ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک معظم فیروزشاه عادل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زهــی ز عــدل تـــو خـــلــق خـــدای آســودهز خسروان چـون تـویی در زمانه نابـوده
جــهـان بــه تــیـغ درآورده جــمـلـه زیـر نـگـیـنپــس از تــکــبــر دامــن بــدو نــیـالــوده
ز شـیـر بـیشـه سـلـجـوقـیـان بـه یک جـولـانشکاریی که بـه صد سال کرده بـربـوده
هـــزار بــــار ز بــــهـــر طـــلـــایـــه حـــزمـــتبــسـیـط خـاک جـهـان بــادوار پـیـمـوده
چـو دیـده نـیـسـتـیـی بـی سؤال بــخـشـیـدهچـو دیده عاجـزیی بـی ملال بـخـشوده
زبـــان نــداده بــه جــود و عــطــا رســانــیــدهوعـیـد کـرده بــه جـرم و جـزا نـفـرمـوده
ز حــفــظ عــدل تــو مــهــتــاب در ولــایـت تــوطـراز تــوزی و تــار قـصــب نـفـرســوده
بـه دست فتـح و ظفر بـر سـپـهر دولت خـصمسـپــاهـت از گـل قـهـر آفـتــاب انـدوده
دو گشـتـه خـانه خـورشـید کی بـه روز مصافچو شیر رایت تـو سر بـر آسمان سوده
هنـوز مـطـرب رزمـت نـبـرده زخـمـه بـه گـوشکه گوش ملک تـو تـکبـیر فتـح بـشنوده
بـه روز حـرب کـسـی جـز کـمان ز لـشـکـر تـوز هیچ روی بـه خـصم تـو پـشت ننموده
ز بـیم تـیغ تـو جـز بـخـت دشـمـن تـو کـسـیدر آن دیـار شـبــی تــا بــه روز نـغـنـوده
اثـــر ز دود خــلــافــت بـــه روزنــی نــرســیــدکه عـکس تـیغ تـو آتـش نزد در آن دوده
ز خصم تونرود خون چو کشته گشت که خونز رگ چـگـونـه رود کـز دو دیـده پــالـوده
از آن زمان که ظفر پـرچـم تـو شانه زده استز زنـگ جــور کـدام آیـنـه اسـت نـزدوده
قـضـاســت امـر تــو گـویـی کـه از شــرایـط اونه کاسته است فلک هرگز و نه افزوده
ز سـعـی غـنچـه پـیکـان تـسـت گـلـبـن فـتـحشـکـفـتـه دایم و افـتـاده تـوده بـر تـوده
شــمـایـل تــو بــه عـیـنـه نـتــایـج خــردســتکه همگنانش پـسندیده اند و بـستـوده
ز تــســت نـصـرت دیـن وز خــدای نـصـرت تــودراز بـاد سخـن تـان که نیسـت بـیهوده
تـو مـی روی و زمـیـن و زمـان هـمـی گـویـنـدزهـی ز عـدل تـو خـلـق خـدای آسـودهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.