ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت عید و مدح صاحب ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای ســراپــرده ســپــیــد و ســیــاهای بـــلــنــد آفـــتـــاب و والــا مــاه
شــعــلــه صــبـــح روزگــار دو رنــگدر زد آتــش بـــه آســمــان دوتــاه
از افــق بــرکــشــیـد شــیـر عــلــمدر جــهـان اوفـتــاد شــور ســپــاه
هـیـن کـه بــرکـرد مـرغ و مـاهـی راشـغـب از خـوابــگـاه و خـلـوتــگـاه
شـد یکـی را سـبـک عـنـان شـتـابدیــگــری را گــران رکــاب شـــنــاه
ای بـــخــار بـــحــار کــلــه بـــبـــنــدوی عــروس بــهـار حــلـه بــخــواه
ای مـرصــع دوات و مـصــری کــلـکوی همـایون بـسـاط و میمون گـاه
روز عیدسـت و تـهنیت شـرطـسـتعــیـد را تــهـنـیـت کـنـنـد بــه گـاه
بــه مـلـاقـات بــزم صــاحــب عـصــربـه زمـین بـوس صـدر ثـانـی شـاه
نـاصـرالـدین کـه نوک خـامـه اوسـتچـــهــره پـــرداز نــصـــر دیــن الــه
طــاهـربــن الـمـظــفــر آنـکـه ظــفـرجـــز پـــی رایــتـــش نـــدانـــد راه
آنــکـــه در زیــر ســـایــه عـــدلــشطـــاعـــت کـــهــربـــا نــدارد کـــاه
وانــکــه در جــنــب ســایـه قــدرشخــواجــه اخــتــران نــجــویـد جــاه
وانکه او یونس است و گردون حـوتوانکه او یوسف است و گیتی چاه
رای او را مـــگــــر مـــلـــاقــــاتــــیخــواسـت افـتــاد بــا فـلـک نـاگـاه
اتــفــاقــا بـــه وجــه گــســتــاخــیســـوی او آفـــتـــاب کـــرد نــگـــاه
هـرچـه ایـن مـی گـشـاد بـنـد قـبــاآن فــرو مـی کــشــیـد پــر کــلــاه
ای غـلـامـت بــه طـبــع بـی اجـبــاروی مـطـیـعـت بـه طـوع بـی اکـراه
هــرچــه در زیــر دور چـــرخ کــبـــودهرچـه بـر پـشت جـرم خاک سیاه
قـــدرتـــت گــشـــتـــه در ازاء قـــدرحــمــلــه شــیـر و حــیـلــه روبــاه
دســت عــدلــی دراز کــردســتـــیهـم بـه پـاداش و هم بـه بـادافـراه
کــه نــه بــس روزگــار مــی بـــایــدای قــضـــاه قــهــر روزگــار پـــنــاه
تـــا کــنــی از تـــصـــرفــات زمــیــندســت تــاثــیـر آســمــان کــوتــاه
عـــــدل دایــــم بـــــود گـــــواه دوامبــر دوام تــو عــدل تــســت گــواه
فـتــنـه در عـهـد حـزم تــو نـزدسـتیـک نـفــس خــالـی از دوکـار آگـاه
دهـر در دور دســت تــو نـگـذاشــتهـفـت اقـلـیـم را دو حـاجـت خـواه
دسـت تـو فـتــح بــاب بــارانـیـسـتکــه بــرآرد ز شــوره مــهــر گــیـاه
ای خـلـایق بـه جـمله جـزو و تـوکـلو آفـریـنـش هـمـه پـیـاده تـو شـاه
نـه خــدایـی و داشـتــسـت خــدایجـاودانـت از شـریک و شـبـه نگـاه
شبهت از خواب و آب و آینه خاستورنــــه آزاد بــــودی از اشــــبـــــاه
زیــن فــراتـــر نــمــی تــوانــم شــدخــاطـرم تــیـره شــد دمـاغ تــبــاه
عـــاجـــزم در ثـــنــای تـــو عــاجـــزآه اگــر هـمــچــنــیـن بــمــانــم آه
یـک دلــیـری کــنـم قــریـنـه شــرکنـــکــــنـــم لـــا الـــه الـــا الـــلـــه
تـاکـه ذکـر گـنـاه و طـاعـت هـسـتســـال و مــاه اوفــتـــاده در افــواه
از مــقـــامــات بـــنــدگـــی خـــدایهـرچـه جـز طـاعـت تـو بــاد گـنـاه
ســوی تــدبــیـر تــو نـوشـتــه قـضـاگــاه تـــقـــدیــر عـــبـــده و فـــداه
همتـت ملک بـخـش و ملک سـتـاندولـتـت دوسـتـکـام و دشـمن کـاه
یک نـفـس حـاسـدان بـی نـفـسـتبــرنــیــاورده جــز کــه وا اســفــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.