــوده قــیــامبــه جــواب خــلــقــتــه مــن طــیــن
کـرده تــرجــیـح حــشــو اشــعـارتبـــارز صـــیــت دیــگــران تـــرقـــیــن
کــفــو کــو تــا بـــنــات طــبـــع تــرادهـد از کــاف کــن فــکــان کــابــیـن
دیــرمـــان کـــز وجـــود امــثـــالـــتشـد زمـان بــکـر و آســمـان عـنـیـن
گـفـتـه بـودم کـه خـود نـطـق نـزنمخـود بــر آن عـزم جـبـر کـرد کـمـیـن
ویـن دو بـیـتـک نـیـارم انـدر بـسـتبـــا گــرانــبــاری مــن مــســکــیــن
کـای بــه نـزدیـک مـدتـی مـن و تـودر سـخـی داده داد غـث و سـمـیـن
وی ز شـعـر من و شـعـار تـو فـاشسـهل نـامـمـتـنع چـو سـحـر مـبـین
تــا بـــه دور تــو در زمــانــه نــبـــودای زمـــان تــــو دور دولـــت و دیـــن
هـــیـــچ در یـــتــــیـــم را هـــرگـــزعــقــب از بــهــر عــاقــبـــت آیــیــن
دی مـــگـــر بـــر کـــنــار بـــود تـــراآن هـمـو فـتــنـه و هـمـو تــسـکـیـن
از زوایــــای آشــــیـــانــــه قــــدسعــقـل کـل تــان بــدیـد و روح امـیـن
عـقـل گفـتـا کلیم بـا پـسـر اوسـتروح گــفــتــا مــســیـح بــا پــدر ایـن
صــبــر کـن تــا نـتــیـجــه خــلـقــتبـــاز دانــد شـــمـــال را ز یــمـــیــن
تــا بــبــیـنـی کــه در نــظــام امــوردخـــتـــر نــعــش را کــنــد پـــرویــن
تــا بــبــیـنـی کــه در عــنـا و عــلـوآســمــان را قــفــا کــنــد ز جــبــیـن
در صــبــی از صــبــای طـبــع دهـدطــــبــــع دی را مـــزاج فــــروردیـــن
تــو کـه در چـشـم تــو نـیـایـد کـوناین زمانش بـه چـشم خویش مبـین
بـــاش تـــا ایــن پـــیــاده فــلــکــیبـــر بـــســاط بـــقــا شــود فــرزیــن
بــاش تــا بــر بــراق نـطــق نـهـنــدرایــض نــفــس نــاطـــقــش را زیــن
بــاش تــا بــر قـریـنـه بــشـنـاســدزلــف شــمــشــاد از رخ نــســریــن
تــا ز تــاثــیــر صــد قــران یــابـــنــددر خــم آســمــانــش هــیـچ قــریـن
نـیـز در ثــمــیـن مــخــوانــش دگــرپـــایــه نــازلــش مــکــن تــعــیــیــن
زان کــه تــا بــنـگــری بــگـیـرد از اوعــــرصــــه روزگــــار در ثــــمــــیـــن
اوسـت آن کس که قفـل احـداثـشبــود بـــعــضــی هــنــوز در زرفــیــن
کــز پــی مــهــد عــهــد او تــایـیــدگـاه بــســتــر شــدی و گـه بــالـیـن
عـالـمـی در حـنـین عـشـقـش و اودر مــیــان رحـــم هــنــوز جـــنــیــن
تــا کــه از جــان بــود حــیـات بــدنتــا کــه از کــان بــود جــهـاز دفــیـن
جان پاکت که کانی از معنی استدر ســـرای حـــزن مــبـــاد حـــزیــن
تــو و نــخــبــت کــه دام عــزکــمــاهر دو در حـفـظ حـافـظ انـد و مـعـینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.