ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در جواب مکتوب عمادالدین پیروزشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مثـال عـالـی دسـتـور چـون بـه بـنده رسـیدقـیـام کـرد و بـبـوسـیـد و بـر دو دیده نـهـاد
خـدای عـزوجـل را چـو کـرد سـجــده شـکـرزبـان بـه شـکـر خـداوند و ذکـر او بـگـشـاد
چـه گفت گفت زهی ساکن از وقار تـو خاکچـه گفت گفت زهی سـایر از نفـاذ تـو بـاد
تـویی که عاشـق عهد بـقای تـسـت جـهانمگر که عهد تو شیرین شد و جهان فرهاد
تـــویــی کـــه بـــر در امـــروز دی و فـــردا رااگـر بــخـواهـی حـاضـر کـنـی ز روی نـفـاذ
مرا بـه خـدمت شه خوانده ای که خدمت اونـه مـن سـپـهـر کـنـد آن زمـانـه را بــنـیـاد
عـماد دولت و دین آنکـه حـصـن دولت و دینپــس از وفــور خــرابــی شــدنــد ازو آبـــاد
شـه مـظـفـر فـیـروز شـه کـه فـتــح و ظـفـرز ســایـه عــلـم و شــعـلـه ســنـانـش زاد
کـدام دولـت بــاشـد چــو بــنـدگـی شـهـیکـه بـنـدگـیش کـنـد سـرو و سـوسـن آزاد
چــو ســرو و سـوسـن آزاد بــنـده شـاهـنـدهـزار بـنـده چـو مـن بـنـده بـنـده شـه بـاد
به سمع و طاعت و عزم درست و رای قویتـنی بـه خـدمت کـوژ و دلی ز دولـت شـاد
بـــه روز یــازدهــم از رجـــب روانـــه شـــدمکـه کـط ز شـهـر تـمـوزسـت ویـج از مـرداد
اگــر زمــانــه بـــا تــمــام عــزم بــاشــد راموگـر سـتــاره بــا عـطـای عـمـر بــاشـد راد
بــه شـکـل بــاد روم زانـکـه بــاد در حــرکـتنــیــاورد ز بــیــابـــان و آب جــیــحــون یــاد
چـو زیر ران کـشـم آن مـرکـبـی کـه رایض اوگـــه ریـــاضـــت او بـــود بـــاد را اســـتـــاد
عـنـان صـولـت جــیـحـون چــنـان فـرو گـیـرمکـــه از رکـــاب گـــرانـــم بـــرآورد فـــریـــاد
چــو بــگــذرم بــه در خــســروی فــرود آیـمکـه هم مـربـی دینسـت و هم مراقـب داد
بـه امر یار سـلـیمـان بـه عـزم شـبـه کـلـیمبـه فـر قـرین فـریدون بـه ملـک مـثـل قـبـاد
بــه عـون دولـتـش از بــخـت داد بــسـتـانـمکــه داد بــخــت مـن از چــرخ دولـت او داد
بــقـاش بــاد نـه چــنـدان کـه در شـمـار آیـدکـه رونقـی نـدهد هرچـه در شـمـار افـتـاد
***
اگــر بـــخــت یــاری دهــد چـــون مــنــی راجــنـیـبــت بــدو شـاه سـنـجــر فـرســتــد
دو دســت و دو پــای خــر اســتــغــفـرالـلـهکـه او دوسـتــان را چــنـیـن خـر فـرسـتــد
***
اگـــر عـــالـــم ســـراســـر ظـــلـــم گـــیــردنــیــابـــد هــیــچ مــظـــلــوم از فــلــک داد
هــمــه ظـــلــم از نــجـــوم و از فـــلــک دانکــه لــعــنـت بــر نـجــوم و بــر فــلـک بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.