ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای مــســلــمــانــان فــغــان از دور چــرخ چــنـبــریوز نـفـاق تــیـر و قـصـد مـاه و ســیـر مـشــتــری
کــار آب نــافــع انــدر مــشــرب مــن آتــشــیـســتشـغـل خـاک سـاکـن اندر سـکـنه مـن صـرصـری
آســمـان در کــشــتــی عــمـرم کــنـد دایـم دو کــاروقــت شــادی بــادبــانــی گــاه انــده لــنــگــری
گـر بـخـنـدم وان بـه هـر عـمـریسـت گـوید زهرخـنـدور بـگـریم وان هـمـه روزیسـت گـویـد خـون گـری
بــر ســر مـن مـغـفـری کـردی کـلـه وان درگـذشـتبــگــذرد بــر طــیـلــســانــم نـیـز دور مــعــجــری
روزگــارا چــون ز عــنــقــا مــی نــیــامــوزی ثــبـــاتچـون زغـن تـا چـند، سـالی مادگی سـالی نری
بــه بــیـوســی از جــهـان دانـی کــه چــون آیـد مـراهـمـچــنـان کــز پــار گـیـن امـیـد کــردن کـوثــری
از سـتـمهای فـلـک چـندانکـه خـواهی گـنج هسـتواثـقـم زیـرا کـه بــا مـن هـم بــدیـن گـنـبــد دری
گــویـیــا تــا آســمــان را رســم دوران آمــده اســتداده انـدی فــتــنـه را قـطــبــی بــلـا را مـحــوری
گــر بــگــردانـد بــه پــهـلـو هـفــت کــشــور مـر تــرایـک دم از مـهـرت نـگـویـد کـز کـدامـین کـشـوری
بــعــد مـا کــانـدر لــگــدکــوب حــوادث چــنـد ســالبـخت شومم حنجـری کردست و دورش خنجـری
خـیـر خـیـرم کـرد صـاحـب تـهـمـت انـدر هـجـو بـلـختــا هـمـی گــویـنـد کــافــر نـعــمــت آمــد انـوری
قـبــه اسـلـام را هـجــو ای مـسـلـمـانـان کـه گـفـتحــاش لــلـه بــالـلـه ار گــویـد جــهـود خــیـبــری
آســمـان ار طــفــل بــودی بــلـخ کــردی دایـگــیـشمــکــه دانــد کــرد مــعــمــور جــهــان را مــادری
افــتــخــار خــانــدان مــصــطــفــی در بـــلــخ و مــنکـرده هم سـلـمـانی اندر خـدمـتـش هم بـوذری
مـجـد دیـن بــوطـالـب آن عـالـم کـه گـمـره شـد دروعــقــل کــل آن کــرده از بــیـرون عــالــم ازهـری
آن نــظـــام دولـــت و دیــن کـــانــتـــظـــام عـــدل اودر دل اغــصــان کــنــد بـــاد صــبـــا را رهــبـــری
آنــکــه نــابـــیــنــای مــادرزاد اگــر حـــاضـــر شـــوددر جــبــیـن عــالــم آرایـش بــبــیـنــد مــهــتــری
در پـــــنــــاه ســـــده جـــــاه رعـــــیــــت پـــــرورشبــر عــقــاب آســمـان فــرمـان دهـد کـبــک دری
هـم نـبــوت در نـسـب هـم پـادشـاهـی در حـسـبکـو سـلـیمان تـا در انگـشـتـش کـند انگـشـتـری
مـسـنـد قـاضـی الـقـضـاة شـرق و غـرب افـراشـتـهآنکـه هسـت از مـسـندش عـبـاسـیان را بـرتـری
آنکه پـیش کلک و نطـقـش آن دو سـحـر آنگه حـلالصد چو من هستـند چون گوساله پـیش سامری
آب و آتــش را اگـر در مـجــلـســش حــاضــر کــنـنـداز مــیــان هــر دو بـــردارد شـــکـــوهــش داوری
کـو حـمیدالـدین اگـر خـواهی کـه وقـتـی در دو لفـظمطـلقا هرچ آن حـمیدسـت از صـفـتـها بـشـمری
در زمـان او هـنـر نـشــگـفــت اگــر قــیـمـت گـرفــتگــوهــرســت آری هــنــر او پــادشــاه گــوهــری
