ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب جلال الدین احمد مخلص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـــر پـــایــه تــو پـــای تــوهــم نــســپــردهبــر دامـن تــو دسـت مـعـالـی نـرسـیـده
بـــا قــدر تــو اوج زحــل از دســت فــتــادهبـا کـلـک تـو تـیر فـلـک انـگـشـت گـزیـده
در نظـم جـهان هرچـه صـریر قـلمت گـفـتاز روی رضـا گـوش قـضـا جـمـلـه شـنیده
اعجـاز تـو در شـرع وزارت نه بـه حـدیسـتکــز خــلــق بــمـانـنـد یـکــی نـاگــرویـده
ای مـردم آبـی شـده بـی بـاس تـو عـمریدر دیــده احـــرار جـــهـــان مـــردم دیــده
دی خـانه فـروش سـتـم آنرا که بـرانداخـتانـصـاف تــو امـروز بــه جـانـش بــخـریـده
از خــنـصــر چــپ عــقـد ایـادیـت گـرفــتــهاطــفـال در آن عـهـد کـه ابــهـام مـکـیـده
آرام زمــیـن بــر در حــزم تــو نــشــســتــهتــعــجــیـل زمــان در ره عــزم تــو دویـده
تـخـم غـرض بــخـت تـو بــر خـاره بـرسـتـهمـرغ عـمـل خـصـم تـو از بــیـضـه پــریـده
بــر خــاک درت مــلــک گــویـی کــه از آرامطـفلی اسـت در آغـوش رقیبـی غـنویده
درکام جـهان آب شد از تـف ستـم خـشکجـز آب حـیـات از سـر کـلـکـت نـچـکـیـده
گردون کـه یکی خـوشـه چـنش ماه نو آمدتـا سـنـبـلـه از خـرمـن اقـبــال تـو چـیـده
آنـجــا کـه گـران گـشـت رکـاب سـخـط تــواز بـوالعـجـبـی فـتـنه عـنان بـاز کـشـیده
بـــی آب رخ طـــالـــع مــه پـــرور تـــو مــاهتـا عـهد تـو چـون ماهی بـی آب طـپـیده
پـشتـی شده در نیک و بـد ابـنای جهان راهر پـشت که در صدر تـو یک روز خـمیده
دنـدان خـزان کـنـد بــر آن شـاخ کـه بـر وییـکــبــار نـســیـمـی ز رضــای تــو وزیـده
زنـبــور خـزر فـضـلـه لـطـف تــو سـرشـتــهآهـوی خـتــن کـشـتـه خـلـق تـو چـریـده
در عــهـد نـفـاذ تــو ز پــســتــان پــلـنـگـانآهـو بـره در خـواب سـتـان شـیر مـکـیـده
شــیـر فــلــک آن شــیـر ســراپــرده دوراندر مـرتـبـه بـا شـیر بـسـاطـت نـچـخـیده
می بـینم از این مرتـبـه خـورشـید فـلـک راچـون شبـپـره در سـایه حـفظ تـو خـزیده
بـدخواه تـو چـون کرم بـریشم کفن خویشاز دوک زبــان بــر سـرو بــر پــای تـنـیـده
بــر چـرخ مـمـالـک ز شـهـاب قـلـم تـسـتبــر یـکـدگـر افـتــاده دو صــد دیـو رمـیـده
کـورا کـه تــب و لـرزه اش از بــیـم تــو داردیک چـاشنی از شـربـت قهر تـو چـشیده
غور تـو نه بـحـریسـت کزو عـبـره تـوان کردگیرم کـه جـهان پـر شـود از خـیک دمیده
تــــو در چـــمـــن دولـــت و در بــــاغ وزارتچـون ابـر خـرامیده و چـون سـرو چـمیده
دیـروز بــه جــای پــدر و جـد تــو بــودسـتمسـعـود عـلی آن دو ملک شـان بـگزیده
امــروز اگــر نــوبــت ایـشــان بــه تــو آمــدنشـگفت عـطـاییسـت سـزاوار و سـزیده
تـا تـار شب و روز چـنان نیسـت کز ایشـانسـهـم رسـن پـیـسـه خـورد مـار گـزیـده
خصم تو چو شب باد همه جای سیه رویوز حـادثـه چـون صـبـح دوم جـامـه دریده
رخــســار چــو آبــی ز عــنـا گـرد گـرفــتــهدل در بــرش از نـایـبـه چـون نـار کـفـیـده
هر سـاعتـش از غصـه گلی تـازه شـکفتـهوان غصه چو خارش همه در دیده خلیده
ای رایــت دولــت ز تــو بــر چــرخ رســیـدهوی چـشـم وزارت چـو تـو دسـتـور نـدیدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.