ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر کمال الدین عارض

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای عــاقــلــه چــرخ بــه نــام تــو مــبــاهـینـام تـو بــهـیـن وصـف سـپــیـدی و سـیـاهـی
ای چـــهــره مــلــک از قــلــم کــاه ربـــایــتلـعـلـی کـه چــو یـاقـوت نـتــرسـد ز تــبــاهـی
تــا جـاه عـریـض تــو بــود عـارض ایـن مـلـکگـردون بــودش عـرصـه و ســیـاره ســپــاهـی
مــســعــودی و در دادن اقــطــاع ســعــادتچــون طــالـع مـســعـود تــویـی آمـر و نـاهـی
گـر عـرصــه شــطـرنـج بــه عـرض تــو درآیـددانـی کــه پــیـاده چــکــنــد دعــوی شــاهـی
ور نــام جـــنــیــنــی مــثـــلــا در قــلــم آریای لـوح و قــلـم هـر دو بــه نـام تــو مـبــاهـی
در عــرض جــهـان دور نـبــاشــد کــه ز مـادربــا خــود خــروس آیـد و بــا جــوشــن مـاهـی
رای تـو کـه از مـلـک شـب فـتـنـه بـرون بـردبــا صــبــح قــدر خــاســتــه از روی پــگـاهـی
جــــاه تــــو کـــه در دائره دور نـــگـــنـــجـــدایـمــن شــده از طــعــنــه آســیـب تــبــاهـی
بـا کـلک تـو منشـی فـلک را سـخـنی رفـتکـلـک تـو مصـیب آمد و او مـخـطـی و سـاهی
آن کـاه ربــائیـسـت کـه خـاصـیـت جــذبــشبــر چــرخ دهـد ســنـبــلـه را صــورت کــاهـی
یـک عـزم تـو از عـهـده تـاییـد بـرون نـیـسـتتــایـیـد کــنــد هــرچــه کــنــد فــضــل الــهـی
هــر پـــیــک تـــمــنــا کــه روان شــد ز در آزره ســوی تــو دانـد چــکــنـد مـقــصــد راهـی
قـدر تــو بــه انـدازه بــیـنـایـی مـن نـیـســتخــود دیـدن اشــیـا کـه تــوانـســت کـمـاهـی
ایـن دانـم اگـر صـورت جـسـمـیـش دهـنـدیگــردونـش قــبــایـی کــنـدی مـهـر کــلــاهـی
ای پــشـت جـهـانـی قـوی از قـوت جــاهـتیارب کـه جـهان را چـه قـوی پـشـت و پـناهی
من بنده در این خدمت میمون که به عونشخــضــرای دمـن کــســب کـنـد مـهـرگـیـاهـی
دارم هــمـــه انــواع بـــزرگـــی و فـــراغـــتخـود می دهد این شـعـر بـدین شـکـر گواهی
آن چـیسـت ز انعام که در حـق منت نیستهر ساعت و هر لحظه چه مالی و چه جاهی
بــا کـار مـن آن کـرد قـبــول تـو کـزیـن پـیـشبــا چــشــم پــدر پــیـرهـن یـوســف چــاهـی
در تــربــیــت مــادح و در مــالــش دشــمــنگــویــی اثـــر طـــاعــت و پـــاداش گــنــاهــی
تـا کار جهان جـمله چنان نیست که خواهندکـارت بـه جـهـان در همـه آن بـاد کـه خـواهی
در مـرتــبــت و خــاصــیـت آن بــاد مــدامــتکـز ســعــد بــیـفــزایـی وز نـحــس بــکــاهـی
در خـــدمـــت تـــو تـــیــر ز نـــواب مـــلـــازمدر مـجــلــس تــو زهـره ز اصــحــاب مـلــاهـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.