ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر کمال الدین محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
جــلـال صــدر وزارت جــمـال حــضـرت شــاهاجــل مـفــضــل کــامـل کــمـال دیـن الــه
ســزای حــمـد مــحــمـد کــه از مـحــامـد اوپـیاده بـودم فرزین شـدم چـه فرزین شـاه
نــظـــام و رونــق و تـــرتـــیــب داد کــار مــراکـه بـی عـنـایت او بـی نظـام بـود و تـبـاه
قـضـا تــوان و قـدر قـدرت و ســتــاره یـســارفلک عنایت و خـورشـید رای و کیوان جـاه
مـثــال رفـعــت گـردون بــه جــنـب رفـعـت اوحـدیث پـستـی ماهیست پـیش پـایه ماه
کـلـاه داری قـدرش بــه غــایـتــی بــرســیـدکـه آسـمانش سـریرسـت و آفـتـاب کـلـاه
ز فــوق قـدرش گـردون نـمـایـد انـدر تــحــتز اوج جــاهـش گـیـتــی نـمـایـد انـدر چـاه
بـــه وهـــم از دل کـــتـــم عـــدم بــــرآرد رازبـه کـلـک بـر بـد و نـیـک فـلـک بـبـنـدد راه
چو حل و عقد قلمش آسمان بدید چه گفتزهــی قــضـــا و قـــدر لــا الــه الــا الــلــه
قــضــا بــه قـوت بــاران فــتــح بــاب کـفــشبـه خـاصـیت بـدمـانـد ز شـوره مـهـر گـیاه
بـه یک سـموم عـتـابـش چـو کـاه گردد کـوهبـه یک نـسـیم نوازش چـو کـوه گـردد کـاه
ضـمـیـر فـکـرتــش از سـر اخــتــران مـنـهـیصـــفــای خـــاطـــرش از راز روزگــار آگــاه
اگـر بـه رحـم کـنـد سـوی شـور فـتـنـه نـظـروگـر بـه خـشـم کـنـد سـوی شـیر شـرزه
دهــد عـــنــایــت او شـــور فـــتـــنــه را آرامکـنـد سـیـاسـت او شـیـر شـرزه را روبــاه
ایــا مــوافــق حــکــم تــرا زمــانــه مــطــیــعو یـا مــتــابــع امــر تــرا ســتــاره ســپــاه
بــجــز تــفــکـر مـدح تــو نـیـســت در اوهـامبـجـز حـکـایت شـکـر تـو نـیسـت در افـواه
از آســمــانــه ایـوان کــســری انــدر مــلــکتـــرا رفــیــع تــرســت آســتـــانــه درگــاه
زمــان نــیــابـــد جــز در عــدم تــرا بــدگــویزمـیـن نـیـابــد جـز در شـکـم تـرا بـدخـواه
امان دهد همه کس را ز خـصـم او چـو حـرمحـریـم حـرمـت تـو چـون بـدو کـنـنـد پـنـاه
تــویـی کـه دسـت حـمـایـت اگـر دراز کـنـیشـود ز دامـن کـه دسـت کـهـربــا کـوتــاه
بـــزرگـــوارا مــن بـــنــده را بـــه دولـــت تـــونـمـاز شــام امـل گـشــت بــامـداد پــگـاه
اگـــر نــه رای تـــو بـــودی بـــه رویــم آوردیســپــیـدکــاری گــردون هــزار روز ســیـاه
نظر به چشم کرم کن به هرکه بـاشد ازآنکقضـا بـه عین رضا می کند سـوی تـو نگاه
عـتــاب چـون تــویـی انـدر ازای طـاعـت مـنحـدیـث حـمـلـه شـیرسـت و حـیلـه روبـاه
مــرا اگــر بــه خــلــاف تــو مــتــهـم کــردنـدبـر آن دروغ تـمـامـسـت این قـصـیده گـواه
بــه خــون زرق مــرا پــیــرهــن بــیــالــودنــدوگـرنـه پـاکـتـر از گـرگ یوسـفـم بـه گـنـاه
همیشـه تـا که بـسـیطسـت خـاک را میدانهمیشه تـا که محـیطست چـرخ را خرگاه
بـسـیـط ایـن بـه مـراد تـو بــاد در بـد و نـیـکمحـیط آن بـه رضـای تـو بـاد بـی گه و گاه
نـتـایج قـلـمـت فـتـنه بـنـد و قـلـعـه گـشـایلطـایف سـخـنت جـان فـزای و حـاسـدکاه
تـرا بــه تـربـیـت مـن زبــان چـو سـوسـن تـرمرا به خدمت تو پشت چون بنفشه دوتاه
به کلک مشکل گردون گشای و دشمن بـندبـه عـدل حـرمت ایمان فزای و کفـران کاه
مـوافـقـت چــو مـوالـی نـدیـم شــادی و عـزمـخــالـفـت چــو مـعـادی قـریـن نـالـه و آهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.