ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عمادالدین فیروز شاه عادل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای تــیـغ تــو مـلـک عــجــم گـرفــتــهانـصـاف تـو جـای سـتــم گـرفـتـه
اقــــبــــال جــــنـــاب تــــرا گــــزیـــدهبـاقـی جـهان جـمله کـم گـرفـتـه
پـشـتـی شـده در نیک و بـد جـهان راهر پـشت که پـیش تو خم گرفته
از نـــام خــــدای و رســــول نـــامـــتتــرکـیـب حــروف و رقـم گـرفـتــه
وآنــگــه ز زبــان بــی عــنــاء ســکــهدر چـــهـــره زر و درم گـــرفـــتـــه
اطــراف بـــســاط عــریــض جـــاهــتآفــاق حــدوث و قــدم گــرفــتـــه
اســـرار فــلــک مــشـــرف وقــوفـــتتــا شــام ابــد در قــلـم گـرفــتــه
گـه سـقـف سـپـهـر از خـیـال بــزمـتآرایــــش بــــاغ ارم گــــرفــــتــــه
گــه قــطــر زمــیــن از ثــبــات رزمــتتـا پـشت سمک رنگ و نم گرفته
فـرمـان تــو آن مـســتــحــق طــاعـتبــی عــنـف رقـاب امـم گـرفــتــه
انــصــاف تـــو در مــاجــرای شــیــرانآهـو بــچــگـان را حــکـم گـرفـتــه
عـفـو تــو قـبــول شــفـا شـکـســتــهخــشــم تــو مـزاج الـم گــرفــتــه
بــــــــذلــــــــت در و دیــــــــوار آرزو رادر نـقـش و نـگـار نـعــم گـرفــتــه
هـر هفـتـه ای از جـنـبـش سـپـاهـتگیتـی همه کوس و عـلم گرفـتـه
در مــــوکــــب تــــو اژدهــــای رایـــتشـیـران عـریـن را بـه دم گـرفـتـه
هـرجـا کـه سـپــاه تــو پــی فـشـردهدر ســنـگ نـشـان قـدم گـرفـتــه
حــفــظ تــو جــهـان را چــو بــر بــاریدر ســایـه فـضـل و کـرم گـرفـتــه
شـــام و شـــفــق از آفـــتـــاب رایــتدوکـان ز بــر صــبــحــدم گـرفـتــه
در لــوح زبـــان جـــای خــاک پـــایــتانـــدازه واو قـــســـم گـــرفـــتـــه
عــدل تــو بــه احــداث عـشــقـبــازیبس تیهو و شاهین به هم گرفته
از تـــخـــت تـــو وقــت سؤال ســـائلتــا عــرش صــداء نـعــم گـرفــتــه
آز از کــــــرب امـــــتــــــلـــــاء دایـــــمویــرانــه کــتـــم عــدم گــرفــتـــه
در عـرض ســپــاه تــو مـرغ و مـاهـییکسـر همه حـکم حـشـم گرفتـه
در پــیــکــر دیـو از شــهــاب رمــحــتخـون صـورت شـاخ بـقـم گـرفـتـه
بـــدخـــواه تـــو را خـــاک مـــادرآســـااز پـشـت پــدر در شـکـم گـرفـتـه
از نــالــه خــصــم تـــو گــوش گــردونخــاصــیـت جــذر اصــم گـرفــتــه
چشمش که زباست به وقت خوابشاز نـم صــفــت لــاتــنـم گــرفــتــه
او آمــده و فـــتـــنــه را بـــه عـــمــیــادر دزدی آن مــتـــهــم گــرفــتـــه
ای تــو ز ثــنـا بــیـش و خــســروان رادامن خـسـک مـدح و ذم گـرفـتـه
حــاسـد بــه کـمـالـت کـنـد تــشـبــهلـیکـن چـو بـه فـربـه ورم گـرفـتـه
تــــا در حــــرم آســــمـــان نـــگـــرددبـر کس در شـادی و غـم گرفـتـه
شــادی تــو بــاد ای حــریـم گــیـتــیاز عــدل تــو امـن حــرم گـرفــتــه
در ســلــک ســمــاطــیــن روز بـــارتکـیـوان سـر صـف خــدم گـرفـتــه
در حـــلــقــه خـــنــیــاگــران بـــزمــتخـاتــون فـلـک زیـر و بــم گـرفـتـه
عـــمــر تـــو مــقـــامـــات نــوح دیــدهجــاه تــو ولــایـات جــم گــرفــتــه
هـر عـیـد عـرب تــا بــه روز مـحــشــرجـشـن تـو سـواد عـجـم گـرفـتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.