ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سخن کمالی را ستاید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
شــعـرهـای کـمـالـی آن بــه ســخــنپـای طـبـعش سـپـرده فرق کمال
گـرچــه نـزدیـک دیـگـران نـظـم اســتمـجـمـل از مـفـردات وهم و خـیال
ســخــن چـــنــد مــعــجـــزســت مــرادر سـخـنهاش سـخـت لایق حـال
گـــــویــــم آن در خـــــزانــــهــــای ازلبـــود مــوزون طـــویــلــهــای لــال
مـــایــه شـــان داده از مــزاج درســـتصـــدف جـــود ایـــزد مـــتــــعـــال
هــمــه هـمــچــون ازل قــدیـم نــهــادهمه همـچـون فـلـک عـزیز مـثـال
هــمــه را دیـده چــشــم صــرف خــردهمه را سفتـه دست سحـر حلال
بـــه مــعـــانــی فـــزوده قــدر و بـــهــاچــون جــواهـر بــه گـردش احـوال
از نـــقـــاب عـــدم چـــو رخ بـــنــمـــودآن بــلــنــد اخــتــر مــبــارک فــال
آن جـــواهــر چــنــان کــه رســم بـــوددرفــشــان بـــر مــراقــد اطــفــال
ریـــخـــت بــــر آســـتـــان خـــاطـــر اوروز مــولــودش آســتــیـن جــلــال
چون چنان شد که در سخن نشناختحــلـقــه زلــف را ز نـقــطــه خــال
دسـت طبـعش بـه رشـتـه شـب و روزبست بر گوش و گردن مه و سال
اوســت کــز خــاطــر چــو آتــش تــیــزشــعـر رانـد هـمـی چــو آب زلـال
خـــاطـــر مــن کـــه گـــوی بـــربـــایــدبــه کـفـایـت ز جــادوی مـحــتــال
چـون بـدید آن سخـن پـشیمان گشتاز هـمـه گـفـتـهـا صـواب و مـحـال
ای مـســلــم بــه نـکــتــه در اشــعــاروی مـقــدم بــه بــذلـه در امـثــال
طــبــع پــاکــت چــو بـــر سؤال جــوابوهـم تـیـزت چـو بــر جـواب سؤال
تـــا زنــد دســـت آفــتـــاب ســـپـــهــرآب عـرض جـنوب و عـرض شـمال
آفـــتــــاب شــــعـــار و شــــعـــر تــــرابـــر ســپــهــر بــقــا مــبـــاد زوالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.