ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عارضه خاتون عصمة الدین رضیة الملوک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
گــر خــداونـد عــصــمـت الــدیـن راعـارضـه رنجـه داشـت روزی چـند
آن بـــدان از بــد ســتــاره نــحــسیـا جــفـای ســپــهـر بــد پــیـونـد
دولتـی داشـت بـس بـه غـایت تـیزچـون قـضـا قـادر و چـو چـرخ بـلند
بــخــت بــیـدار مـهـربــانـش گـفـتکــه بــود در کــمـال بــیـم گــزنـد
دفــع چـــشــم بـــد جـــهــانــی راهمـچـنین نـرم نـرم و خـنـداخـنـد
داشت از روی مصلحت دو سه روزدل او را کـــه شـــاد بـــاد نــژنـــد
ور تـــو کـــفـــارتـــی نـــهــی آنـــرامن نبـاشم بـدان سخـن خـرسند
کـادمـیزاده ای کـه بـی گـنه اسـتکی بـه کـفـار تـسـت حـاجـتـمند
وانکه معـصـوم هسـت دسـت گناهپـــای او را نـــیـــارد انـــدر بـــنـــد
مـعـصـیـت را بــه عـالـم عـصــمـتوهـم هـم درنـیـاورد بــه کــمــنـد
پـس چـه کفـارت این چـه کفـر بـودیـا چـه بـیـهـوده بـاشـد و تـرفـنـد
لـفـظ کـفـارت ای ســلـیـم الـقـلـببــپــذیـر از مـن مـســلـمـان پــنـد
هـیـچ مـعـصـوم را چـو نـپــسـنـدیعصمت صـرف را مکن بـه پـسـند
ای ز آبـــــاء و امــــهــــات وجـــــودچـون تـو هـرگـز نـزاده یـک فـرزنـد
بـه خـدایی کـه نـیسـت مـانـنـدشگرچـه مسـتـغـنیم از این سـوگند
کــــه ز انـــصــــاف روزگـــار امـــروزهمـه چـیزیت هسـت جـز مـاننـد
وانـکـه در عـرضـگـاه کـون و فـسـادچـرخ را نیسـت هیچ خـویشـاونـد
نـــظـــم پـــرویـــن نـــداد کـــاری راتــا بــه شــکـل بــنـات نـپــراکـنـد
گر نگـاری نگـاشـت بـاز بـشـسـتور نـهـالـی نـشــانـد بــاز بــکــنـد
بــاری از طــوبــی تــو طـوبــی لـکسـالـها رفـت و بـر گـلـی نفـکـنـد
روزگـــارت جـــگـــر نــخـــواهــد دادخصم گو روز و شب جگر می رند
گــر گــشــایــد زمــانــه ور بـــنــدددل بــجـز در خـدای هـیـچ مـبــنـد
پــایــت انــدر رکــاب تــایـیــدســتدرنیتـفـی از این سـیاه و سـمـند
تـو کـه در حـفـظ ایـزدی چـه کـنـیحـرز و تـعـویذ اهل جـند و خـجـند
حــرف و صــوت ار قـضــا بــگـردانـدمــرحــبـــا زنــد و حــبـــذا پــازنــد
از کـــه کـــرد آتــــش حـــوادث دوردر سـرای ســپــنـج دود سـپــنـد
تـا کـه در نـطـع دهـر در بــازیـسـترخ بــهـرام و اسـب مـار اسـفـنـد
بـــاد فـــرزیــن عـــز و عـــمـــرت رااز پـــیـــاده دوام فـــرزیــن بـــنـــد
شــخــص و دیـنــت ودیـعــت ایــزدبـی نـیاز از طـبـیب و دانـشـمـنـد
عــــدد ســــالـــهـــای مـــدت تــــوهمـچـو تـاریخ پـانصـد و چـل و اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.