ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سیدالسادات جعفر علوی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــه درگـاه تــو بــر قـصـه رسـان صـاحــب ریره نشـین سـر کـوی کـرمـت حـاتـم طـی
اخــتـــران در هــوس پـــایــه اعــلــای ســپـــهــرسـوی ایـوان تــو آورده بــه عـلـیـیـن پــی
و آســمـان در طــلــب واســطــه عــقــد نـجــومروی در رای تـو آورده کـه وی شـاهـد وی
فــــلـــک جــــاه تــــرا خــــارج عــــالـــم داخــــلقـطـب تــدبــیـر تـو را عـروه تـقـدیـر جـدی
جـاه تـسـت ای ز جـهـان بـیش جـهانـی کـه درووهـم را پـر بــبـرد حـیـرت و فـکـرت را پـی
چـه نـبـی چـون تـو کـنـی یـاد پـیـمـبـر چـه ابـیباز اگر او کند این لطف چه جعفر چه نبی
صـاحـب و صدر جـهانی و جـهان زنده بـه تـسـتعقل داند که بـه جان زنده بـود قالب حی
مــلــک را رای تـــو مــعــمــور چــنــان مــی داردکـه بـه تـدبـیـر بــرون بـرد خـرابـی از مـی
صــبـــح را رای تـــو گــر پـــرده کــتـــمــان بـــدردنیز کس چـهره خـورشید نبـیند بـی خوی
نـیـل خــواهـد رخ خــورشــیـد مــگــر وقــت زوالقـصـر مـیمـون تـرا نـاقـص از آن گـردد فـی
انـدر آن مـعــرکــه گـر حــمـلـه شــبــگـیـر قــضــاعـالم عافیت از دسـت حـوادث شـد طـی
چـرخ مـی گـفـت کـه بـرکـیـسـت تـلـافـی وجـودهمتـت دست بـبـر بـر زد و گفتـا که علی
خـویشـتـن بـر نـظـرت جـلـوه همـی کـرد جـهـانآسمان گفت که خود را چـکنی رسواهی
الـتــفـات تــو عـنـان چــسـت از آن کـرد کـه بــوددر ازای نـظـرت نـسـیه و نقـدش لـاشئی
بـــه خــلــافــت پــدرت ســر چــو نــیــاورد فــرودبــه وزارت کــه کــنـد رای تــرا قــانـع کـی
وحــدت نـوع تــو بــر شـخــص تــو مـقـصـور کـنـدعقل صـرفی که نظـیرت ندهد مطـلب ای
بـــر حـــواشـــی کـــمـــالـــات تـــو آیـــد پـــیـــداگـرچــه در اصـل کـشـیـدنـد طـراز بــیـدی
بـر نکـوخـواه تـو مـشـکـل نشـود وحـی از خـواببـر بـداندیش تـو ظاهر نشود رشـد از غی
قطـره در چـشـم حـسـودت نشـگفت ار بـفسـردزانکه غم در نفسـش تـعـبـیه دارد مه دی
دشمنت کرمک پیله است که بر خود همه سالکفـن خـود تـند این را بـه دهان آن از قـی
تـا زبــان زخـمـه بــود چـون بــه حـدیـث آیـد عـودتا دهان نغمه بـود چون بـه خروش آید نی
ســرو وش در چــمـن بــاغ مــعــالــی مـی بــالتـا جـهانـی کـمـر امـر تـو بـنـدنـد چـو نـی
در هـر آن دل کـه ز اقـبــال تــو درد حــسـدسـتداروی بــازپـسـیـن بــاد بــرو یـعـنـی کـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.