ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ناصرالدین طوطی بیک و عضدالدین کندکز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
یــافــت احــوال جــهــان رونــق جــاویـدانــیچـرخ بــنـهـاد ز سـر عـادت بـی فـرمـانـی
در زمــان دو ســپــهـدار کــه از گــرد ســپــاهبـــر رخ روز درآرنــد شـــب ظـــلـــمــانــی
بـاز در معرکه چـون صبـح سـنان شـان بـدمددل شــب هـمـچــو رخ روز شــود نـورانـی
دو جـهان گیر و دو کـشـور ده و اقـلیم سـناننه بـه یک ملک بـه صد ملک جهان ارزانی
عــضــد دولــت و دیـن آن هـمــه افــریـدونـیناصـر مـلـت و مـلـک این همه نوشـروانی
رای آن بــر افــق عــدل کــنــد خــورشــیـدیقـدر ایـن بــر فــلـک مـلـک کـنـد کـیـوانـی
عـدل شـان گـویی خـاصـیـت لـاحـول گـرفـتچون قضا تهنیه شان گفت به گیتی بانی
زانـکــه در ســایـه او مــی نـتــوانـد کــه زنـدهـیچ شـیطـان سـتـم نـیز دم شـیطـانـی
پـاسشان حبـس زمین است و درو قارون وارفتـنه و جور و ستـم هر سه شده زندانی
گـر زمـین را همـه در سـایه انـصـاف کـشـنـدجــغــد جــاویـد بــبــرد طــمــع از ویـرانـی
ور جــهـان را گــره ابــروی کــیـن بــنـمــایـنـدبـــگــریــزد ز جـــهــان صـــورت آبـــادانــی
ور بــه چـشـم کـرمـی جــانـب بــالـا نـگـرنـدچـرخ بــیـرون شـود از ورطـه سـرگـردانـی
ور ز فــغــفــور و ز قــیـصــر مـثــلـا یـاد کـنـنـدهر دو بـر خـاک نهند از دو طرف پـیشـانی
گشـتـه بـخـشـودن ایشـان سـبـب آسـایشگشتـه بـخـشیدن ایشان سـبـب آسـانی
بـزم ایشـان چـو بـهشـتـسـت که بـر درگه اومـرحــبــاگــویـان اقــبــال کــنـد رضــوانـی
رزم ایشـان چـو سـعـیرسـت که در حـفـره اواخـسئوا خـوانـان شـمـشـیر کـنـد نـیرانی
هـر کـجــا ژالـه زنـد ابــر کـمـانـشـان بــیـنـیمـوجـها خـاسـتـه از خـون عـدو طـوفـانـی
تـا جـه ابـریست کمانشان که چو بـاران بـاردآسـمان بـر سـر خـورشـید کـشـد بـارانی
تـیغشان گر بـه ضیافت چـو خلیل الله نیستدام و دد را چــکــنـد روز وغــا مـهـمــانـی
دسـتـشـان گـر ید بـیضـای کـلیم الله نیسـتچـکـنـد رمـح درو همـچـو عـصـا ثـعـبـانـی
شـکـل تـوقـیـع مـبــارکـشـان تــقـدیـر بــدیـدگـفـت بـرنـامـه مـا چـون نـکـنی عـنـوانی
ملکشان را مدد از جغری و طغرل کم نیستزان امـیری بـرسـیـدنـد بـدین سـلـطـانـی
ملک یزدان بـه غلط کی دهد آخـر سریسـتانـدرین مـلـک بـدین مـنـتـظـمـی تـا دانی
هرچـه یزدان نـدهد بـخـت و فـلـک هم ندهدکــار آن مــرتــبــه دارد کــه بــود یـزدانــی
مـدح ایـشـان بــه سـزا چــرخ نـیـارد گـفـتــنانـوری داد بــده رو کــه تــو هـم نـتــوانـی
لـیـک بــا ایـن هـمـه ای در بـر روح سـخـنـتروح بــی فــایـده انـدر ســخــن روحــانـی
گرچـه در انشـی نظمی که در ایشـان گوییراه بـر قـافـیه مـی گـم شـود از حـیـرانـی
مـصـطـفـی ســیـرتــی و هـردو بــدان آوردتکه در این ملک همه عـمر کنی حـسـانی
تـاکه بـر چـارسـوی عـالم کونسـت و فـسـادروی نــرخ امــل خـــلـــق ســـوی ارزانــی
عـدل ایـشــان ســبــب عــافـیـت عـالـم بــادمــلــک را عــدل دهـد مــدت جــاویـدانـی
کـار گـیـتـی هـمـه فـرمـانـبــری ایـشـان بــادکار ایشـان بـه جـهان در همه فرمان رانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.