خــواجــه مـلـت صـفـی الـدیـن عـمـر در صـدر شـرعآنـــکـــه نـــبـــود دیــو را بـــا ســـایــه او قـــادری
مـفــتــی مـشــرق امـام مـغــرب آنـک از رتــبــتــشعــرش زیـبــد مـنـبــرش کـوتــاه کـردی مـنـبــری
حـکـم دین هـر سـاعـت از فـتـوای او فـربـه تـرسـتدیـده ای فـربــه کـنـی چــون کـلـک او از لـاغـری
احــتـــســاب تــقــوی او دیــد نــاگــه کــز کــســوفآفـتــاب انـدر حــجــاب مـه شــد از بــی چــادری
از رخــش هـر روز فــال مــشــتــری گــیـرد جــهــانکیسـت آن کو نیسـت فال مشـتـری را مشتـری
ذوالـفـقـار نـطـق تـاج الـدین شـریـعـت را بـه دسـتآن بــه مـعــنـی تــوامـان بــا ذوالـفـقـار حــیـدری
بــلـبــل بــســتــان دیـن کـز وجــد مـجــلـسـهـای اوصـبـح را چـون گل طـبـیعـت گشـت پـیراهن دری
تــوبــه کــردنـدی اگــر دریـافــتــنـدی مـجــلــســشهـم مـه از نـمـامـی و هـم زهـره از خــنـیـاگــری
من نمی دانم که این جنس از سخن را نام چیستنـی نـبـوت مـی تـوانـم گـفـتـنـش نـی سـاحـری
ســاقــیـان لــهــجــه او چــون شــراب انــدر دهـنــدهوش گوید گوش را هین سـاغـری کن سـاغـری
بــازوی بــرهـان ز تــقـریـر نـظــام الـدیـن قـویـســتآنـکـه از تــعـظـیـم کـردی جــبــرئیـلـش چــاکـری
آنـکــه بــر اســرار شــرع انـدر زمــان واقــف شــویاز ورقــهـای ضــمــیـرش یـک ورق گــر بــنــگــری
نــامــدی اوراق اطـــبـــاق فـــلــک هــرگـــز تـــمــامگــر ضــمـیـر او نـکــردی عــلــم دیـن را دفــتــری
وارثــان انــبــیـا ایـنـک چــنـیـن بــاشــنــد کــوســتعـلم و تـقوی بـی نهایت پـس تـواضـع بـر سـری
در ثــــنـــای او اگـــر عـــاجـــز شـــوم مـــعـــذور دارتــا کـجــا بــاشـد تــوان دانـســت حــد شـاعـری
لـاشـه مـا کـی رســد آنـجــا کـه رخــش او کـشـنـدکـاروانـی کـی رســد هـرگـز بــه گـرد لـشــکـری
بـا چـنین سـکـان کـه گـر از قـدرشـان عـقـدی کـنندفــارغ آیــد چــرخ اعــظــم از چــه از بــی زیــوری
هــجــو گــویــم بــلــخ را هــیـهــات یــارب زیــنــهــارخـود تــوان گـفـتــن کـه زنـگـارسـت زر جـعـفـری
بــالـلـه ار بــر مـن تـوان بـسـتـن بـه مـسـمـار قـضـاجـنـس ایـن بـدسـیـرتـی یـا نـوع این بـدگـوهـری
خــاتــم حــجــت در انـگـشـت ســلـیـمـان ســخــنافـــتـــرا کـــردن بـــدو درگـــیـــرد از دیــو و پـــری
بـــاز دان آخـــر کــلــام مــن ز مــنــحـــول حـــســودفـــرق کـــن نــقـــش الــهــی را ز نــقـــش آزری
عـیـش مـن زیـن افـتــرا تـلـخـی گـرفـت و تـو هـنـوزچـربـک او همچنان چون جـان شیرین می خوری
مرد را چـون ممتـلی شـد از حـسـد کـار افـتـراسـتبــد مـزاجــان را قـی افـتــد در مـجـالـس از پــری
چــون مــر او را واضــع خــر نـامـه گــیـرد ریـش گــاوگــاو او در خــرمــن مــن بــاشــد از کــون خــری
آن نــمــی گـــویــم کـــه در طـــی زبـــان نــاورده امآن هـجــا کــان نـزد مـن بــابــی بــود از کـافــری
