ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کـــه انــوری را بـــی خـــدمــت مــبـــارک تـــوهرآنچـه دیده ندیدسـت و گوش نشنودست
در این سه سال چه در خواب و چه بـه بیداریخـــیــال رایــت و آواز نــوبـــتـــت بـــودســت
شکستهای امانی به عشوه می بسته استدرشـتـهای حـوادث بـه حـیلـه می بـودسـت
کـنـون حــواشــی جــانـش از قــدوم فــرخ تــوچو بـرگ گل همه شادیش تـوده بـر تودست
کـه صـورتــی کـه ز مـن بــنـده آشـنـایـی کـردنه آنکـه از لـب من هیچ گـوش نشـنودسـت
نــه بــر زبـــان گــذرانــیــده ام نــه بــر خــاطــرنه بـر عـقـیدت من بـنده هرگز این بـودسـت
***
عــــاقــــلــــا از ســــر جــــهــــان بــــرخــــیـــزکـــه نـــه مـــعــــشــــوقـــه وفـــادارســــت
گــــیـــر کــــامــــروز بــــر ســــر گــــنـــجــــیپـــــا نــــه فـــــردات بـــــر دم مــــارســـــت
بــدان خـدای کـه در جـسـت و جـوی قـدرت اومـســافـران فـلـک را قـدم بــفـرســودســت
بـه دسـت احـمـد مـرسـل بـه کـافـران قـریـشهـزار مــعــجــزه رنــگ رنــگ بــنـمــودســت
ز نــاودان قــضــا آب حـــکــم بـــگــشــادســتبـــه لــاژورد بـــقــا بـــام چـــرخ انــدودســت
کــــمـــال لـــم یـــزل و ذات لــــایـــزالـــی اویز هرچـه نسـبـت نقصـان بـود بـرآسـودسـت
مـقـدســی اســت کـه آســیـب دامـن امـکـانبــســاط بــارگـه کـبــریـاش نـبــســودســت
ز راه حــکــمــت و رحــمــت عــمــوم اشــیـا راطـریق کـسـب کـمـالـات خـاص بـنمـودسـت
مــشــاعــل فــلــکــی را ز کــارخــانــه صــنــعبـهین و خـوبـتـرین رنگ و شـکل فرمودسـت
چـنان که طـره شـب را بـه قهر شـانه زدسـتبــه لــطــف آیــنــه جــرم مــاه بـــزدودســت
ز عــدل شــامـلــش انـدر مــقــام حــیـز خــاکنـهـاده هـریکـی از چـار طـبـع و نـغـنـودسـت
خـمیرمایه بـخـشـش بـه خـاک بـخـشـیدسـتبـرآنکه مرجـع او خـاک شـد نبـخـشـودسـت
ســوار روح بـــه چـــوگــان یــای نــســبـــت اوز کــوی گــردون گـوی کــمـال بــربــودســت
درازدســـتـــی ادراک و تـــیــزگـــامـــی وهـــمطـنـاب نـوبـتـی حـضـرتـش نـه پـیـمـودسـت
جــنـاب قــدرت او را بــه قـدر وســعــت نـطــقزبان سوسن و طوطی همیشه بستودست
کـمـین سـلـطـنتـش در مـصـاف کـون و فـسـادسـنـان لـالـه بــه خـون دلـش بــیـالـودسـت
ســیــاه روی ســـپـــهــر کــبـــود کــســـوت رارخـش ز زنـگ کـدورت نـخـسـت بـزدودسـت
پـس از خـزانـه حـسـن و جـمـال خـورشـیـدشکـفـاف حـسـن و زکـوة جــمـال فـرمـودسـت
بـــیــاض روز بـــه پـــالـــونــه هــوای مــشـــفهـزار سـال بــر ایـن تـیـره خـاک پـالـودسـت
گـهـی بـه خـرج بــخـار از بــحـار کـم کـردسـتگـهـی بـه دخـل دخـان بـر اثـیـر بـفـزودسـت
تـــرا کــه مــیــر خــراســانــی از ره تـــقــدیــمبـر آسـمـان و زمـیـن قـدر و جـاه افـزودسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.