ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در التماس شراب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ایـــــا صـــــدری کـــــه از روی بــــــزرگـــــیفــلــک را نــیــســت بـــا قــدر تــو بــالــا
خـــجـــل از قـــدر و رایــت چـــرخ و انـــجـــمغـمـی از دســت و طـبــعـت ابــر و دریـا
کـــلـــه بـــا هــمــتـــت بـــنــهــاده کـــیــوانکــمـر در خــدمـتــت بــربــســتــه جــوزا
ثـــــریـــــا بـــــا عـــــلـــــو هـــــمـــــت تـــــوبــه نـســبــت چــون ثــری پــیـش ثــریـا
بــــر دســــت جــــوادت چــــرخ ســـفـــلـــهبــــر رای صـــوابــــت عـــقـــل شـــیـــدا
کــفــت پــیــوســتــه قــســمــت گــاه روزیدرت هــــمـــــواره مـــــاوا جـــــای آلـــــا
بـه فـضـل ایـن قـطـعـه بـرخـوان تـا کـه گـرددنـــهـــان بــــنـــده بــــر رای تـــو پـــیـــدا
بـــه اقــبـــال تـــو دارم عــشــرتـــی خــوشحـریـفـانـی چـو بــخـتــت جــمـلـه بــرنـا
مــزیــن کـــرده مــجـــلـــس مـــان نــگـــاریبــنــامــیــزد زهــی شــیــریــن و زیــبـــا
نــشــســتــه ز اقــتـــضــای طــالــع ســعــدبـه خـلـوت بـارهی چـون سـعـد و اسـما
ز زلـــفـــش دســـت مــن چـــون روز وامـــقز وصـــلــش روز مــن چـــون روی عـــذرا
مــوافــق هــمــچــو بـــا فــرهــاد شــیــریــنمـســاعـد هـمـچــو بــا یـوسـف زلـیـخــا
بــر آن دل کـرده خــوش کـز وصــل دوشــیـنکــه مــان چــونــیـن بــود امــروز و فــردا
چـو چـشـمـش نـیم مـسـتـیم و مـرا نیسـتعـــلــاج درد او یــعــنــی کــه صـــهــبـــا
چــه صــفـراهـاســت کـامـروز او نـکـردســتدر ایـن یـک ســاعـت از سـودای حــمـرا
بـــه انــعـــام تـــو مـــی بـــایــد کـــه گـــرددنــظــام مــجـــلــس تـــو مــجــلــس مــا
***
سمند فخـر دین فاخـر ز فخـرت مفتـخـر بـاداکمند قهر هر قـاهر ز قهرت مقتـصـر بـادا
اگـر گـردون بـه یـک ذره بـگـردد بـرخـلـاف تـوهمه دوران او ایام نحـس مـسـتـمـر بـادا
قـوام دولت ما را چـو امر قـدقـضـی گشـتـیدوام مـحــنـت اعـدات امـر قـد قـدر بــادا
اگـر کـشـتـی عـز و جـاه جـز بـار تـو بـرگـیـردهمه الواح معـقودش جـراد منتـشـر بـادا
عروس طبـع یک دانا اگر جـز بـر تـو عیش آردزبان جهل صد دانا به جهلش بر مقر بادا
صـفـای صـفـه صـدرت بـه صـف صـابـران دینچـو وصف جـنة الفردوس ماء منهمر بـادا
ز بهر حفظ جانت را به هر جایی که بخرامیعنان دولتت در دست الیاس و خضر بـاداپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.