ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سیدة الخواتین عصمة الدنیا والدین ترکان خاتون

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــه گـوهـر تـا بـه آدم پـادشـاهدر پــنـاه اعــتــقــادت مـلـک شــاه
سـتـر مـیمـونـت حـریم ایـزدسـتکـانـدرو جـز کـبـریـا را نـیـسـت راه
از سـیاسـت آسـمـان بـنـدد تـتـقگـرچـه در اندیشـه سـازی بـارگـاه
ناوک عـصـمـت بـدوزد چـشـم روزگـر کـنـد در سـایـه چــتــرت نـگـاه
پـیش مهدت چاوشان بـیرون کنندآفــتــاب و ســایــه را از شــاهــراه
بــر امــیــد آنــکــه از روی قــبــولرفـعـت چـتــر تــو یـابــد جــرم مـاه
پـوشد اندر عرصه گاه هر خسوفکسوتی چون کسوت چترت سیاه
آسمان سرگشتـه کی ماندی اگربــا ثــبــات دولــتــت کــردی پــنـاه
گـر وجـود تـو نـبــودی در حـسـابآفـــریــنــش نــامــدی الــا تـــبـــاه
گـر کـسـی انکـار این دعـوی کـندحـق تـعـالـی هسـت آگـاه و گـواه
قدر ملکت کی شناسد چـرخ دونشـکـر جـودت کـی گـذارد دهر داه
منصـب احـمـد چـه داند کـنج غـارقـیمت یوسـف چـه داند قـعـر چـاه
بــوی اخــلـاقــت بــروم ار بــگـذرددر حــجــاب جــاودان مــانـد گــنـاه
نسـبـت از صدق تـو دارد در هدیصبـح صادق زان همی خـیزد پـگاه
گــوهــر افــراســیــاب از جــاه تــورانــد بــر تــقــدیــم آدم آب و جــاه
خـاک تـرکـسـتـان ز بـهر خـدمتـتبــا گـهـر زایـد هـمـی مـردم گـیـاه
خـون کانها کینه دسـتـت بـریخـتمی چگویم کون شد بـی دستگاه
از تـعـجـب هـر زمـان گـوید سـخـااینت دریا دست و کان دل پـادشاه
ای ز عــدل ســرخ رویــت تــا ابــدکــهـربــا را روی زرد از هـجــر کــاه
عدل تـو نقش ستـم چـونان بـبـردکز جـهان بـرخاست رسم دادخواه
تــا کـه دارد خــســرو ســیـارگـاندر اقـالـیـم فـلـک ز انـجــم سـپــاه
در سـپـاهت بـر سـر هر بـنـده ایاز شــرف ســیـاره ای بــادا کــلـاه
تــارک گــردونــت انــدر پــایــمــالابـــلــق ایــامــت انــدر پـــایــگـــاه
سـایه سـلطـان که ظـل ایزدسـتبـر سـر این سـروری بـیگـاه و گـاه
بخت روزافزون و حزمت شب روتجـاودان دولت فـزای و خـصـم کـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.