ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مفارقت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خـدایگـانـا نـزدیـک شـد کـه صـبـح ظـفـرزظـل گـوهـر چـتـرت شـود سـیـاه وسـفـید
ایـا وجــود تــرا فــیـض جــود واهـب کــلبـه عـمـر مـلـک سـلـیمـان و نـوح داده نوید
تویی که سایه عدلت چنان بسیط شدهکه رخنه کردن آن مشکل است برخورشید
نهیب رزم تـو بـگسسـت جـوشن بـهرامشـکـوه بـزم تـو بـشـکـسـت بـربـط نـاهـیـد
شود چو غنچه گل چاک تـرک دشمن توگـرش بـه نـام تـو بـر سـر زننـد خـنـجـر بـید
بــرد یـمـیـن تــرا سـجـده خـامـه تـقـدیـردهـد یـسـار تـرا بــوسـه خـاتـم جـمـشـیـد
بـدان خـدای که خـورشید آسـمان را دادجــوار ســکــنـه بــهـرام و حــجــره نـاهـیـد
بـدان خـدای کـه در کـارگاه صـنعـت کـردرخ ســیــاه مــه از نــور آفــتـــاب ســفــیــد
کـه در مـفــارقـت بــازگـاه چــون فـلـکـتمرا ز سـایه بـه خـورشید عمر نیسـت امید
***
صـــاحـــبـــا ســـقـــطـــه مــبـــارک تـــونــــه ز آســــیــــب حــــادثــــات رســــیـــد
دوش ایــن واقــعـــه چـــو حـــادث شـــدمــنــهــیــی زاســمــان بـــه بـــنــده دویــد
مـــاجــــرایـــی از آن حـــکـــایـــت کـــردبــنــده بــرگــویــدت چــنــان کــه شــنــیــد
گــفــت دی خــواجـــه جــهــان زچــمــننــاگــهــانــی چــو ســوی قــصــر چــمــیـد
مــــگــــر انـــدر مــــیـــان آن حــــرکــــتچــــیـــن دامــــن زخــــاک ره بــــرچــــیـــد
خـــاک در پـــایـــش اوفـــتـــاد وبـــه دردروی در کـــفــــش او هـــمـــی مـــالـــیـــد
یــعـــنــی از بـــنــده در مــکـــش دامــنآســـمـــان انـــبــــســـاط خــــاک بــــدیـــد
غــــیـــرت غـــیـــر بــــرد بــــر پــــایـــشقـــوت غـــیـــرتـــش چـــو درجـــنـــبــــیـــد
رخ تــــرش کـــرد و آســـتـــیـــن بــــر زدســـیــلـــی خـــصـــم وار بـــاز کـــشـــیــد
خــاک مــســکــیـن زبــیـم ســیــلــی اومــضـــطـــرب گــشـــت و جـــرم در دزدیــد
پـــای مــیــمــونــش از تـــزلـــزل خـــاکمــگــر از جـــای خــویــشــتـــن بـــخـــزیــد
هــم از ایــن بــود آنــکــه وقــت ســحــردوش گــیــســـوی شــب زبـــن بـــبـــریــد
هــــم از ایــــن بــــود آنــــکــــه زاول روزصــبـــح بـــرخــویــشــتـــن قــبـــا بـــدریــد
یـا ربــش هـیـچ تــلـخــیـیـی مـچــشـانکـه از ایـن سـهـل شـربــتــی کـه چـشـیـد
نـــور بــــر جــــرم آفــــتــــاب فـــســــردخـــوی ز انـــدام آســـمـــان بــــچـــکـــیـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.