ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت بزم و مدح ملک اعظم عماد الدین فیروزشاه و دستور بزرگ

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
حـــبـــذا بـــزمــی کـــزو هــردم دگــرگــون زیــوریآسـمـان بـر عـالـمـی بـندد زمـین بـر کـشـوری
کـشـوری و عـالـمـی را هـم زمـیـن هـم آســمـاناز چــنــیــن بــزمــی تــوانــد داد هــردم زیـوری
مــجــلــس کــو دعــوی فــردوس را بــاطــل کــنـدگــر مــیـان هـر دو بــنــشــانـنــد عــادل داوری
بــا هــوای ســقــف او رونــق نــبــیـنــد نــافــه ایبــا زمـیـن صـحــن او قـیـمـت نـیـابــد عـنـبــری
در خـــیــال نــقــش بـــت رویــان او والــه شــونــدگـــر ز دور هـــر گـــریــبـــان ســـر بـــرآرد آزری
جـنتـسـت آن عـرصـه گر بـی وعـده یابـی جـنتـیکـوثـرسـت آن بـاده گر مسـتـی فـزاید کـوثـری
سـاغـرش پـر بـاده رنـگـیـن چـنـان آیـد بـه چـشـمکـــز مـــیـــان آب روشــــن بــــرفــــروزی آذری
آتـــش ســیــال دیــدســتـــی در آب مــنــجـــمــدگـر ندیدسـتـی بـخـواه از سـاقـیانش سـاغـری
هسـت مـصـر جـامـع هسـتـی از آن خـارج نـیافـتروزگــار از عــرصــه او یـک عــرض را جــوهــری
آســمــان دیــگــر اســت از روی رتــبـــت گــویــیــاوانـدرو هـر ســاکــنـی قــایـم مـقــام اخــتــری
آفــتـــاب و مــاه او پـــیــروزشـــاه و صـــاحـــبـــنــدشـه سـلیمان عـنصـری دسـتـور آصـف گوهری
دیـر مـان ای حـضـرتـی کـز سـعـی بـنـای سـپـهـرخـاک را حـاصـل نخـواهد گشـت مثـلث دیگری
تــا چـه عـالـی حـضـرتـی کـایـن آفـتـاب خـسـرویهـر زمــان از ســده قــصــر تــو ســازد خــاوری
آفــتــابــی گــر بــخــواهــد بــرگــشــایـد نــور اویجــاودان از نـیـم روز انــدر شــب گــیـتــی دری
گـر کـواکـب را مسـلم گشـتـی این عـالی سـپـهرهـریـکـی بــودنـدی انـدر فــوج دیـگـر چــاکــری
جــرم کــیـوان آن مــعــمــر هـنـدوی بــاریـک بــیـنپـاسـبـان تـو نشـانـدی هر شـبـی بـر مـنظـری
مــشــتــری انــدر ادای خــطــبــه ایـن خــســرویمعتکف بـنشسته بـودی روز و شب بـر منبـری
والـــی عـــقـــرب ز بـــهــر مـــنــع و رد حـــادثـــاتبـر درش بـودی بـه هر دستی کشیده خنجری
زهـره انـدر روزهـای عــیـش و خــلـوتــهـای شــببـسـتـه بـودی خـویشـتـن بـر دامـن خـنیاگـری
تــیـر مـسـتــوفـی بــه دیـوان در چــو شـاگـردان اومی بـریدی کاغذی یا می شـکسـتـی دفتـری
ای خــداونــدی کــه تــا بــیــخ صــنــایــع شــاخ زدشـاخ هـسـتـی را نـدادنـد از تـو کـامـلـتـر بـری
آسـمان قـدری کـه صـاحـب افـسـر گـردون نیافـتملک آب و خاک را همچـون تـو صاحـب افسری
چـون لـب سـاغـر بـخـنـدد هـر نـدیـمـت صـاحـبـیچـون سـر خـنجـر بـگـرید هر غـلـامت قـیصـری
جـام و خنجـر چـون تـو یک صاحـب قران هرگز ندیدبــــزم را ســــائل نـــوازی رزم را کــــیـــن آوری
بــوســتــان مـلــک را چــه از شــبــیـخــون خــزانتـا چـو چـشـم بــخـت تـو بـیـدار دارد عـبــهـری
گـر شـود پـاس تـو در مـلـک طـبـیعـت مـحـتـسـبآسـمـان انـگـشـت نـنـهـد تـا ابــد بــر مـنـکـری
ور نـشــانــدی نــائبــی بــر چــارســوی آســمــانزهــره هــرگــز درنــیـایـد نــیـز جــز بــا چــادری
