ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح فخرالسادة مجدالدین ابوطالب نعمه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آخــر ای قــوم نـه از بــهـر مـن از بــهـر خــدایدسـت گـیـریـد مـرا زین فـلـک بـی سـروپـای
حال من بـنده بـه وجـهی که تـوان کشف کنیدبــر خــداونـد مــن آن صــورت تــایـیـد خــدای
عـالـم مـجــد کـه بــر بــار خـدایـان مـلـکـسـتمـجـد دین آن بـه سـزا بـر مـلـکـان بـارخـدای
مـیـر بـوطـالـب بـن نـعـمـه کـه بـی نـعـمـت اوآسمان تنگ و زمین مفلس و خورشید گدای
آنکـه بـانـقـش وجـودش ورق فـتـنه بـشـسـتعـالـم نـامـیـه بــخــش و فـلـک حــادثــه زای
آنـکـه از ابــر کـفــش آب خــورد کـشــت امـیـدوانـکـه بـر خـاک درش رشـک بـرد فـر همـای
آنـکـه پــیـش گـره ابــروی بــاسـش بــه مـثــلنــام کــه زهــره نــدارد کــه بــرد کــاه ربــای
بــر ســر جــمــع بــگــویـیــد کــه ای قــدر تــراآسمان پـای سـپـر گشتـه زمین دست گرای
مـانده از سـیلـی جـاهت سـر چـرخ اندر پـیشگـشـتـه از طـعـنه حـلـمت دل خـاک اندروای
خــشـک ســال کـرم از ابــر کـفـت یـافـتــه نـموای اگـر ابــر کــفــت نـایـژه بــگـشــادی وای
ســاعــد جـــود تـــو دارد کــف دریــا وســعــتپــنـجــه قـهـر تــو دارد گـل خـورشـیـد انـدای
چـیـسـت کـلـک تــو یـکـی کـاتــب اسـرارنـگـارچـیسـت نطق تـو یکی طوطی الهام سـرای
تــو کــه در نــاصــیــه روز بــبــیــنــی تــقــدیــراز کــــجــــا ز آیـــنـــه رای مـــمـــالــــک آرای
آنکه او در همه دل عـشـق تـو دارد همه وقـتآنکه او بـا همه کس شکر تو گوید همه جای
اعـتـقـادی کـه فـلـان را بــه خـداونـدی تـسـتدیـده بــاشـی بـه هـمـه حـال در آیـیـنـه رای
مدتی شد که در این شهر مقیم است و هنوزهـیـچ دربــانــش نــدانــد بــدر هـیـچ ســرای
خـدمت حـضـرت تـو یک دو سـه بـارک دریافـتانـدر آن مـوسـم غـم پــرور شـادی فـرســای
بــعـد از آن کـمـتـرک آمـد نـه ز تـقـصـیـر ازآنـکتا نبـاید که کسی گویدش ای خواجه کم آی
نـتــوان گـفــت کـه مـحــتــاج نـبــاشــد لـیـکـنبـاد حـرصـش نکـند همـچـو خـسـان ناپـروای
طـمع را گفتـه بـود خـون بـخـور و لب مگشـاینفـس را گـفـتـه بـود جـان بـکـن و رخ منمای
بـنـدش از بـنـد قـضـا گـر بـگـشـایـد سـخـنـشاین بـود بـس کـه دل از راز حـوادث مگـشـای
لــیــکــن آنــجــا کــه مــلــایــک ز ردای پـــدرتهـمـه در آرزوی عــشــق کـلـاهـنـد و قـبــای
چــکــنــد گــر نــبــود مــجــلــس و دیــوان تــراشـاعـر و راوی و خــنـیـاگـر و فـصـال و گـدای
انــوری لــاف مــزن قــاعــده بـــســیــار مــنــهبـالـغـی طـفـل نه ای جـای بـبـین ژاژ مخـای
بــارنـامـه نـکــشــد بــارخــدایـی کـه ســپــهـرهسـت از پـا و رکـاب پـدرش گـشـتـه دوتـای
داغ داری بــه ســریـن بــرنــتــوانـی شــد حــرپــسـت داری بــه دهـان بــرنـتـوانـی زد نـای
خویشتـن داری تو غایت بـی خویشتنی استخویشتن را چو تو دانی که ای پـس مستای
سـیـم گـرمـابــه نـداری بــه زنـخ بــاد مـسـنـجنـان یـک مـاهـه نـداری بـه لـگـد آب مـسـای
خـیـز و نـزدیـک خـداونـد شـو ایـن شـعـر بــبــرعـاقـلـان حـامـل انـدیشـه نـبـاشـنـد بـه رای
چـنـد بـی بــرگ و نـوا صـبــر کـنـی شـرم بـنـهگــو خــداونــد مــرا بــرگ و نـوایـی فــرمــای
دل چـو نار از عـطـش و چـهره چـو آبـی ز غبـاربـرمـگـرد از لـب بـحـر این بـنـشـان آن بـزدای
گـر ز خـاصـت دهد از خـاص تـو بـیهوده مگـویور ز تـــوزیــع، ز تـــوزیــع تـــو یــافــه مــدرای
چــون بـــفــرمــود بـــرو راه تــنــعــم بـــرگــیــربـنشـین فـارغ و دم درکش و زحـمت مفـزای
چـمـنـی داری در طـبــع، درو خـوش مـی گـردگل معنی می چـین سرو سخـن می پـیرای
گشت بـی فایده کم زن که نه بـادی نه دخـانبـانگ بـی فـایده کم کن که نه نایی نه درای
شـعـر اگـر گـویـی پــس بــار خـدایـت مـمـدوحدامـن ایـن سـخـن پـاک بـه هـرکـس مـالـای
تـــا کـــه آفـــاق جـــهــان گـــذران پـــیــمــایــدآفــــتــــاب فــــلــــک دائر دوران پــــیـــمـــای
ای بــه حـق سـیـد و صـدر هـمـه آفـاق مـبــادکــه گــزنـدیـت رســانـد فــلـک خــیـره گـزای
تـا که خـورشید بـتـابـد تـو چـو خـورشید بـتـابتــا کــه ایــام بــپــایــد تــو چــو ایــام بــپــای
تــا نــیـاســود شــب و روز جــهـان از حــرکــتروز و شـب در طـرب و کام و هوا می آسـای
فــلـک از مـجــلــس انـس تــو پــر از هـو یـاهـوعـالـم از گـریـه خـصـم تــو پــر از هـا یـاهـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.