ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک العادل ابوالفتح ملکشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آمـد بــه ســلــامــت بــر مـن تــرک مـن از راهپــرداخــتــه از جــنـگ و بــرآسـوده ز بــدخــواه
چون سرو سهی قامت و شایسته تر از سروچـون مـاه دو هـفـتـه رخ و بـایسـتـه تـر از مـاه
ســروســت اگـر گـوی زنـد ســرو بــه مـیـدانمـاهـســت اگـر چــنـگ زنـد مـاه بــه خــرگــاه
تـا وقـت سـحـرگـه مـن و او در شـب دوشـینبـی مـشـغـلـه و بـی غـلـبـه یـک دل و یـکـتـاه
در صحـبـت او بـه که بـوی در شـب و شبـگیربــا صـورت او بـه کـه خـوری مـی گـه و بـیـگـاه
مـن بـاده همـی خـوردم و او چـنـگ همـی زدمن شـعر همی خـواندم او سـاخـت همی راه
تـا روز همـی گـفـت کـه چـون بـود بـه یک روزفــتــح مـلـک عــادل ابــوالـفــتــح مـلـکــشــاه
قـیـصـرش هـمـی بــاج فـرسـتـد بــه خـزیـنـهفـغـفـور هـمـی حـمـل فـرسـتـدش بــه درگـاه
ابــنــاء زمــیـن را بــجــز او نـیـســت خــداونـدشـاهان جـهان را بـجـز او نـیسـت شـهنـشـاه
از طـاعـت او هـســت هـمـه مـرتــبــت و قـدروز طـلـعـت او هـســت هـمـه مـنـفـعـت و گـاه
راجـع نـشـود مـهـر درخـشـان شـده بـر چـرخنـقـصــان نـکـنـد نـقـره صــافــی شــده در گـاه
آن کـس که همی کـرد بـه گیتـی طـلب ملکوامــد بــه مـصــاف انـدر چــون شــیـر دژ آگــاه
آگــاه شـــد از پـــایــگــه خـــویــش ولــیــکــندر بــنـد شـهـنـشــاه بــد آنـگـه کـه شـد آگـاه
بــرده ز ســرش افـسـر و بــرهـم زده لـشـکـربــرکــنـده ســراپــرده و غــارت شــده بــنـگــاه
بــا پـنـج پـسـر بـسـتـه مـر او را و سـپـاهـشچون کوه بـه جـنگ آمده و پـس شده چون کاه
پـیش همه شان محـنت و نزد همه شان عمجفت همه شان حسرت و گفت همه شان آه
چـون کـرد طـمع در ملـکـی ملکـت و تـخـتـشهــمــدیـد ز بــنــد آهـن وهـم دیـد ز تــن چــاه
بـیـگـانـه نـکـوخـواه بـه از خـویـش بـدانـدیـشزیـن روی ســخــن کــرد هـمـی بــایـد کـوتــاه
ای چـون پـدر و جـد، تـو سـپـهدار و جـهانگـیروی چـون پــدر و جـد، تــو ولـی دار و عـدو کـاه
چـندان کـه عـدو بـود بـبـسـتـی بـه یکـی روزچـندان کـه جـهانیسـت گشـادی بـه یکـی ماه
تــا بــاز شــکــاری نــشــود صــیـد شــکــاریتـــا شــیــر دلــاور نــشـــود ســـخـــره روبـــاه
در بــنـد تــو زیـنـگــونـه بــمــانــاد بــدانـدیـشاز بـــنـــد بـــدانـــدیــش تـــو آزاد نــکـــوخـــواه
تــو پــشـت مـلـوک عـجـم و پــشـت تــو ایـزدتـــو یـــار خـــداونـــد حـــق و یــار تـــو الـــلـــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.