ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر علاء الدین اسحاق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خــاص ســلـطــان عـلـاء دیـن الـهمیر اسـحـاق صدر مجـلس شاه
آســمــانـیـســت آفــتــابــش رایآفـتــابــیـســت آسـمـانـش گـاه
آن بــلـنـداخـتـری کـه پـیـش درشخـاک روبـنـد اخـتـران بـه جـبــاه
آنـکـه بـا عـزمـش آسـمـان عـاجـزوانـکـه بــا رایـش آفـتـاب سـیـاه
هـمـتــش فـتـنـه را گـشـاده کـمـرحـشـمتـش چـرخ را نهاده کـلاه
قــدرش از قــدر آســمــان بـــرتـــرعــلــمـش از راز اخــتــران آگــاه
قــهـر او قــهـرمـان شــرع رســولپــاس او پــاســبـــان دیــن الــه
بـــاز بــا پــاس دولــتــش تــیــهــوشـیـر بـا طـوق طـاعـتـش روبـاه
آنـکــه از رای روشــنــش بــگــزاردنـور خـورشـیـد وام سـایـه چــاه
وانـکـه بــا چـتـر دولـتـش آمـوخـتعکس مهتـاب شکل خـرمن ماه
خــشــم او از فــلــک بـــرآرد گــردحــکـم او بــر قـضــا بــبــنـدد راه
صـحـن درگـاه دولـتـش را هـسـتگـنـبــد چــرخ کــمـتــریـن درگـاه
ای ز جمشید بـرگذشتـه بـه ملکوی ز خورشید بـرگذشته به جاه
شـب ادبــار حـاسـدت را نـیـسـتدر ازل هــیــچ بـــامــداد پـــگــاه
ســمــر رســم تــســت در اقــوالشــکـر شـکـر تــســت در افـواه
شــد مـطــیـع تــرا زمـانـه مـطـیـعشـد سـپــاه تـرا سـتـاره سـپـاه
زیـن سـپــس در حـمـایـت عـدلـتطـــاعــت کــهــربـــا نــدارد کــاه
دســت اقـبــال آســمـان نـکـشــدبــرتــر از درگــه تــو یــک درگــاه
چــرخ تــا در پــنـاه دولـت تــســتعالمی را شدست پشت و پناه
جــز بــه درگـاه عــالـی تــو فــلـکنـنـبــشـتــســت عـبــده و فـداه
جـز بــه عـیـن رضـا هـمـی نـکـنـددیـــده روزگـــار در تــــو نـــگـــاه
هـســت بــر وقــف نـامـه مـلـکـتنـه سـپـهـر و چـهـار طـبـع گـواه
خشم و خصم تو آتشست و حریرمهر و کین تـو طاعتـست و گناه
لـطــف تــو دســت اگـر دراز کــنـددسـت قـهـر اجـل شـود کـوتــاه
بـــدمـــانـــد ز شـــعـــلـــه آتـــشفـتــح بــاب کـف تــو مـهـر گـیـاه
در هنر خـود چـنین بـود کـه تـوییبـــشـــری لـــا الــه الـــا الـــلــه
ای بــه تــو زنـده ســنــت پــاداشوی بـه تـو تـازه رسـم بــادافـراه
بــنـده از شــوق خــاک درگــه تــوبـر سر آتش است بی گه و گاه
بــپــذیـرش کــه بــنــده تــو ســزداو و پــیـوســتــگــان او پــنـجــاه
پـیش تختت بـود چو سرو بـه پـایتا کند چون بـنفشه پشت دوتاه
گــیـرد از دیـگــران کــنـاره چــو رخصـدرها گـر بـدو دهند چـو شـاه
تــاکــنـد اخــتــلـاف گــردش چــرخنـقــش بــی رنـگ روزگـار تــبــاه
هرکـه چـون چـرخ نبـودت خـواهانروزگــارش مــبــاد نــیـکــوخــواه
تــابــعــت بــاد یــار شــادی و عــزحـاسـدت بــاد جـفـت نـالـه و آه
در نفـسـهای دشـمـنـت تـضـمـینهـر زمـان صــدهـزار وا اســفــاه
امـر و نـهیت روان چـو حـکـم قـضـابـر نشـابـور ومـرو و بـلـخ و هراهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.