ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ضیاء الدین مودود احمد عصمی بعد از حبس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ســپــاس ایـزد کــانــدر ضــمــان دولــت و جــاهبــه کـام بــاز رسـیـدی بــه صـدر مـســنـد و گـاه
چــه دانــد آنـکــه نـدیـدســت کــانـدریـن مــدتچــه نــالــهــای حــزیـن بــود و حــالــهـای تــبــاه
ز فـــرقـــت تـــو دلــی بـــود و صـــدهــزاران دردز غـــیــبـــت تـــو دمـــی بـــود و صـــدهــزاران آه
در انـتــظـار تــو چـشـم عـوام گـشـتـه سـپــیـدوز افــتــراق تــو روی خــواص گــشــتــه ســیــاه
چـــو صـــد هــزار خـــلــایــق ز بـــهــر آمــدنــتهمه دو گـوش بـه در بـر، همه دو چـشـم بـه راه
ز شــوق خــدمــت تــو بــر زبــان خــرد و بــزرگسـخـن هـمـیـن دو کـه واحـسـرتــاه و واشـوقـاه
ز بـــهــر آنــکــه ز تـــقـــدیــر آگــهــی یــابـــنــدز هــر دلــی بـــه فـــلــک بـــر هــزار کـــار آگـــاه
زمـانـه هـمـچـو تـویـی را بـه دسـت بـد افـکـنـدزهـــی زمــــانــــه دون لــــا الــــه الــــا الــــلــــه
بـــــــزرگــــــوارا یــــــاری خـــــــدای داد تـــــــرانـه زیـد داد و نـه عـمـرو و نـه مـال داد و نـه جـاه
چـــو کــارهــای تـــو دایــم خـــدای ســـاز بـــودز زیـد هــیـچ مــســاز وز عــمــرو هـیـچ مــخــواه
بــه اضــطــرار دریـن ورطــه اوفـتــاد و بــرســتیــکــی اگــرچــه یـکــی را نــبــود هــیــچ گــنــاه
بـه عـلم تـسـت کـه چـندین هزار نفـس نفـیسچه زن چه مرد چه پیر و جوان چه شاه و چه داه
ز خــون کــشــتــه چــنـانـســت رود مـرو هـنـوزکـــه در گــذار بـــمــانــنــد مــاهــیــان ز شـــنــاه
بـه دشتـهاش ز بـس کشتـه بـعد چـندین سالعــجــب مــدار کــه از خــون بــود نــمــای گــیـاه
تـــرا کـــه دل بـــه قـــضـــای خـــدای داد رضـــاخــدای عــز و جــل داشــت زان قــضــات نــگــاه
بـــلــی بـــســوزد چـــشــم قــضــا ز روی رضــااز آن بــه عـیـن رضـا مـی کـنـد ســوی تــو نـگـاه
تـویی که پـشـت و پـناهی بـه خـلق خـلقـی راخــدای لــاجــرمــت یــار بــود و پــشــت و پــنــاه
خــلــاص داد ســپــهــرت گــرت ســپــاه نــبــودبـه هـر طـریق کـه بـاشـد سـپـهر بـه کـه سـپـاه
ایـا بــبــسـتـه جـهـان پــیـش خـدمـت تــو کـمـرو یـا نــهـاده فــلــک پــیـش خــدمــت تــو کــلــاه
کـجــا کـه نـی ســمـر رسـم تــســت در اقـوالکــجــا کـه نـی شــکـر شــکـر تــســت در افــواه
هـــوا بــــه قـــوت حـــلـــم تــــو کـــوه بــــرداردچـــنــان کــه قـــوت بـــیــجـــاده بـــرنــدارد کـــاه
نـه بــه ز قـهـر تــو یـک قـهـرمـان شـرع رســولنــه بــه ز پــاس تــو یــک پــاســبـــان دیــن الــه
ز شــبــه و مــثــل بــعــیـدی از آن نــیــاری دیـدبـــجــز در آیــنــه امــثـــال و جــز در آب اشــبـــاه
ســــهـــر طــــوق مــــراد تــــرا نـــهـــد گــــردنبــه طــبــع بــی اجــبــار و بــه طــوع بــی اکــراه
بـــه عـــون رای تـــو بـــردارد آفـــتـــاب فـــلـــکاگــر بــخــواهــد یــکــبـــاره رســم ســایــه چــاه
حــکـایـتــی اســت زقــدر تــو اوج گـنـبــد چــرختـشـبـهـیسـت بـه خـوان تـو شـکـل خـرمـن مـاه
درازدســتــی جــودت بــه غــایــتــی بــرســیـدکـــه دســـت آز و زبـــان نـــیـــاز شـــد کـــوتـــاه
اگــر ز حــاتــم طــائی مــثــل زنـنــد بــه وجــودکـه نـان چـنـد بــدادی بــه رسـم بــی گـه و گـاه
تـویی کـه جـان بـه خـطـر دادی از حـمـیـت دینزهـی چــو حــاتــم طــائی غــلــام تــو پــنــجــاه
نـه حـاتـم آنـکـه چـو حـاتـم هـزار بــنـده اوسـتبــه بـــنــدگــانــت نــویــســنــد عــبـــده و فــداه
حـــدیــث قـــدرت تـــو بـــر ســـخـــا و قـــوت اوحــدیـث حــمــلــه شــیـرســت و حــیـلــه روبــاه
ایـا نـهـاده بــه عــزم درســت و طــالــع ســعــدبــه ســوی قـبــه اســلـام روی و حــضـرت شـاه
ز عـزم بــلـخ تـو شـد عـیـش مـا مـصـحـف بـلـخزهــی عـــزیــمـــت انـــده فـــزای شـــادی کـــاه
نــعــوذبــالــلــه از آن دم کــه ایـن و آن گــویـنــدکـه خــواجــه زد بــه ســر راه خــیـمـه و خــرگـاه
هــنــوز داغ اراجـــیــف مــرو بـــر دلـــهــاســـتگــمــان بـــلــخ کــرا بـــود و ظــن لــشـــکــرگــاه
مـرا مـقـام سـرخـس از بــرای خـدمـت تــسـتبـر ایـن حـدیـث کـه گـفـتـم خـدای هـسـت گـواه
چو خدمت تو که مقصودم اوست حاصل نیستمـرا یـکـیـســت نـشــابــور و بــلـخ و مـرو و هـراه
همـیشـه تـا کـه نبـاشـد مـسـیر اسـب چـو رخچــنــان کــجــا نــبــود رفــتــن پــیـاده چــو شــاه
بــه پــیـل حـادثــه شـه مـات بــاد عـمـر عـدوتبــــه بــــازی فـــلـــکـــی از عـــرای بــــاد افـــراه
فـتــاده ســایـه قـدرت بــر آســمـان و بــه طـوعچـو سـایه بـرده زمین بـوست اخـتـران بـه حـبـاه
مــبـــاد و خــود نــبـــود تـــا شــبـــانــگــاه ابـــدشـــب حـــســـود تـــرا هــیــچ بـــامــداد پـــگــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.