ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک الاسخیا ابوالمفاخر امیر فخرالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
افــتــخــار زمــان و فــخــر زمــیـنبــوالـمـفــاخــر امـیـر فــخــرالـدیـن
آنکـه در دسـت او سـخـا مـضـمـروانـکـه در کـلـک او هـنـر تـضـمـیـن
آســمـانـیـســت آفــتــابــش رایآفــتــابــیـســت آســمــانــش زیـن
آن بـلـنـداخـتـری کـه پـیش درشخـاک بـوسـنـد اخـتـران بـه جـبـین
گفتـه عقلش بـه کردها احـسنتکرده حرفش بـه گفته ها تـحسین
آن دبــیـرســت کـز قـلـم بــفــزوددفـــتـــر تـــیــر چـــرخ را تـــزیــیــن
وان جوادست کز سخا بشکستبــه تــرازوی حــرص بــر شــاهـیـن
در زوایـــای دولـــت از حـــزمـــشحـصـنـهـا سـاخـت روزگـار حـصـین
در مــوالــیــد عـــالــم از جـــودشمــایــهــا کــرد آفــتـــاب عــجــیــن
گــر عـــنــان فــلــک فــرو گــیــرددر ربـــاط کــواکــب افــتـــد چــیــن
ور زمـــام زمـــانــه بـــاز کـــشـــدشـبــش از روز بـگـسـلـد در حـیـن
هـرکـجــا سـایـه افـکـنـد از حـلـمرخــت بــردارد از طــبــیـعــت کـیـن
هـرکـجــا بــاره بــرکـشــد از امـنقــفـــل بـــیــزار گــردد از زرفـــیــن
عــدل او دســـت اگــر دراز کــنــددســت یـابــد تــذرو بــر شــاهـیـن
سـهمـش ار مـهر بـر حـواس نـهدنـقـش بـا مـهر گـل فـرسـتـد طـین
ای تــرا حـکـم بــر زمـیـن و زمـانوی تــرا امـر بــر شـهـور و سـنـیـن
ز یــســار تــو دهــر بــرده یـســاربـه یـمـیـن تـو جـود خـورده یـمـیـن
نــوک کـــلــک تـــو رازدار قـــضـــانــور ظــن تــو رهــنــمــای یـقــیـن
طـــوق و داغ تـــرا نــمــاز بـــرنــدفـلـک از گـردن و جــهـان ز سـریـن
گـــر ز رای تـــو قـــوتـــی یـــابـــدآفـــتــــاب دگـــر شـــود پــــرویـــن
ور ز قــدر تــو تــربـــیــت بـــیــنــدخـاک سـر بــرکـشـد بــه عـلـیـیـن
آســمـان را زبــان کــلــک تــو داددر مــقـــادیــر کــارهــا تـــلــقــیــن
آفـتـاب از بــهـشـت بــزم تـو بــردســـاز صـــورتـــگـــران فـــروردیـــن
ذات تـو عـین عـقل گشـت چـنانکـه خـردشـان نـمـی کـنـد تـعـیین
نـــتـــوانــد کـــه گـــویــد آنــک آننــتــوانــد کــه گــویــد ایــنــک ایـن
چـون تـو گـردنـد حـاسـدانـت اگـرشـیـر رایـت شـود چـو شـیر عـرین
بـه حـسـدکی شـود ضـعیف قویبــه ورم کـی شــود نـزار ســمـیـن
یارب آن نقشبـند مصری چـیستکــه بـــود بـــا انــامــل تــو قــریــن
هست بـیدار و بی قرار و ازوستفـتـنه را خـواب و ملک را تـسـکـین
هسـت عریان و در صـریرش عقلگــنــجــهــا دارد از عــلــوم دفــیـن
نه شـهابـسـت و بـفـکـنـد هر روزسـیـرش از چـرخ مـلـک دیو لـعـیـن
نـیسـت غـواص و بـرکـشـد هردمنـوکـش از بــحـر غـیـب در ثــمـیـن
ای تـرا طـرف چـرخ طـرف سـتــاموی تــرا مــهـر چــرخ مـهـر نـگــیـن
داشـت اندیشـه کارد از پـی مدحدر مـدیـح تــو شــعـرهـای مـتــیـن
وانــدر ابــیـات او مــعــانـی بــکــرچون خط و زلف تو خوش و شیرین
چـون چـنان دید روزگـار خـسـیسکـه مـرو را عـزیـمـتـیـسـت چـنـین
از حـسـد در دلش کـشـید کـمانوز جـفـا بــر تـنـش گـشـاد کـمـیـن
تـا تـن از حـادثـات گشـت ضـعیفتــا دل از نــایــبــات مــانــد حــزیـن
وانچـنـان سـیر چـون رخ شـطـرنجبــه دلـش زد بـه جـنـبــش فـرزیـن
آخـــر ایـــن روزگـــار جــــافـــی راکـه بـه جـاه تـو دارد ایـن تـمـکـیـن
خـود نپـرسـی یکی ز روی عتـابکه چـه می خواهد از من مسکین
تـا چـو زین بـسـتـرم خـلاص دهدآســتـــان تــو بـــاشــدم بـــالــیــن
تــا زمـیـن را طـبــیـعـتــسـت آرامتــا زمـان را گـذشـتــنـســت آیـیـن
از زمــانــت بــه خــیــر بـــاد دعــاوز زمــیـنـت بــه مــهـر بــاد آمــیـن
عـالـمـت بـنـده بـاد و دهـر غـلـامایــزدت یــار بــاد و چــرخ مــعــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.