ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر اجل فخرالدین ابوالمفاخر معروف به آبی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دو عـــیــدســـت مــا را ز روی دو مــعـــنــیهـم از روی دیـن و هـم از روی دنـیـی
هـمـایـون یـکـی عـیـد تــشــریـف ســلـطـانمـبــارک دگـر عـیـد قـربــان و اضـحــی
بــه صــد عـیـد چــونـیـن فـلـک بــاد ضــامـنخـــداونـــد مـــا را ز ایـــزد تـــعـــالـــی
امــیــر اجـــل فــخـــر دیــن بـــوالــمــفــاخــرامـیـری بـه صـورت امـیری بـه مـعـنـی
بـــه پـــیــش کـــف راد او فـــقـــر و فـــاقـــهچـو پــیـش زمـرد بــود چــشـم افـعـی
نــــتـــــابـــــد بـــــر آن آفــــتـــــاب حــــوادثکـه در سـایـه عـدل او سـاخـت مـاوی
ایـــا دســــت تــــو وارث دســــت حــــاتــــمو یـا کـلـک تــو نـایـب چــوب مـوســی
کــنــد چـــرخ بـــر احـــتـــرام تـــو مــحــضــردهـد دهـر بــر احــتــشـام تــو فـتــوی
ز امــن تــودر پــای فــتــنــه اســت بـــنــدیز عدل تـو بـر دسـت ظـلمسـت حـنی
شـــود بـــر خـــط عـــز جـــاه تـــو ضـــامـــنکـشـد بــر خــط رزق جــود تــو اجــری
ز عـدلـت زمـیـن اســت چــونـان کـه گـویـیفــرود آمـد از آســمـان بــاز عــیـســی
دهــد حــزمــت انــدر وغــا امــن و ســلــوتدهـد عـزمـت انـدر بـلـا مـن و سـلـوی
صــریــر قــلــمــهــای تــو نــفــخ صــورســتکـــه آیــد ازو لـــازم احـــیــاء مــوتـــی
بــه لـب هـسـت خــامـوش وزو عـقـل گـویـابـه تـن هسـت لـاغـر وزو ملـک فـربـی
نــهــد کـــشـــت قـــدر تـــرا مـــاه خـــرمــنبــــود آب تــــیـــغ تــــرا روح مـــجـــری
ز آب حـــســـامــت بـــه ســردی بـــبـــنــددمـزاج عـدو چــون بــه گـرمـی زدفـلـی
به سبزی و تلخی چون کسنی است الحقعجـب نیست آن خـاصیت زاب کسنی
دل حـــاســـد از بـــاد عـــکــس ســـنــانــتچــنـانـســت چــون طـورگـاه تــجــلـی
چــو تــو حــکــم کــردی قــضــا هــم نــیــاردکه گوید چـنین مصلحـت هسـت یانی
اشــارات تـــو حـــکــمــهــائیــســت قــاطــعچـه از روی فـرمـان چـه از روی تـقـوی
بــه تــشــریـف و انـعــام اگـر بــرکــشــیـدتچـه سلطان اعظم چـه دسـتـور اعلی
بـه تـشـریف آن جـز تـوکـس نـیسـت درخـوربـه انعام این جـز تـو کس نیست اولی
چــو مـن بــنـده در وصــف انـعـام و شــکـرتکـنـم نـثــری آغـاز یـا شـعـری انـشـی
رســـد در ثـــنـــای تـــو نــثـــرم بـــه نــثـــرهکشـد در مدیح تـو شـعـرم بـه شـعری
عــروســان طــبـــعــم کــنــنــد از تـــفــاخــرز نعـمـت تـو رفـعـت ز مـدح تـو فـخـری
چـو انـشـا کـنم مـدحـتـی گـویی احـسـنـتچـو پــیـدا کـنـم حـاجـتـی گـویـی آری
درآریــت مــدغــم دو صــد گــونــه احــســاندر احسنت مضمر دوصد گونه حسنی
روا نــیــســت در عــقــل جــز مــدحــت تـــوچـو مـدحـت هـمـی بـایـدم کـرد بـاری
الــــــا تــــــا کــــــه دوران چــــــرخ مــــــدورکند بـر جـهان سعد چـون نحس املی
هـمـه ســعـد و نـحــس فـلـک بــاد چــونـانکـه بــاشـد ز دوران چــرخــت تــمـنـی
بـــه قـــدرت مـــبــــاهـــات اجـــرام گـــردونبــه قــصــرت تــولــای ایـوان کــســریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.