ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر اسفهسالار فخرالدین اینانج بلکا خاصبک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای فــخــر کــرده دیــن خــدای از مــکــان تـــووی پــشـت مـلـک و روی جـهـان آسـتـان تـو
ای کــرده مــلــک را مــتـــمــکــن مــکــان تــووی مــقــصــد زمــیــن و زمــان آســتــان تــو
ای چـــرخ پـــســـت از بــــر رای رفـــیـــع تـــووی ابــــر زفـــت در بــــر بــــذل بـــنـــان تـــو
ذات مــقــدس تــو جــهــانــیـســت از کــمــالیـک جــزو نـیـسـت کـل کـمـال از جـهـان تــو
گــر بــر قــضــا روان شــودی امـر هـیـچ کــسراه قـــضـــا بــــبــــســـتـــی امـــر روان تــــو
آرام خـــاک تـــابـــع پـــای و رکـــاب تـــســـتتــعــجــیــل بـــاد والــه دســت و عــنــان تــو
رازی کــه از زمــانــه نـهـان داشــت آســمــانرانــد در ایــن زمــانــه هــمــی بــر زبــان تــو
اسـرار عـالـمـش بــه حـقـیـقـت یـقـیـن شـودهـر کــو کــنـد مـطــالــعــه لــوح گــمــان تــو
جـوزا بـه پـیش طـالـع سـعـدت کـمـر بـبـسـتچـون دسـت بـخـت بـسـت کـمر بـر میان تـو
الـــا زبـــان رمـــح تـــرا آســـمـــان نــگـــفـــتکـای سـر فـتــح سـخـره کـشـف و بــیـان تـو
بــــر آتــــش اثــــیـــر نـــهـــادنـــد اخــــتــــرانرمـح ســمــاک از چــه، ز ســرم ســنـان تــو
گــر بــا زمـانـه تــیـغ تــو گـویـد کــه آب فــتــحانــدر کــدام چــشــمــه بـــود گــویــد آن تـــو
بـــر ذروه وجـــود رســانــد خــدنــگ خــویــششـسـت شـهـاب اگـر بـه کـف آرد کـمـان تـو
دســت اجــل عــنــان امــلــهـا کــنـد ســبــکچـــون اســتـــوار گــشــت رکــاب گــران تـــو
گــر بــر جــهـان جــاه تــو گــردون گــذر کــنــدره تـــا ابـــد بـــرون نـــبـــرد ز آســـتـــان تـــو
جـاهت جـهان تـسـت و دو گـیتـی بـه اسـرهاشــهــری و روســتـــایــی انــدر جــهــان تــو
از رســـمــهــای خـــوب تـــو اصـــل زمــانــه رافــهـرســت نـامــهـای هـنـر شــد زمــان تــو
وز وعـــده طـــبـــیــعــی و جـــود تـــکــلــفــینــام و نـشــان نـمــانــد ز نــام و نـشــان تــو
آن روز کــــافــــریـــنـــش آدم تــــمـــام شــــدشـد در ضـمـان روزی نـســلـش بــه نـان تــو
جــاویـد از امـتــلــا چــو قــنـاعــت شــود نـیـازگر یک رهش طفیل برد طفیل برد میهمان تو
بـــا پـــادشـــا مـــنــادی اقـــبـــال هــر زمـــانگــویــد کــه ای زمــیـن و زمــان در امــان تــو
تـــو قـــهــرمــان مــلــک خـــدایــی و ظـــل اوویــنــانــج بـــاد ظـــل تـــو و قـــهــرمــان تـــو
ای حـکـم تـو چـو حـکـم قـضـا بـر جـهـان روانســاکــن مــبـــاد مــســرع حــکــم روان تـــو
زودا کـــه حـــکـــم تـــوبـــره مـــرغـــزار چـــرخبــر خــوان مـه نـهـاده بــر ســوی خــوان تــو
من بنده مدتی است که در پیش خاص و عامرطــب الــلــســانـم از تــو آیـیـن و ســان تــو
گـاهـم حــدیـث خــنـجــر گـوهـرنـگـار تــســتگــاهـم ثــنــای خــاطــر گــوهـرفــشــان تــو
عـمـریسـت تـا دو دیده چـو نـرگـس نـهـاده امدر آرزوی مــجــلــس چــون بـــوســتـــان تــو
آخـــــر خـــــدای عــــزوجـــــل کــــرد روزیــــمبــوســیـدن دو دســت چــو دریــا و کــان تــو
تــا آســمــان بـــه مــاه مــزیــن بـــود مــبـــادمـــاه بـــقـــا فـــرو شـــده از آســـمـــان تـــو
جــان تــرا بـــقــای فــلــک بـــاد و بـــر فــلــکسـوگـنـد اخــتــران بــه بــقـا و بــه جــان تــو
حـزم تــو پــاسـبــان جــهـان بــاد و در جــهـاندایـم قــضــا بــه عــیـن رضــا پــاســبــان تــو
افــتـــاده تــا کــه ســایــه بـــود ضــد آفــتــاببـــر چــرخ پــیــر ســایــه بـــخــت جــوان تــو
فـرخــنـده و مـبــارک و مـیـمـون و ســعـد بــادنــوروز و مــهــرگـــان و بـــهــار و خـــزان تـــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.