ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت عید و مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
جـشـن عـیـد انـدریـن هـمـایـون جـایکه بـهشتی است در جهان خدای
فــــرخ و خــــرم و هـــمــــایـــون بــــادبــر خــداونـد ایـن هـمـایـون جــای
مـجـد دین بـوالـحـسـن کـه طـیره کـندچرخ و خورشید را به قدر و به رای
آنــکـــه بـــا عـــدل او نــمـــی گـــویــدســخــن کــاه طــبـــع کــاه ربـــای
وانــکــه بـــا فـــر او نــمــی فـــکـــنــدسـایه بـر کـار خـویـش فـر هـمـای
قـــدر او را ســـپـــهـــر پـــای ســـپـــرحــزم او را زمــانــه دســت گــزای
پــیـش جـاهـش سـر فـلـک در پــیـشپــیـش حـلـمـش دل زمـیـن دروای
کــرمــش عــفــوبــخــش و عــذرپــذیـرقـلمش فـتـنه بـند و قلعـه گشـای
در هــــــوای اصــــــابـــــــت رایــــــشآفـــتـــاب ســـپـــهــر ذره نــمـــای
در کــمــیــت ســیــاســـت کــیــنــشپــشــه ای ز انـتــقـام پــیـل ربــای
رعــد را ابــر گــفــتــه پــیـش کــفــشوقـت این لـاف نیسـت هرزه ملـای
مـوج را بــحــر گــفــتــه پــیـش دلــشروز این عـرض نـیـسـت ژاژ مـخـای
ذهـن او خــامـه ایـســت غــیـب نـگـارکلک او ناطـقـیسـت وحـی سـرای
ای بــــر اشـــراف دهـــر فـــرمـــان دهوی بــر ابــنـای عــصــر بــارخــدای
زور عــــزم تـــــو آســــمــــان قــــدرتگـــل قـــهــر تـــو آفـــتـــاب انــدای
بـــا کـــفـــت حـــرص را فـــرو رفـــتـــههـر زمـانـی بــه گـنـج دیـگــر پــای
هــمــه عــالــم عــیــال جــود تـــوانــدوای اگــر جــود تـــو نــبـــودی وای
بــاس تـو آتـشـی اسـت حـادثـه سـوزامـن تـو صـیقـلـیسـت فـتـنه زدای
حـرمـی چــون در سـرای تــو نـیـسـتایـمـنـی را دریـن ســپــنـج سـرای
نــیــز تـــبـــدیــل روز و شـــب نـــبـــودگـر تـو گـویـی زمـانـه را کـه بـپـای
دی بــه رجــعــت شــود بــه فـردا بــازگـر اشـارت کـنی کـه بـاز پـس آی
گــر خـــیــالــت نــیــامــدی در خـــوابکـس نـدیدیت در جـهـان هـمـتـای
عـقـبـت نیسـت زانکـه هسـت عـقـیماز نــظـــیــر تـــو چـــرخ نــادره زای
ای صــمــیـم کــفــت بــخــیـل نــکــوهوی صــریـر دلـت دخــیـل ســتــای
نـعـمـت آلـوده بـیـش نـیـسـت جـهـاندامــن هــمــتـــت بـــدو مـــالـــای
زنـــگ پــــالـــوده ســـر کـــویـــســـتامــتــحــانـش کــن و فــرو پــالــای
دســت فـرسـود جــود تــو شـده گـیـرتـر و خـشـک جـهان جـان فرسـای
ای اثـــرهـــای تـــو ثـــنـــاگـــســـتــــروی هــنــرهــای تـــو مــدیــح آرای
گر حسودت بسی است عاجز نیستاژدهـــا از جـــواب مـــارافـــســـای
چــــون بــــود دولـــت تــــو روزافــــزونچــه زیــان از حــســود کــارافــزای
آب جـــاه تـــو روشــن اســـت از ســرخـصـم را گـو کـه بـاد مـی پـیمـای
گـرچــه در عـشـرتــنـد مـشـتــی لـوموز چـه در اطـلـسـنـد چــنـد گـدای
چــه بــزرگــی بــود در آن نــه نــه انــدهـم در آن آشــیـان و مـاوی جــای
بــلــبــلــان نـیـز در ســمــاع و ســرودهـدهـدان نـیـز بــا کـلـاه و قــبــای
پــــــدران را نـــــدیـــــده انـــــد آخـــــرایـــن گـــدازادگـــان یـــافــــه درای
وز پـــــی کـــــاروان جـــــاه شـــــمــــااز پـــی نــان و جــامــه نــاپـــروای
آن یــکـــی گــه نــفـــیــر گـــرد نــفـــروان دگـر گـه رســیـل بــانـگ درای
چـه شـد اکـنـون کـه در لـغـتــهـاشـانآسـمـان شـد سـمـا و مـاهش آی
بـه شب و روزشـان سـپـار که نیسـتزیـن نـکـوتـر دو پــوسـتـیـن پـیـرای
این یکـی شـرزه ایسـت خـیـره شـکـروان دگـر گـرزه ایسـت هـرزه گـرای
زیـن سـپــس بــر سـپـهـر گـردن کـشپـس از ایـن بـا زمـانـه پـهـلـوسـای
تـــا ز گـــردش فـــلـــک نـــیــاســـایــددر نـعــیـم جــهـان هـمـی آســای
مـجــلــس عــشــرتــت بــه هـو یـاهـوگــریـه دشــمــنـت بــه هـایـاهـای
طــبــل بــدخــواه تــو بــه زیـر گــلــیـموز نـدامــت نـدیـم نــالــه چــو نـای
هـســت فــرمــانــت بــر زمــانــه روانهـرچـه رایـت بــود هـمـی فـرمـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.