ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح کمال الدین ابوالمحاسن نصر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
کـمـال کـل مـمـالـک جــمـال حــضـرت شــاهابــوالـمـحــاسـن نـصـر آن نـصـیـر دیـن الـه
امــیــر عــادل و صـــدر اجـــل مــهــذب دیــنکه فخر بالش صدرست و عز مسند و جاه
نــظــام داد هـمــه کــارهــاء مــعــظــم مــناگرچـه بـود از این بـیش بـی نظـام و تـبـاه
سـپـهر رفعـت و خـورشـید روزگار که هسـتمـدار جــنـبــش قــدرش ورای گـردش مـاه
گـشــاده هـیـبــت او از مـیـان فــتــنـه کــمـرنـهـاده حـشـمـت او بــر سـر زمـانـه کـلـاه
ز فـوق قـدرش گـردون بــمـانـده انـدر تــحـتز اوج جــاهـش کـیـوان بــمـانـده انـدر چـاه
بــــه وهـــم از دل کـــتـــم عـــدم بــــرآرد رازبـه کـلـک بـر بـد و نـیـک فـلـک بـبـنـدد راه
چه حل و عقد قلمش آسمان بدید چه گفتزهــی قـــضـــا و قـــدر لــا الــه الــا الــلــه
بـه بــاد قـهـر بــبــرد ز سـنـگ خـاره سـکـونبــه آب لـطــف بــرآرد ز شــوره مـهـر گـیـاه
بـه یک سـموم عـتـابـش چـو کـاه گـردد کـوهبـه یک نـسـیم نوازش چـو کـوه گـردد کـاه
صـمـیـم فـکـرتــش از سـر اخـتــران مـنـهـیصـــفـــای خـــاطـــرش از راز روزگــار آگــاه
اگـر بـه رحـم کـند سـوی شـور و فـتـنه نظـروگر بـه خـشم کند سـوی شیر شرزه نگاه
دهــد عــنــایــت او شـــور و فــتـــنــه را آرامکـنـد سـیـاسـت او شـیـر شـیـرزه را روبـاه
ایــا مــوافـــق امـــر تـــرا زمـــانــه مــطـــیــعایـا مـتــابــع حــکـم تــرا ســتــاره ســپــاه
ز هـمـت تــو ســخــا مـســتــعــار دارد جــودز رفـعـت تــو فـلـک مـســتــفـاد دارد جــاه
تــویـی کـه عـدل تــو گـر دسـت را دراز کـنـدشـود ز دامـن کـه دســت کـهـربــا کـوتــاه
بــجــز تــفــکــر مـدح تــو نـیـســت در اوهـامبــجـز حـکـایـت جـود تـو نـیـسـت در افـواه
از آســـمــانــه ایــوان کــســـری انــدر قـــدرتـــرا رفــیــع تـــرســت آســتـــانــه درگــاه
زمــان نــیــابـــد جــز در عــدم تــرا بــدگــویزمـیـن نـدارد جــز در شـکـم تــرا بــدخــواه
امان دهد همه کس را ز خـصم همچـو حـرمحـریـم حـرمـت او چــون بــدو کـنـنـد نـگـاه
بـــزرگـــوارا ایــن بـــنــده را بـــه دولـــت تـــونـمـاز شــام امـل گـشــت بــامـداد پــگــاه
اگـــر نـــه رای تـــو بـــودی بــــرویـــم آوردیســپــیـدکــاری گــردون هــزار روز ســیــاه
مــرا اگــر بــه خــلــاف تــو مــتــهـم کــردنــدبـران دروغ تـمـامـسـت ایـن قـصـیـده گـواه
بــه خــون زرق بــیـالــود خــصــم پــیـرهـنــموگـرنـه پـاکـتـر از گـرگ یـوسـفـم بـه گـنـاه
همیشه تـاکه بـسیط است صحن این میدانهماره تـا که محـیطست سقف این خرگاه
مـوافـقـت چـو مـوالـی ندیم شـادی و عـیشمـخــالـفـت چــو مـعـادی قـریـن نـالـه و آه
یـکــی مــوافــق رای تــو بــاد در بــد و نـیـکدگـر مسـخـر حـکـم تـو بـاد بـی گـه و گـاه
به کلک مشکل گردون گشای و دشمن بـندبـه عـدل حـرمت ایمان فزای و کفر بـه کاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.