ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلیمان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای مــلــک تـــرا عــرصـــه عـــالــم ســـرکــویــیاز مــلــک تــو تـــا مــلــک ســلــیــمــان ســرمــویــی
بـــی مــوکــب جــاه تــو فــلــک بـــیــهــده تــازیبـــا حــجـــت عــدل تـــو ســتـــم بـــیــهــده گــویــی
خـــاقــانــت نــخــوانــم کــه ســزاوار خــطــابـــتحـــرفـــی نــســـتـــد هــیــچ زبـــانــی ز گـــلـــویــی
تــو ســایـه یــزدانــی و بــی حــکــم تــو کــس رااز ســـایــه خـــورشـــیــد نــه رنــگــی و نــه بـــویــی
مـــهــدی جـــهــانــی تـــو کـــه دجـــال حـــوادثاز حـــال بـــه حــالــی شــده وز خــوی بـــه خــویــی
جـــز در جـــهـــت بـــاره عـــدل تـــو نـــیـــفـــتـــدهــرکــس کــه اشـــارت کــنــد امــروز بـــه ســـویــی
جــز رحــمـت و انـصــاف تــو هـم خــانـه نـیـابــنـدهــــر صــــادر و وارد کــــه درآیـــنــــد بــــه کــــویـــی
جــســتــنــد و ز کــان تــو بــرآمــد گــهــر مــلــکآری نــرســد مــلــک بـــه هــر گــمــشــده جـــویــی
بــدخــواه تــو خــود را بــه بــزرگـی چــو تــو دانـدلــیــکــن مــثـــلــســت آنــکــه چـــنــاری و کــدویــی
در نـســبــت فــرمــان تــو هـســتــنــد عــنــاصــرچـــون چـــار عـــیــال آمـــده در طـــاعـــت شـــویــی
بــی رای تــو خــورشــیــد نــتــابـــد غــم او خــورکـــو نـــیـــز در ایــن کـــوکـــبـــه دارد تـــک و پـــویــی
بـــا دســـت تـــو گــر ابـــر نــبـــارد کـــم او گــیــرجــایـی کــه تــو بــاشــی کــه کــنــد یــاد چــنــویـی
گفـتـم که جـهان جـمله چـو گوییسـت بـه صـورتگــفــتــنــد حــدیــثــیـســت مــحــال از هــمــه رویـی
الــمــنــت لــلــه کــه هـمــی بــیـنــمــش امــروزانـــدر خــــم چــــوگــــان مـــراد تــــو چــــو گـــویـــی
نصـرت بـه لـب چـشـمه شـمشـیر تـو بـگـذشـتآن کــرده ز خــون حـــاصــل هــر مــعــرکــه جـــویــی
ســـقــای ســـر کــوی امــل خـــصـــم تـــرا دیــدفـــریـــاد بــــرآورد کـــه ســـنـــگـــی و ســـبــــویـــی
ای خــصــم تــرا حــادثــه چــون ســایــه مــلــازمآن رنــــگ نـــیـــابــــد بــــه از آن هـــیـــچ رکــــویـــی
حــال بـــد بـــدخــواه تــو مــانــنــد پــیــازیــســتمـــویــی نـــبـــرد در مـــزه تـــویــیـــش بـــه تـــویــی
تــا هـســت فــلــک بــاعــث نـرمـی و درشــتــیتــا هــســت شــب آبــســتــن زشــتــی و نــکــویـی
در مــلــک تـــو اوراد زبـــانــهــا هــمــه ایــن بـــادکـــای مــلــک تـــرا عـــرصـــه عـــالــم ســـر کــویــی
***
ای خــداونـدی کــه مــقــصــود بــنـی آدم تــویـیکـــارســـاز دولـــت و فـــرمـــان ده عـــالـــم تـــویـــی
آفــریـنـش خــاتــمــی آمــد در انـگــشــت قــضــاگــر جــهـان دانـد وگـرنـه نـقــش ایـن خــاتــم تــویـی
مـاتــم ســنـجــر اگـر قـتــل مـلـکـشـه تــازه کـردای مــلــکــشــاه مــعــظــم ســور آن مــاتــم تــویــی
ملک مشرق گر تـرا شد ملک مغرب هم تـراسـتشــاه ایــران گــر تـــویــی دارای تــوران هــم تــویــی
هـرکـه دارد از تــو دارد اسـم و رسـم خــســرویشـاه اعـظـم شـان تــسـت و خـسـرو اعـظـم تــویـی
مور و مـار و مرغ و مـاهی جـملـه در حـکـم تـواندگـم مـکـن انـگـشـتــری کـاکـنـون بــجـای جـم تـویـی
یوسف و موسی و عیسی نیستی لیک از ملوکشاه یوسف روی و موسی دست و عیسی دم تویی
حـمله بـی شرکت پـذیری جـمله بـی منت دهیخــسـروا در یـک قـبــا صـد رسـتــم و حــاتــم تــویـی
پــادشـاه نـسـل آدم تــا جـهـان بــاشـد تـو بــاشزانــکــه اهــل پـــادشـــاهــی از بـــنــی آدم تـــویــی
فایض اسـت از رایت و از پـرچـمت صـبـح و سـحـرآنــکــه او را صــبــح رایـت وز ســحــر پــرچــم تــویـی
***
زهـــی ز روی بــــزرگـــی خــــلـــاصـــه دنـــیـــیعــــلــــو قــــدر تــــو بــــرهـــان آســــمـــان دعــــوی
بـــه اهـــتـــمـــام تـــو دایــم عـــمـــارت عـــالـــمز الــــتـــــفـــــات تـــــو خـــــارج عـــــداوت دنــــیــــی
تـویـی کـه مـفـتـی کـلـک تـو در شـریـعـت مـلـکبـــه امـــر و نـــهــی امـــور جـــهـــان دهــد فـــتـــوی
تـویـی کـه مـنـهـی رای تـو بــی وسـیـلـت وحـیز گـــرم و ســــرد نـــهـــان قـــضــــا کـــنـــد انـــهـــی
ســپــهــر گــفــت بــه جــاه از زمــانــه افــزونــیبـــه صـــدهـــزار زبــــان هـــم زمـــانـــه گـــفـــت آری
چــو کــان عــریـق بــود گــوهــرش نــفــیـس آیـدشــنــاســد آنــکــه تـــامــل کــنــد در ایــن مــعــنــی
کـــدام گـــوهــر و کـــان عـــریــق تـــر کـــه بـــودگــهـر مــحــمــد مــســعــود و کــان عــلــی یـحــیـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.