ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر معظم فخرالدین محمدبن ابراهیم سری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
حـکـم یـزدان اقـتــضـا آن کـرده بــودسـت از سـریکـز جـهـان بــر دو مـحـمـد خـتـم گـردد مـهـتــری
ایــن بـــه انــواع هــنــر مــعـــروف در فـــرزانــگــیوان بـه اجـنـاس شـرف مـشـهـور در پـیغـامـبـری
حـکـم آن در شـرع و دیـن از آفـت طـغـیـان مـصـونرای ایـن در حــل و عـقـد از قـدح هـر قـادح بــری
داشــت آنـرا حــلـقــه در گـوش آدم انـدر بــنـدگـیدارد ایـن را دیـده بــر لــب عــالـم انـدر چــاکــری
حــکـمـت آن کــرده در بــحــر شــریـعــت گـوهـریهـمــت ایـن کــرده بــر چــرخ بــزرگــی اخــتــری
بــود بــر درگــاه حــکــم آن جــهـان فــرمــان پــذیـرهسـت در انگـشـت قـدر این سـپـهر انگـشـتـری
هـرکــه شــد در طــاعــت آن داد دهـرش زیـنــهــارهـرکـه شـد در خـدمـت ایـن داد بـخـتـش یـاوری
طــاعـت آن واجــبــســت از بــهـر امـن و عــافـیـتخـدمـت ایـن لـازمـسـت از بــهـر جــاه و بــرتــری
آن مــحــمــد بــود از نــســل بـــراهــیــم خــلــیــلویـن مـحـمـد هـسـت از صـلـب بــراهـیـم سـری
آنـکـه رایـش را مـوافــق گـیـتــی پــیـمـان شــکــنوانـکـه حــکـمـش را مـتــابــع گـنـبــد نـیـلـوفــری
در سـخـا از دسـت او جــزویـسـت جـود حـاتــمـیوز هـنــر از رای او نـوعــیـســت عــلــم حــیـدری
راست پـنداری که هستـند ابـر و بـحر و چرخ و مهرچـون بـه دسـت و طـبـع و قدر و رای او دربـنگری
نـور رای او اگــر مـحــســوس بــودی بــی گــمــانز آدمـی پـنـهـان نـیـارسـتـی شـدن هـرگـز پــری
حــاکــی الــفــاظ عــذب اوســت عــقــل ذوفــنـونراوی احــکــام جـــزم اوســت چـــرخ چــنــبـــری
دفــتــر نـیـک و بــد و گـردون گـردان کـلـک اوســتکـلک دیدسـتـی که هم کـلکی کند هم دفـتـری
سـمـع بــگـشـایـد ز شـرح و بــسـط او جــذر اصـمچــون زبــان نـطــق بــگـشــایـد بــه الـفــاظ دری
در ارادت اول و در فـــعــــل گـــویـــی آخــــرســــتگـر بــه فـکـرت بــر سـر کـوی کـمـالـش بــگـذری
ذره ای از حـــــلــــم او گـــــر در گــــل آدم بـــــدیدر مـــیــان خـــلـــق نــامـــوجـــود بـــودی داوری
بــخــشـش بــی مـنـت و طـبــع لـطـیـف او فـکـنـدشــاعــران عــصــر را از شــاعــری در ســاحــری
ســـایــلــانــش در ضــمــان جـــود او از اعــتـــمــادگـــنــجـــهــا دارنــد دایــم پـــر ز زر جـــعـــفـــری
ای ز قــهـرت مـســتــعــار افــعــال مــریـخ و زحــلوی ز لـطـفـت مـسـتـفـاد آثـار مـهـر و مـشـتــری
دسـت اینـان کـی رسـد آنجـا کـه پـای قـدرتـسـتپـای دهر از دسـتـشـان بـیرون کـن از فـرمانبـری
تو مهمی زیشان که ایشان خود جهانی اند و بسبــاز تــو در هـر هـنــر گــویـی جــهـانـی دیـگــری
چــون تــویــی از دور آدم بـــاز یــک تــن بـــود و آنهم تـویی هـان تـا نـداری کـار خـود را سـرسـری
در جــهـان آثــار مـردم زادگـی بــا تــســت و بــسشاید ار جـز خـویشتـن کس را بـه مردم نشمری
دست از این مشتـی محـال اندیش خام ابـله بـدارنـه بــه زیـر مـنـت ایـن جــمـع بــی هـمــت دری
شـعـر مـن بــگـذار و یـک بـیـت سـنـایـی کـار بـنـدکان سخن را چون سخن دانی تو باشد مشتری
هـمـچـنـین بـا خـویشـتـن داری هـمـی زی مـردوارطـمـع را گـو زهرخـنـد و حـرص را گـو خـون گـری
چـنـد روز آرام کـن بــا دوسـتـان در شـهـر خـویـشتـا هـم ایشـان از تـو و هـم تـو ز دولـت بـرخـوری
ای بــزرگــی کــز پــی مــدح و ثــنــای تــو هـمــیروز و شــب بــر مـن ثــنـا گــویـد روان عــنـصــری
شــد بـــزرگ از جـــاه تـــو جــاه مــن انــدر روزگــارشــد بــلـنـد از نـام تــو نـام مـن انـدر شــاعــری
تـــا زنـــد بــــاد خـــزان بـــر شـــاخ زر خـــســـرویتـــا کـــنـــد بـــاد صـــبـــا در بـــاغ نــقـــش آزری
جــاودان بــادی چــو آب و آذر و چــون بــاد و خــاکدر بـــقــای عــیــســوی و دولــت اســـکــنــدری
زان کـجـا بـا این چـنین لطـف و وقـار و طـبـع و رایدهـــر را بـــهـــتـــر ز خـــاک و بــــاد و آب و آذریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.