ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین طاهربن مظفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
صـــاحـــب روزگـــار و صـــدر زمــیــننــصـــرت کـــردگـــار نــاصـــر دیــن
طــاهـربــن الـمـظــفــر آنـکـه ظــفــرهست در کلک و خاتـمش تـضمین
آنـکـه بــی داغ طــاعــتــش تــقـدیـرنـایـد از آســمـان بــه هـیـچ زمـیـن
وانـکـه بــی مـهـر خــازنـش در خـاکنــنــهــد آفـــتـــاب هــیــچ دفــیــن
قــدرش را بــر ســپــهـر تــکــیـه زنـدقــاب قــوســیــن را دهــد تــزیـیـن
ور قــلـم در جــهـان کـشــد قــهـرشبـــارز کـــون را کـــنـــد تـــرقـــیـــن
رای او چـــون در انـــتـــظـــام شـــوددخــتــر نــعــش را کــنــد پـــرویــن
نــهــی او چـــون در اعــتـــراض آیــدحــدثــان را قــفــا کــنـد ز جــبــیـن
بـــشـــکــنــد امــتـــداد انــعـــامــشبــه مـوازیـن قـســط بــر شـاهـیـن
آسـمـان چـون نگـینش پـیروزه سـتدهـر از آن آمـدش بــه زیـر نـگــیـن
گـــر عـــنــان فـــلـــک فـــرو گـــیــردبــه خــط اســتــوا در افـتــد چــیـن
ور زمــــام زمـــانـــه بــــاز کــــشــــدشـبــش از روز بـگـسـلـد در حـیـن
هــر کـــجـــا حـــلــم او گــذارد پـــیپــی کـنـد شـعـلـهـای آتـش کـیـن
هــر کـــجـــا امــن او کــشـــد بـــارهنــکــشــد بــار قــفــلــهــا زرفــیــن
بـــاس او دســـت چـــون دراز کــنــددســت یـابــد تــذرو بــر شــاهـیـن
ای تــرا حــکــم بــر زمــیــن و زمــانوی تــرا امـر بــر شـهـور و سـنـیـن
از یــســـار تـــو دهــر بـــرده یــســاربـه یـمـیـن تـو چـرخ خـورده یـمـیـن
بـــر در کــبـــریــای تـــو شـــب و روزاشــهــب روز و ادهــم شــب زیــن
نـــوک کـــلـــک تــــو رازدار قــــضــــانــوز ظــن تــو رهــنــمــای یـقــیـن
طـــوق و داغ تــــرا نـــمـــاز بــــرنـــدفـلـک از گـردن و جــهـان ز سـریـن
آســـمــان را زبـــان کـــلــک تـــو داددر مــقـــادیــر کــارهــا تـــلــقــیــن
آفــتــاب از بــهــشــت بــزم تــو بــردســـاز صـــورتـــگـــران فـــروردیـــن
قــدرت تــو بـــه عــیــنــه قــدرســتخـود خـردشـان نمـی کـند تـعـیین
نـــتــــوانـــد کــــه گـــویـــد آنـــک آننــتــوانــد کــه گــویــد ایــنــک ایـن
چـون تـو صـاحـب قران نبـاشـد ازانکهمه چـیزیت هسـت جـز که قـرین
لـاف نـســبــت زنـد حــســود ولـیـکشـیر بـالش نشـد چـو شـیر عرین
بـه جـسـد کـی شـود ضـعـیف قـویبــه ورم کـی شــود نـزار ســمـیـن
صـاحــبــا بــنـده را در ایـن یـکـســالدر مـدیح تـو شـعـرهـاسـت مـتـین
وانــدر ابـــیــات آن مــعــانــی بـــکــرچون خط و زلف تو خوش و شیرین
هرکـه او را وسـیلـتـی اسـت چـنـاننـه همـانـا کـه حـالـتـیسـت چـنین
گــه ز خــاک تـــحــیــرش بـــســتـــرگـه ز خـشـت تــحـسـرش بــالـیـن
سخنش چون دهد نتیجه که هستسـخـنـش بـکـر و دولـتـش عـنـیـن
هــــمــــه از روزگــــار بــــایـــد دیـــدشــادی شـادمـان و حــزن حــزیـن
شــاه مـات عــنـا شــدم کــه نـکــردیـک پــیــاده عــنــایــتــش فــرزیـن
چــه کـنـم گـو کــشــیـده دار کـمـانچـه کـنـم گـو گـشـاده دار کـمـیـن
آخــــر ایــــن روزگــــار جـــــافــــی راکـه بـه جـاه تـو دارد ایـن تـمـکـیـن
خـود نـپــرسـی یـکـی ز روی عـتـابتـا چـه می خـواهد از من مسکین
فـــلـــک تـــنـــد را نــگـــویــی هــاندولــت کــنــد را نــگــویــی هــیــن
وقت کوچ اسـت و عرصـه تـنگ و مرادل بــه تــیــمــار چــرخ راه رهــیـن
نـیـســت در سـکـنـه زمـانـه کـسـیکـاضــطـراب مـرا دهـد تــســکـیـن
تـو کن احـسان که هرکه جـز تـو بـودنـنـهـد پــای زانـسـوی تــحـسـیـن
تــا زمـیـن را طــبــیـعــت اســت آرامتــا زمـان را گـذشـتـن اسـت آیـیـن
از زمـــانـــت بـــه خـــیــر بـــاد دعـــاوز زمـیـنـت بــه طــبــع بــاد آمـیـن
ســـاحـــت بــــارگـــاه عـــالـــی تـــوبـــرتـــر از بـــارگـــاه عـــلـــیـــیـــن
یـمــن و یـســری کــه از زمــان زایـددایـمــت بــر یـســار بــاد و یـمـیـن
روزگــــار آفـــــریــــن شـــــب و روزتحـافـظ و نـاصـر و مـغـیـث و مـعـینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.