ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از مــحـــاق قــضــا بـــرون شـــد مــاهوز عرای خـطر بـرون شـد شـاه
بـــاز فـــراش عـــافـــیــت طـــی کــردبـستری غم فزای و شادی کاه
بــاز بــرداشــت وهـن مـلــت و مـلــکبــاز بـفـزود قـدر مـسـنـد و گـاه
زیــنــت مـــلـــک پـــادشـــاه جـــهــانزیــن دیـن خــدای عــبــدالــلــه
آنــکـــه از دامــن جـــلــالــت اوســـتدسـت تــاثـیـر آسـمـان کـوتــاه
وانکـه در طـول و عـرض همت اوسـترای سـلـطـان اخــتــران گـمـراه
پــیـش پــاســش قـضـا گـشـاده کـمـرپـیش قـدرش قـدر نـهـاده کـلـاه
بـــاز بـــی حـــرز دولـــتـــش تـــیــهــوشـیر بـی طوق طاعتـش روبـاه
وانــکــه از چــتــر دولــتــش آمــوخــتعکس مهتـاب شکل خرمن ماه
عــزمــش از ســر اخــتــران مــنــهــیحـــزمــش از راز روزگـــار آگـــاه
آنــکـــه از رای روشـــنـــش بـــگـــزاردنـور خـورشـیـد وام سـایـه چـاه
عــرصــه هـمـتــش چــو گـنـبــد چــرخیک جـهان خـیمه دارد و خـرگـاه
ای ز رســـم تـــو پـــر ســـمــر اقـــوالوی ز شـکـر تـو پـر شـکـر افـواه
آســــمـــانـــت زمـــیـــن طـــارم قـــدروافـتــابــت نـگـیـن خـاتــم جــاه
زیـن ســپــس در حــمــایـت جــاهــتطــاعــت کــهــربـــا نــدارد کــاه
حــرمـی شـد حــمـایـت تــو چــنـانـکبـاشـد از آفـتـاب و سـایـه پـنـاه
مــلــک را ز آفــتــاب رای تــو هـســتابـــدالــدهــر بـــامــداد پـــگـــاه
جـــز بـــه درگــاه عــالــی تـــو فــلــکننـبـشـتـه اسـت عـبـده و فـداه
جــز بــه عــیـن رضــا نــخــواهـد کــرددیـــده روزگـــار در تـــو نـــگـــاه
شــد مــطــیــع تــرا زمــانــه مــطــیـعشـد سـپـاه تـرا سـتـاره سـپـاه
هــســت بـــر وقــف نــامــه شــرفــتنـه سـپـهر و چـهـار طـبـع گـواه
خشم و خصم تو آتشست و حشیشمهر و کین تو طاعتـست و گناه
بــــر دمـــانـــد ز شــــعــــلـــه آتــــشفـتــح بــاب کـف تـو مـهـر گـیـاه
کــــرده ای از دراز دســــتــــی جــــوداز جهان دست خواستـن کوتـاه
در هــنــر خــود چــنــیــن تــوانــد بــودبـــشـــری لـــا الــه الـــا الــلــه
ای بـــه تـــو زنــده ســـنـــت پـــاداشوی ز تـو تــازه رسـم بــاد افـراه
بــنـده زیـن سـقـطـه چــو آتــش تــیـزبر سر آتش است بی گه و گاه
حــاش لــلــه چــو روز ســقــطــه تـــوشـب گـیـتــی نـزاد روز ســیـاه
شــکــر ایــزد کــه بـــاز روشــن شـــدبـه تـو صدر وزیر و حـضرت شـاه
نـشــد از ســقـطـه قـربــتــت ســاقـطبـلـکـه بـفـزود بـر یـکـی پـنـجـاه
تــا کــنـد اخــتــلــاف جــنـبــش چــرخنـقـش بــی رنـگ روزگـار تــبــاه
هــرکــه نــبــود بــه روزگــار تــو شــادروزگـارش مـبــاد نـیـکـی خــواه
امـر و نـهـیـت روان چــو حــکـم قــضــابـر نشـابـور و مرو و بـلخ و هراهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.