ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت شعر و شاعری و فضیلت علم و حکمت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــرادر بــشــنــوی رمــزی ز شــعــر و شــاعــریتـا ز مـا مشـتـی گـداکـس را بـه مردم نشـمری
دان کـه از کـنـاس ناکـس در مـمـالـک چـاره نیسـتحـاش لـلـه تـا نـداری این سـخـن را سـرسـری
زانـکـه گـر حـاجـت فـتـد تـا فـضـلـه ای را کـم کـنـینـاقـلـی بـایـد تـو نـتـوانـی کـه خـود بـیرون بـری
کـار خـالـد جـز بــه جـعـفـر کـی شـود هـرگـز تــمـامزان یـکــی جــولـاهـگــی دانـد دگــر بــرزیـگــری
بــاز اگـر شــاعــر نـبــاشــد هـیـچ نـقـصــانـی فـتــددر نــظــام عــالــم از روی خــرد گــر بـــنــگــری
آدمـی را چــون مـعـونـت شــرط کـار شــرکـتــســتنـان ز کـنـاسـی خـورد بـهـتـر بـود کـز شـاعـری
آن شـنـیدسـتـی کـه نـهصـد کـس بـبـاید پـیشـه ورتــا تـو نـادانـسـتـه و بــی آگـهـی نـانـی خـوری
در ازاء آن اگـــــر از تـــــو نــــبـــــاشـــــد یــــاریــــیآن نه نان خـوردن بـود دانی چـه بـاشـد مدبـری
تــو جـهـان را کـیـسـتــی تــا بــی مـعـونـت کـار تــوراســت مـی دارنـد از نـعـلـیـن تــا انـگـشـتــری
چـون نداری بـر کسی حقی حقیقت دان که هستهـم تـقـاضـا ریش گـاوی هـم هـجـا کـون خـری
از چــه واجــب شــد بـــگــو آخــر بـــر ایــن آزادمــرداینکه می خـواهی ازو وانگه بـدین مسـتـکـبـری
او تــرا کـی گـفـت کـایـن کـلـپــتــرهـا را جــمـع کـنتـا تـرا لـازم شـود چـنـدیـن شـکـایـت گـسـتـری
عـمـر خـود خـود مـی کـنـی ضـایع ازو تـاوان مـخـواههم تو حاکم بـاش تـا هم زانکه بـفروشی خری
عـقـل را در هر چـه بـاشـی پـیشـوای خـویش سـاززانـکـه پـیـدا او کـنـد بـدبـخـتـی از نـیک اخـتـری
خـود جـز از بـهـر بــقـای عـدل دیـگـر بـهـر چـیـسـتاین سـیاسـتـهـا کـه مـوروثـسـت از پـیغـمـبـری
مـن نـیـم در حـکـم خـویـش از کـافـریـهـای سـپــهـرورنـه در انـکـار مـن چــه شـاعـری چــه کـافـری
دشــمــن جــان مــن آمــد شــعــر چــنـدش پــرورمای مسـلـمانان فـغـان از دسـت دشـمن پـروری
شـعـر دانـی چـیسـت دور از روی تـو حـیض الـرجـالقایلش گو خـواه کیوان بـاش و خواهی مشتـری
تـا بـه مـعـنی های بـکـرش ننـگـری زیرا کـه نیسـتحــیـض را در مـبــدا فــطــرت گـزیـر از دخــتــری
گـر مـرا از شـاعـری حـاصـل همین عـارسـت و بـسموجب تـوبـه است و جـای آنکه دیوان بـستـری
اینـکـه پـرسـد هـر زمـان آن کـون خـر این ریـش گـاوکـانوری بـه یا فـتـوحـی در سـخـن یا سـنـجـری
راســتــی بــه بــوفــراس آمـد بــه کـار از شــاعــرانوان نـه از جــنـس ســخــن یـا از کـمـال قـادری
وانـکـه او چـون دیگـران مـدح و هـجـا هـرگـز نـگـفـتپــس مـرنـج ار گـویـدت مـن دیـگـرم تـو دیـگـری
آمـدم بـا ایـن سـخـن کـز دسـت بـنـهـادم نـخـسـتزانــکــه بــی داور نــیـارم کــرد چــنــدیـن داوری
ای بـه جایی در سخندانی که نظمت واسطه استهرکجـا شـد منتـظـم عـقدی ز چـه از سـاحـری
چـون نـدارد نـسـبــتــی بــا نـظـم تــو نـظـم جــهـاندر سخن خواهی مقنع باش و خواهی سامری
گـنـج اتـسـز گـنـج قـارون بــود اگـر نـی کـی شـدیاز یـکـی مـنـحـول چـنـدان کـم بـهـارا مـشـتـری
مهتـران بـا شـین شـعـرند ارنه کـی گشـتـی چـنینمـنـتــشــر بــا قـصــه مـحــمـود ذکـر عـنـصــری
کــو ریـیـس مـرو مـنـصــور آنـکـه در هـفــتــاد ســالشـعـر نـشـنـید و نـگـفـت اینـک دلـیل مـهـتـری
تــا نــپــنـداری کــه بــاعــث بــخــل بــود او را بــداندر کسی چون ظن بـری چیزی کزان بـاشد بری
زانــکــه امــثــال مــرا بــی شــاعــری بــســیــار دادکـاخــهـای چــارپــوشـش بــاغـهـای چــل گـری
مـرد را حــکــمـت هـمـی بــایـد کــه دامـن گـیـردشتــا شــفـای بــوعـلـی بــیـنـد نـه ژاژ بــحــتــری
عـاقلان راضـی بـه شـعر از اهل حـکمت کی شـوندتــا گـهـر یـابــنـد، مـیـنـا کـی خـرنـد از گـوهـری
یـارب از حــکـمـت چــه بــرخـوردار بــودی جــان مـنگـر نـبـودی صـاع شـعـر انـدر جـوالـم بــر سـری
انـوری تــا شــاعــری از بــنــدگــی ایـمــن مــبــاشکـز خــطـر درنـگـذری تــا زیـن خــطــا درنـگـذری
گرچـه سـوسـن صـد زبـان آمد چـو خـاموشـی گزیدخــط آزادی نــبــشــتــش گــنــبــد نــیـلــوفــری
خـامـشـی را حــصـن مـلـک انـزوا کـن ور بــه طـبــعخـوش نیاید نفـس را گـو زهرخـنـد و خـون گـری
کشتیی بر خشک می ران زانکه ساحل دور نیستگـو مـبــاشـت پــیـرهـن دامـن نـگـهـدار از تــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.