ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح دستور جلال الدین عمر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
عشق گفت ای انوری دانی چه منیوش این سخنشاعری سـودا مپـز رو سـاحـری کن سـاحـری
لـیکـن ار انـصـاف خـواهـی هـیچ حـاجـت نـیسـتـتتــا طــریـق فـرخــی گـویـی و طــرز عـنـصــری
چــون بــگـفـتــی صـدر دنـیـا صــاحــب عـادل عـمـرمدح کـلی گفـتـه شـد دیگر چـه معـنی پـروری
ســایـه او بــس تــرا بــر ســر کــه انـدر ضــمــن اونـوربــخـش اخـتــران نـنـهـاد جـز نـیـک اخـتـری
چـــاکـــر او بــــاش آیـــا گـــر مـــســـلـــم گـــرددتبـس خـداوندی که بـر اقـران کنی زان چـاکـری
تـــا بـــود در کـــارگـــاه عـــالـــم کـــون و فـــســـادچـار ارکـان را بـهـم گـه صـلـح و گـاهـی داوری
بــسـتــه بــادا بــر چـهـار ارکـان بــه مـسـمـار دوامدور عــمـرت زانـکـه عــالـم را تــو رکـن دیـگـری
پـــایــه گــردون مــســلــم دور گــردون زیــردســـتسـایه سـلـطـان مربـی حـفـظ یزدان بـر سـری
از جـهان بـرخـور بـدان منگر که در خـورد تـو نیسـتنیسـت او در خـورد تـو لـیکـن تـو او را درخـوری
ای چـــو عـــقــل اول از آلــایــش نــقــصـــان بـــریچـون سـپـهرت بـر جـهان از بـدو فطرت بـرتـری
مـسـنـد تـسـت آن کـزو عـالـی نـسـب شـد کـبـریاپـایه تـسـت آن کـزو ثـابـت قـدم شـد مـهـتـری
ســایـه و خــورشــیـد نـتــوانـنـد پــیـمــودن تــمــامگر ز جـاه خـویش در عالم بـسـاطـی گسـتـری
تـا تـو بـاشی مشـتـری را صدر و مسـند کی رسـدگـر دوات زر شـود خـورشـیـد پـیـش مـشـتـری
تـو در آن جـمـع بـدیـن مـنـصـب رسـیـدسـتـی کـزومـاه بـا پـیکـی بـرون شـد زهـره بـا خـنـیـاگـری
بــاز پــس مــانــد ز هــمــراهــیـت اگــر آصــف بــودکـاروانـی کـی رسـد هـرگـز بـه گـرد لـشـکـری
آصـف ار آن مـلـک را ضـبـط آنـچـنـان کـردی بـه رایگـم کـجـا کـردی سـلـیمان مدتـی انگـشـتـری
فــرق بــاشــد خــاصــه انـدر جــلـوه گـاه اعــتــبــارآخــر از نــقــش الــهــی تــا بـــه نــقــش آزری
آن شـنـیـدسـتـی کـه روزی کـلـکـت از روی عـتـابآنـکـه بـی تـمـکـیـن او نـایـد ز افـسـر افـسـری
گـفـت نـیلـوفـر چـو کـلـک از آب سـر بـیـرون کـشـدکیست او تا پـیش کلک اندر سرش افتد سری
آفـتـاب از بـیـم آن کـیـن جـرم را نـسـبـت بـدوسـتهـمـچـو کـلـکـت زرد شـد بـر گـنـبـد نـیلـوفـری
گــر نــفــاذ دیــو بــنــدت بـــاس آهــن بــشــکــنــددرع داودی کـنـد در دسـتــهـا زیـن پــس پــری
ای بـه جـایی در خـداوندی کـز آنسـو جـای نیسـتمـی تـوانـی چـون هـمـی از آفـرینـش بـگـذری
بــر بــسـاط بــارگـاهـت جـای مـی جـسـت آفـتـابچـرخ گـفـتـش خـویش را چـنـد بـر جـایی بـری
بــاد را هــردم بــســاطــت گــویــد ای بــیـهــوده روعـرش داری زیر پـاهان تـا بـه غـفـلت نسـپـری
در چــنـیـن حــضـرت کـه از فـرط تــحــیـر گـم شـودسـمـت وزن و قـافـیـت بـر بـونـواس و بـحـتـری
از قـــصـــور مــایــه یــا از قـــلـــت ســـرمــایــه دانگـر تــحـاشـی مـی کـنـد از خـدمـت تـو انـوری
تـــو خـــود انــصــافــش بـــده در بـــارگــاه آفــتـــابهـیچـکـس خـفـاش را گـوید چـرا مـی نـنـگـری
گــر خــلــافــی رفــتــش انـدر وعــده روزی درگــذارمشمر از عصیان و خود دانم ز خدمت بشمری
ور ز روی بــنـدگــی تــرتــیـب نـظــمــی مـی کــنـدتــا ازو روزی چــنــان کــز بــنــدگــان یــاد آوری
عـقـل فـتـوی مـی دهد کـین یک تـجـاوز جـایزسـتورنه حـسان کیست خـود در معرض پـیغمبـری
راســـتـــی بـــه، طــوطــیــان خـــطــه اســـلــام رابـا وجـودت خـامشـی دانی چـه بـاشـد کافری
نیسـت مـطـلـوبـش مـواجـب زانـکـه در هر نـوبـتـیبـی تـقاضا خـود خـداوندا نه آن غم می خوری
انـدریـن نـوبـت خـرد تـهـدیـد مـی کـردش کـه هـانجای می بـین حاصلت زیفست و ناقد جوهریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.