گـر بـه خـاطـر بـگـذرانـیـدسـتـم انـدر عـمـر خـویـشیـابـیم چـونـان کـه گـرگ یوسـف از تـهـمـت بـری
جــــاودان بــــیـــزارم از ذاتــــی کـــه بــــیـــزاری ازوهـســت در بــازار دیـن صـراف جــان را بــی زری
آن تـــوانـــایــی و دانــایــی کـــه در اطـــوار غـــیــبدام بــدبــخــتــی نــهـاد و دانــه نــیـک اخــتــری
آنــکــه تـــاثـــیــر صـــبـــای صــنــع او را آمــدســـتگــل فــشــان اخــتــران بــر گــنـبــد نـیـلــوفــری
آنـــکـــه خـــار اژدهـــا دنـــدان عـــقـــرب نـــیــش راشـحـنـگـی دادسـت بــر اقـطـاع گـلـبــرگ طـری
تــا بــه زلــف ســایـه شــب خــاک را تــزیـیـن نــدادروز بــر گــوش شــفــق نـنـهـاد زلــف عــنــبــری
بـاز شد چـون قدرتـش گیسـوی شـب را شـانه کرددر خـــم ابـــروی گــردون دیــدهــای عــبـــهــری
بـزم صـنـعـش را زنیلـوفـر چـو گـردون عـود سـوخـتآفــتــاب و آب کــرد ایـن آتــشــی آن مــجــمــری
آنـــکـــه انـــدر کـــارگـــاه کـــن فــــکـــان ابــــداع اوبــی اســاس مــایـه ای از مــایـهـای عــنـصــری
داد یــک عـــالــم بـــهــشـــتـــی روز ازرق پـــوش راخـوشـتـرین رنگـی مـنور بـهتـرین شـکـلـی گـری
وآنـکـه عـونـش بــر تــن مـاهـی و بــر فـرق خـروسپــیـرهـن را جــوشــنـی داد و کـلـه را مـغــفــری
آنـــکـــه گـــر آلـــای او را گـــنـــج بــــودی در عـــددنـیـسـتــی جــذر اصـم را غـبــن گـنـگـی و کـری
آنــکــه بـــر لــوح زبـــانــهــا خـــط اول نــام اوســـتایـن هــمــی گــویـد الــه آن ایـزد و آن تــنــگــری
آنـکـه از مـلـکـش خـراسـی دیـده بـاشـی بـیش نـهگـر روی بــر بــام ایـن ســقـف بــدیـن پــهـنـاوری
آنـکـه قــهـرش داد انـجــم را شــیـاطــیـن افــکــنـیوانـکـه لـطــفــش داد آتــش را ســمـنـدر پــروری
آنـکــه در امــعــای کــرمــی از لــعــاب چــنــد بــرگکــار او بـــاشــد نــهــادن کــارگــاه شــشــتــری
آنــکــه در احـــشــای زنــبـــوری کــمــال رافــتـــشنـوش را بــا نـیـش داد از راه صـحــبــت صــابــری
آنــکــه از تــجــویــف نــالــی ســاقــی احــســان اوجـام گـه خـوزی نـهد بـر دسـتـها گـه عـسـکـری
آنـکـه چــون بــر آفــریـنـش ســرفــرازی کـرد عــقـلگفت می را گوشـمالش ده بـه دسـت مسـکری
آنــکــه تــرک یـک ادب بــر پــیـشــگــاه حــضــرتــشوقــف کــرد ابــلــیــس را بـــر آســتــان مــدبــری
آنــکــه آدم را عـــصـــی آدم ز پـــا افـــکـــنــده بـــودگـــرنـــه از ثـــم اجـــتـــبــــاه اوش دادی یـــاوری
آنــــکــــه قــــوم نـــوح را از تــــنــــدبــــاد لــــاتــــذردردودم کـرد از زمـیـن آسـیـب قـهـرش اسـپــری
آنـکـه چــون خـلـوت سـرای خـلـتــش خــالـی کـنـدشـعـلـه ریـحـانـی کـنـد آنـجـا نـه اخـگـر اخـگـری
آنـکـه دشــتــی جــادویـی را در عـصـایـی گـم کـنـدیک شـبـان از ملـک او بـی تـهمـت مـسـتـنکـری
آنــکــه نــیـل مــادری بــر چــهــره مــریـم کــشــیـدحـفـظ او بـی آنـکـه بـاطـل شـد جـمـال دخـتـری
