ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سلطان سنجر انارالله برهانه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای جـــهــان را عـــدل تـــو آراســـتـــهبــاغ مـلـک از خـنـجـرت پـیـراسـتـه
حــلــقــه شــبــرنـگ زلــف پــرچــمـتروزهــا رخــســار فــتــح آراســتــه
در دو دم بــنــشــانــده از بــاران تــیــرهـرکـجــا گـرد خـلـافـی خــاسـتــه
خــســروان نـقـش نـگـیـن خــســروینــام را جــز نـام تــو نـاخــواســتــه
گـنـجـها خـواهان دسـتـت زان شـدنـدکـز پـی خـواهنده دادی خـواسـتـه
در بــلــاد مــلــک تــو بـــا خــاک پــیــرراســتــی بــایـد ز خــاک آراسـتــه
ای بـــه قــدر و رای چـــرخ و آفـــتـــاببـــاد مــاه دولــتـــت نــاکــاســتــه
***
زهـی کــارت از چــرخ بــالــا گــرفــتــهحدیثـت ز چـین تـا بـه صنعا گرفتـه
رکــاب تـــرا چــرخ تــوســن بـــســودهعــنـان تــرا بــخــت والــا گــرفــتــه
بـه نـامـت هنر فـال فـرخـنده جـسـتـهبـه یادت خـرد جـام صـهبـا گـرفـتـه
زهـی نـعـل شـبـدیـز و لـعـل کـلـاهـتز تــحـت الـثــری تــا ثـریـا گـرفـتــه
بــه هـنـگـام جـود و بـه گـاه سـخـاوتدل و هـمـتــت رسـم دریـا گـرفـتـه
ز لـفـظ خــطـیـبــان مـدحــت سـرایـتهـمـه عــرصــه عــالـم آوا گـرفـتــه
بـه یک حـملـه در خـدمت شـاه عـالـمهمه ملک جـمشـید و دارا گـرفـتـه
بــه فـر و بــه اقـبــال سـلـطـان عـالـمسـر و افـسـر و مـلـک دنیا گـرفـتـه
زمــان و زمــیـن را بــســاط کــلــامــتچـو خـورشـید بـالـا و پـهنا گـرفـتـه
ســر تــیـغـت از خــون او داج دشـمـنز شنگرف و سـیماب سـیما گرفتـه
گــه از خـــون دل رنــگ یــاقـــوت دادهگـه از رنگ خـون رنگ مـینا گـرفـتـه
تـویی سـرفـرازی کـه هسـت آفـرینـتز اقصای چـین تـا بـه بـطحـا گرفتـه
مـن مـدح خـوان را شـب و روز نـکـبـتدر انـواع تــیـمــار تــنـهـا گــرفــتــه
ز آمــیــزش عــالــم و طـــبـــع عــالــمدلـم نـفـرت و طـبـع عـنقـا گـرفـتـه
شــب مــحــنـت مـن ز امـداد فــکــرتدرازی شــبــهــای یـلــدا گــرفــتــه
مـرا صـنعـت چـرخ تـوسـن شـکـسـتـهمـرا صــولـت دهـر رعــنـا گـرفــتــه
گـهـم نـکـبــت چــرخ اخــضــر گـرفـتــهگـهـم حــلـقـه دام ســودا گـرفـتــه
من از وحـشـت دل سـوی حـضـرت تـوچـو موسـی ره طـور سـینا گرفـتـه
ز خــورشــیـد رای تــو و نـور دســتــتهـمـه دهـر نـور تــجــلـی گـرفـتــه
ز بــرهـان جــیـب تــو و مــعــجــزاتــتسـواد زمـین دسـت بـیضـا گـرفـتـه
مـن انـدر شــکـایـات امـروز و امـشــبدر عـشــوه شــب ز فـردا گـرفـتــه
ســـر دامـــن و آســـتـــیـــن بـــلـــا راچـو وامـق سـر زلـف عـذرا گـرفـتـه
ز بس دهشت جان و دل دست کل رارهـا کــرده و پــای اجــزا گــرفــتــه
ز قــرآن ربـــوده کــمــال فـــصـــاحـــتوز انـجــیـل خــط مـعــمـا گـرفــتــه
در خــدمــتــت اخــتــیــاری نــمــانــدهدر حـضـرتـت جـمـع غـوغـا گـرفـتـه
همیشه که نامسـت از حـسن یوسفجــهـانـی حـدیـث زلـیـخـا گـرفـتــه
بــمـان ای خــداونـد و مـخــدوم عـالـمکه هست از تو دین قدر والا گرفتهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.