ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ترکان خاتون

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
طــــاعــــت پــــادشــــاه وقـــت بــــه وقـــتهـــرکـــه در بـــنـــدگـــی بـــجـــای آرد
رحــــــمـــــت ســـــایـــــه خــــــدای بــــــروســـــایـــــه رحـــــمـــــت خـــــدای آرد
خـــاصـــه آن پــــادشـــا کـــه چــــتــــرش رابــــخــــت بــــا ســـایـــه هـــمـــای آرد
ســـتــــراعـــلـــی جـــلـــال دولـــت و دیـــنکــــه اگــــر ســــوی ســــد ره رای آرد
جـــــبـــــرئیــــل از پـــــی رکـــــاب رویـــــشنـــــوبــــــتـــــی بـــــر در ســـــرای آرد
آنـــکــــه در حــــل مـــشــــکــــلــــات امـــورکـــلـــک او صـــد گـــره گـــشــــای آرد
کــــاه بـــــا اصــــطــــنــــاع انــــصــــافــــشخـــدمـــتــــیـــهـــای کـــهـــربــــای آرد
روز حــــکــــمــــش قــــضــــای مــــلــــزم راهـــــر زمـــــان زیــــر دســـــت رای آرد
رشــک دســتـــش ســحـــاب نــیــســـان راگــــریـــهــــای بــــه هــــای هـــای آرد
آنــکــه چــون عــصــمــتــش تـــتــق بـــنــدددور بــــیـــنـــنـــدگـــی بــــه پــــای آرد
مـــــردم دیـــــده را ز خـــــاصـــــیـــــتــــــشآســـــمـــــان از رمـــــد قـــــبـــــای آرد
بــــاد را ســـوی حـــضـــرتــــش تــــقـــدیـــربــسـتـه دسـت و شـکـسـتـه پــای آرد
نـــفـــس نـــامـــی ز حــــرص مـــدحــــت اوبـــرگ ســوســن ســخــن ســرای آرد
ای ســـلـــیــمـــان عـــهــد را بـــلـــقـــیــسکــــس بـــــه داود لــــحــــن نــــای آرد
بـــنــده گــرچــه بـــه دســتـــبـــرد ســخــنبــــــا هـــــمـــــه روزگـــــار پــــــای آرد
طـــبـــع حـــســـان مـــصـــطـــفـــایــی کـــوتــــا ثــــنــــاهــــای غــــمــــزده ای آرد
زانــکــه مــقــبـــول مــصـــطــفــی نــشـــودهـــــرچـــــه طـــــیـــــان ژاژخـــــای آرد
از ســــلـــیـــمـــان و مـــور و پــــای مـــلـــخیـــاد کـــن هـــرچــــه ایـــن گـــدای آرد
تـــــــا بــــــــود زاده بــــــــنـــــــات زمـــــــانهــــرچـــــه خــــاک نــــبـــــات زای آرد
بـــــاد را جـــــوز دی چــــو عــــدل بـــــهــــاررنــگ فـــرســـای مــشـــکــســـای آرد
لـــالـــه نـــاشــــکــــفــــتــــه بــــی رزمـــیرمــــحــــهـــای ســــنــــان گــــزای آرد
نــرگـــس نــوشـــکـــفـــتـــه بـــی بـــزمــیجــــامـــهـــای جــــهـــان نـــمــــای آرد
جـــــاهـــــت انـــــدر تـــــرقـــــیـــــی بـــــاداکــــه مــــددهـــای جــــانـــفــــزای آرد
خــــصــــمــــت انـــدر تــــراجــــعــــی بــــاداکـــه خـــلـــلـــهــای جـــانـــگـــزای آرد
***
خـدایـگـانـرا از چـشـم زخـم مـلـک چـه بـاکچـو بـخـت آتـش فتـح و سـپـند می آرد
هــنــوز مــاه ز تـــایــیــد تــو هــمــی تــابـــدهـنــوز ابــر ز انــعــام تــو هـمــی بــارد
ز خـشـکسـال حـوادث چـگونه خـشـک شودنـهـال مـلـک کـه اقـبــال جــاودان کـارد
لـگـام حـکـم تـو خـواهـد سـر زمـانـه و بــسکه کامش از قبـل طـاعت تـو می خـارد
اگـرچـه هـمـت اعـلـام تـو درین درجـه اسـتکه جـود او بـه سؤالی جـهان کم انگارد
ز بـند حـکم تـو بـیرون شـدن بـه هیچ طـریقزمـانـه مـی نـتـوانـد جـهـان نـمـی یـارد
نـه دیـر زود بــبــیـنـی کــه بــار دیـگــر مـلـکزمام حکم بـه دستـت چـگونه بـسپـارد
ز روزگــار مــکــن عـــذر کــردهــاش قــبـــولکـه وام عــذر تــو جــز کــردگـار نـگـزارد
تـرا خـدای چـو بـر عـالـم از قـضـا نگـمـاشـتبــجـای تــو دگـری واثـقـم کـه نـگـمـارد
مـبـاد روزی جـز مـلـک تـو جـهـان کـه جـهـانبه روز روشن از آن پس ستاره بشمارد
در این کـه هسـتـی مـردانه وار پـای افـشـارکـه بـر سـر تـو فـلـک مـوی هم نـیازارد
در فــرج بــه هــمــه حــال زود بـــگــشــایــدچـو مرد حـادثـه بـر صبـر پـای بـفشـارد
تــرا هـنـوز مـقـامـات مـلـک بــاز پــس اسـتخـطاست آنکه همی حـاسد تـو پـندارد
تـــو آفـــتـــاب مــلــوکـــی و ســـایــه یــزدانتـویی که مثل تو خورشید سایه بـنگارد
چــو آفـتــاب فـلـک را غـروب نـیـسـت هـنـوزخـدای سـایه خـود را چـنـیـن بـنـگـذارد
ز خــواب بــنـده خــســرو مـعــبــران فــالــیگـرفـتـه اند کـه غـمهای ملک بـگسـارد
به خواب دید که در پیش تخت شعری خواندوزان قـصـیده همین قـطـعـه یاد می آردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.