آنـکـه از مـهـری کـه بــودی مـصـطـفـی را بــرکـتــفمـهـر کـردسـت از پـس عـهـدش در پـیـغـمـبــری
آنـکـه از ایـمـای انـگـشـتــش دو گـیـســو بــنـد کـرداز چــه از یـک آیـنـه بــر سـقـف چــرخ چــنـبــری
آنـکـه بـر دعـویـش چـون بـرهـان قـاطـع خـواسـتـنـددر زبــان ســوســمــار آورد حــجــت گــســتــری
آنـکـه گـر بــر اسـب فـکـرت جــاودان جــولـان کـنـیاز نـخــســتــیـن آسـتــان حــضـرتــش درنـگـذری
آنکه هم در عقل ممنوعسـت و هم در شـرع شرکجـز بـه ذاتـش گر بـه عزم وقصد سوگندی خوری
انــدریــن ســـوگــنــد اگــر تـــاویــل کــردم کــافـــرمکافری باشد که در چون من کسی این ظن بری
خـود بـیـا تـا کـج نـشـینـم راسـت گـویم یک سـخـنتـا ورق چـون راسـت بـنـیان زین کـژیها بـسـتـری
چــون مــرا در بــلــخ هـم از اصــطــنــاع اهـل بــلــخدق مصـری چـادری کـردسـت و رومی بـسـتـری
بـر سـر مـلـکـی چـنـان فـارغ نبـاشـد کـس چـو مـنحـبـذا ملکی که بـاشـد افـسـرش بـی افـسـری
دی ز خـــاک خــاوران چـــون ذره مــجـــهــول آمــدهگــشــتــه امــروز انــدرو چــون آفــتـــاب خــاوری
بــا چــنــانــهـا ایـن چــنـیـنــهـا زایـد از خــاطــر مــراای عـجــب از آب خــشــکـی آیـد از آتــش تــری
ایـن هـمـه بــگـذار آخــر عـاقـلـم در نـفـس خــویـشکـادمـی را عـقـل هـسـت از مـمـکـنـات اکـثــری
پـس چـه گـویـی هـجـو گـویـم خـطـه ای راکـز درشگــر درآیـد دیـو بــنـهـد از بــرون مــســتــکــبــری
تــا تــو فـرصـت جـوی گـردی وز کـمـیـن گـاه حـسـدغــصــه ده ســالــه را بـــاری بـــه صــحـــرا آوری
هـیـچ عــاقـل ایـن کـنـد جــز آنـکـه یـکـســو افـکـنـداصـل نـیـکـو اعـتــقـادی، رسـم نـیـکـو مـحـضـری
دشـمـنـان را مـایه دادن نزد مـن دانی کـه چـیسـتجـمـع کـردن مـوش دشـتـی بــا پـلـنـگ بــربــری
مـسـتـقـیـم احـوال شـو تـا خـصـم سـرگـردان شـودبـس که پـرگاری کند او چـون تـو کردی مسطری
ایـن دقـایـق مـن چــنـان ورزم کـه از بــی فـرصـتــیسـکـتـه گـیـرد ایـن و آن گـر بـوفـراس و بـحـتـری
از عــقــاب و پــوســتــیـنــش گــر نــگــویـد بــه بــودگــرچـــه در دریــا تـــوانــد کــرد خــربـــط گــازری
چـنـد رنـجــی کـز قـبــولـم تــازه شـاخـی مـی دمـدهرکجـا پـنداری ای مسکین که بـیخی می بـری
رو کـه از یـاجــوج بــهـتــان رخـنـه هـرگـز کـی فـتــدخـاصـه در سـدی کـه تـاییدش کـنـد اسـکـنـدری
یک حـکـایـت بـشـنـوی هـم از زبـان شـهـر خـویـشتـا در ایـن انـدیـشـه بــاری راه بــاطـل نـسـپــری
دی کسی در نقص من گفت او غریب شهر ماسـتبـلـخ گـفـت اینهم کـمـال اوسـت چـند ار منکـری
او غــریـب انـدر جــهـان بــاشــد چــو از رتــبــت مـراآســمـان هـر ســاعــتــی گـویـد زمـیـن دیـگــری
خــاک پــای اهـل بــلـخــم کـز مـقــام شــهـرشــانهست بـر اقران خـویشم هم سری هم سروری
حــبــذا تــاریـخ ایـن انـشــا کـه فــرمـانـده بــه بــلـخرایــت طــغــرل تــکــیــنــی بــود و رای نــاصــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.