ابــر مـی بــاریـد روزی پــیـش دسـتـت بــی خـبــربرق می خندید و می گفت اینت عاقل مهتری
ابــر اگـر از فـتــحــبــاب دســتــت آبــسـتــن شـودقـطـره بـاران کـنـد از هر حـشـیشـی عـرعـری
مـعــن و حــاتــم گـر بــدیـدنـدی دل و دســت تــراهریکـی بـر بـخـل آن دیگـر نوشـتـی محـضـری
در چنان دوران که عمری در سه کشور بلکه بیشز ایمنی زادن سـتـرون شـد چـو گـردون مادری
بــالــش عــالـیـت ســد فــتــنـه شــد ورنـه کــجــاپـهلـویی در ایمـنـی هرگـز نـسـودی بـسـتـری
دخـــتـــران روزگــارنــد ایــن حـــوادث ویــن بـــتـــرکـو چـو زایـد دخـتــری دخـتــرش زایـد دخـتـری
روز هـیـجــا کـز خـروش و گـرد جـیـشـت سـایـه راتــا ســوار خــویـش را یـابــد بــبــایـد رهــبــری
از پــــس گـــرد ســـپـــه بــــرق ســـنـــان آبــــدارهمـچـنـان بـاشـد کـه اندر پـرده شـب اخـگـری
آســمــان ابــریــق شــریــان را گــشــایــد نــایــژهتــا بــشـویـد روزگـار از گـرد هـیـجــا خـنـجــری
هـر کــمـان ابــری بــود بــارنـده پــیـکــان ژالــه وارهر سـنان بـرقـی شـود هر بـارگیری صـرصـری
چــون بــجــنـبــانـی عــنـان صــرصــر کـه پــیـکـرتبـانگ شب خوش بـاد جان برخیزد از هر پیکری
لــشــکــری را هـیـزم دوزخ کــنـی در ســاعــتــیای تـو تـنها هم پـنـاه لـشـکـر و هم لـشـکـری
اژدهـای رمـح تــو خــلـقــی بــه یـک دم درکـشــدوانـگـهـی فـربـه نـگـردد ایـنـت مـعـجـز لـاغـری
عـقـل بـا رمح تـو فـتـوی می دهد اکنون که چـوبشـاید ار ثـعـبـان شـود بـی معـجـز پـیغـمـبـری
خـنـجــرت سـبــابــه پــیـغـمـبــرسـت از خـاصـیـتزان بـه هـر ایمـا چـو مـه از هم بـدرد مـغـفـری
بـا چـنـین اعـجـاز کـانـدر خـنـجـر تـو تـعـبـیه اسـتبـر سـر خـصـم لعین چـه مغفری چـه معـجـری
بــر زبـــان خــنــجــرت روزی بــه طــنــازی بــرفــتکـاسـمـان چـون مـن نیارد هیچ نـصـرت پـروری
گـفــت نـصــرت نـی مـرا بــازوی شــه مـی پــروردلـاجــرم هـر ذوالـفــقــاری را بــبــایـد حــیـدری
خــســروا مـن بــنـده را در مـدت ایـن هـفــت مـاهگـر مـیسـر گـشـتـی اندر هفـت کـشـور یاوری
تـــا مــرا از لــجـــه دریــای حـــرمــان دوســـت وارفی المثل بـر تـخته ای بـردی کشان یا معبـری
هسـتـمی از بـس که سـر بـر آسـتـانت سـودمیچـون دگر ابـنای جـنس خـویش اکنون سـروری
لـیـکـن از بــس قـصـد ایـن نـاقـص عـنـایـت روزگـارمـانـده ام در قـعــر دریـای عــنـا چــون لـنـگـری
روزگـار ایـن جـنـس بـا مـن بـس کـه دارد قـصـدهـاآن چـنـان بـی رحـمـتـی نـامـهـربـانـی کـافـری
هـم تـوانـسـتـی گـرم شـاکـر تــرک زیـن داشـتـیتـا نبـودی چـون منش بـاری شکایت گسـتـری
تــا صـبــا از سـر جـهـان را هـر بــهـاری بــی دریـغدر کــنــار دایــه گــردون نــهــد چــون دلــبــری
بــی دریـغــت بــاد مــلــک انـدر کــنـار خــســرویتـــا نـــیــایــد گـــردش ایــام را پـــیــدا ســـری
خــصـم چــون پــرگـار ســرگـردان و رای صــایـبــتاسـتــوای کـارهـای مـلـک را چــون مـسـطـری
آســـمـــان مــلـــک را دایــم تـــو بـــادی آفـــتـــاباز ســعـود آســمـان گـردت مـجــاور مـعـشـریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.