ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای بــدیــع الــزمــان بــیــا و بـــبــیــنکه ز بـدعت جـهان چه می زاید
دوســـتـــان را بـــه رنـــج بـــگـــذاریتـا فلکشـان بـه غـم بـفـرسـاید
مـن بــدیـن دوســتــی شــدم راضـیکـه تـرا این چـنـین هـمـی بـاید
گـرچــه در مـحــنـتــی فــتــادســتــمکــه دل از دیـده مـی بــپــالـایـد
بــه سـر تــو کـه هـیـچ لـحــظـه دلـماز تــقــاضــای تــو نــیــاســایــد
بــه درم هــر کــه دســت بـــاز نــهــدگــویـم ایـن بــار او هــمــی آیـد
تـــو ز مــن فــارغ و دلــم شــب و روزچـشـم بــر در تـرا هـمـی پـایـد
خـود بـه از عـقل هیچ مفتـی نیسـتزانـکـه او جـز بــه عـدل نـگـرایـد
قــصــه بـــا او بـــگــوی تــات بـــریــنبــنــکــوهــد اگــرت نــســتــایـد
ایـن نـدانـم چــه گـویـمـت چــو فـلـکپــایـم از بــنــد بــاز نـگــشــایـد
بــا سـر و روی و ریـش تــو چـه کـنـمرحـمـت تـو کـنـون هـمـی بـایـد
کــاهــنــم پـــشــت پـــای مــی دوزدوافتـم پـشـت دسـت می خـاید
ایـن دو بـیـتـک اگـرچـه طـیـبـت رفـتتــا دگــر صــورتــیـت نــنــمــایـد
گـــر بـــدیــن خـــوشـــدلـــی و آزادیخــود دلــم عــذرهـات فــرمـایـد
ورنـــه بـــاز انـــدر آســـتـــیــنـــم نــهگــر هـمــی دامــنـت بــیـالــایـد
جـــد بـــی هــزل زیــرکــان گــویــنــدجــان بــکـاهـد مـلـامـت افـزایـد
طــعـنـه دشــمـنـان گـزایـنـده اســتطــیـبــت دوســتــان بــنـگـزایـد
پــوســتــیـنـم مـکـن کـه از غـم و دردفـلـکـم پـوسـت مـی بــپـیـرایـد
آســــیـــای ســــپــــهــــر دور از تــــوهر شبم استخوان همی ساید
عکس اشک و رخم چو صبح و شفقسـقـف گـردون هـمـی بـیـارایـد
نـالـهـایـی کــنـم چــنـانـکـه بــه مـهـرسـنگ بـر حـال من بـبـخـشـاید
دســتــم اکــنــون جــز آن نــدارد کــارکــز رخــم رنـگ اشــک بــزدایـد
کـیـل غــم شــد دلـم کـه چــرخ بــدوعــمـرهـا شــادیـی نـپــیـمــایـد
در عــمــرم فــلــک بــه دســت اجــلمـی بـتـرسـم کـه گـل بـرانداید
چــه کــنــم تـــا بـــلــا کــرانــه کــنــدیــا مـــرا از مــیــانــه بـــربـــایــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.