ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت قصر و باغ منصوریه و مدح ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ویـحـک ای صـورت مـنـصـوریه بـاغـی و سـراییا بـهـشـتـی کـه بـه دنـیات فـرسـتـاد خـدای
گر بـه عینه نه بـهشتـی نه جـهانی که جـهانعمر کاهسـت و تـو بـرعکس جـهان عمرفزای
نـیـلـگـون بــرکـه عــنـبــر گـل بــســد عــرقـتآسـمـانـیسـت کـه در جـوف زمـین دارد جـای
جــویــبـــار تــو گــهــر ســنــگ شــده دریــاوارشــاخــســار تــو صـدف وار شـده گـوهـر زای
بــرده رضـوان ز بــهـشـت از پــی پــیـونـدگـریاز تـو هر فـضـله کـه انداخـتـه بـسـتـان پـیرای
بـــوده نــقــاش قــضــا در شــجــرت مــتــواریگـشــتــه فـراش صـبــا در چــمـنـت نـاپــروای
لـب گـل گـشـتـه بـه شـادی وصـالـت خـنـداندل بـــلــبـــل شــده از بــیــم فــراقــت دروای
شـــکـــن آب شـــمــرهــای تـــرا رقـــص هــواســایــه بـــرگ درخـــتـــان تـــرا فــر هــمــای
دسـت فـرسـوده خـزان نـاشـده طـوبـی کـردارنـوبــهـار تــو در ایـن گـنـبــد گـیـتـی فـرسـای
ســایـه قــصــر رفــیـع تــو نــپــیـمــوده تــمــامبــه ذراع شـب و روز انـجـم گـیـتــی پــیـمـای
گـــفـــتـــه بـــا جـــمــلــه زوار صـــریــر در تـــومـرحــبــا بــرمـگـذر خـواجــه فـرود آی و درآی
هـیـن کـه آمـد بــه درت مـوکـب مـیـمـون وزیـرهـرچــه دانـی و تــوانـی ز تــکــلــف بــنـمـای
بـه لـب غـنچـه گـل دسـت همـایونش بـبـوسبــه ســر زلــف صــبــا گــرد رکــابــش بــزدای
مـجـمـر غـنچـه پـر از عـود قـمـاریسـت بـسـوزهـاون لـالـه پـر از عـنـبــر سـاراسـت بــسـای
آصــف مــلــک ســلــیـمــان دوم خــیـمـه بــزدهین چـو هدهد کـلـهی بـرنـه و دربـنـد قـبـای
ارغـنـون پـیش چـکـاوک نـه اگـر بـلـبـل نیسـتماحـضـر فـاخـتـه را گـو کـه نشـیدی بـسـرای
تـا چـوگـل درنفـتـد جـام بـه مـسـتـی ز کـفـتهمچو نی باش میان بسته و چون سرو بپای
قـمـریـی را ز پـی بــلـبــل خـوش نـغـمـه دوانتــا بــیـایـنـد و بــسـازنـد بــهـم بــربــط و نـای
مـجــلـس خــواجــه دنـیـاسـت تــوقـف نـسـزدخـیز و تـقـصـیر مـکـن عـذر مـنه بـیش مـپـای
خـواجـه کـل جـهـان آنـکـه خـدایـش کـردسـتجــاودان بــر ســر احــرار جــهــان بـــارخــدای
آن فـلـک جــاه مـلـک مـرتــبــه کـز بــدو وجـودفـلکـش پـای سـپـر شـد ملکش دسـت گرای
آنـکـه در خـاصـیت انـصـافـش اگـر خـوض کـنـدســـخـــن کـــاه نــگـــویــد ابـــدا کـــاه ربـــای
وانــکــه در نــاصــیــه روز نــبـــیــنــد تـــقــدیــراز کــــجــــا ز آیـــنـــه رای مـــمــــالــــک آرای
ای زمــان بـــی عــدد مــدت تـــو دور قــصــیــروی جـهـان بــی مـدد عـدت تــو دسـت گـزای
آفــتــابـــی اگــر او چــون تــو شــود زایــد نــورآسـمـانـی اگـر او چــون تــو بــود ثــابــت رای
عـفـوبــخـشـی نـبــود چـون کـرمـت عـذرپـذیـرفـتـنه بـندی نبـود چـون قـلمت قـلعـه گشـای
گر چو خورشید شود خصم تو گو شو که شوددسـت قـهرت بـه گـل حـادثـه خـورشـیداندای
ور بــرآرد بــه مـثــل مـار بــه افـسـون ز زمـیـناژدهـای فـلـکـی را چــه غــم از مـارافـســای
تـــا جـــهــان را نــبـــود از حــرکــت آســایــشدر جـهان سـاکـن وز اندوه جـهان مـی آسـای
مـجــلـس لـهـو تــو پــر مـشـغـلـه و هـو یـاهـوخــانـه خــصــم تــو پــر ولــولـه و هـا یـا هـای
هسـت فـرمـانـت روان بـر همـه اطـراف جـهاندر جـهـان هـرچـه مـراد تـو بــود مـی فـرمـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.