ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در بیان هنرهای خود و جهل ابناء عصر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
گــرچــه دربــســتــم در مــدح و غــزل یـکــبــارگــیظـن مـبــر کـز نـظـم الـفـاظ و مـعـانـی قـاصــرم
بــلــکــه در هـر نـوع کــز اقــران مـن دانـد کــســیخــواه جــزوی گــیـر آن را خــواه کــلــی قــادرم
مـنـطــق و مـوســیـقــی و هـیـات بــدانـم انـدکــیراســتــی بــایـد بــگــویـم بــا نــصــیــب وافــرم
وز الـهـی آنـچــه تــصــدیـقـش کـنـد عــقـل صــریـحگر تو تصدیقش کنی بر شرح و بسطش ماهرم
وز ریاضی مشکلی چندم به خلوت حل شده استوانـدر آن جـز واهـب از تــوفـیـق کـس نـه یـاورم
وز طـبـیعـی رمـز چـنـد ار چـند بـی تـشـویر نیسـتکـشـف دانـم کـرد اگـر حـاسـد نـبـاشـد نـاظـرم
نـیـســتــم بــیـگــانـه از اعــمـال و احــکــام نـجــومدر بــیــان او بـــه غــایــت اوســتــاد و مــاهــرم
چـون ز لـقـمـان و فـلـاطـون نـیـسـتـم کـم در حـکـمور هـمـی بـاور نـداری رنـجـه شـو مـن حـاضـرم
بــا بــزرگـان مـســتــفـیـدم بــا فـرودسـتــان مـفـیـدعــالــم تــحــصــیـل را هــم وارد و هـم صــادرم
غـصــه هـا دارم ز نـقـصــان از هـمـه نـوعـی ولـیـکزیـن یـکـی آوخ کـه نـزدیـک تــو مـردی شـاعـرم
ایــن هــمــه بـــگــذار بـــا شـــعـــر مــجـــرد آمــدمچـون سنایی هستـم آخر گرنه همچـون صابـرم
هـریـکـی آخـر از ایـشـان بــی کـفـافـی نـیـسـتـنـداین منم کز مفـلسـی چـون روز روشـن ظـاهرم
خـود هنر در عـهد ما عـیب اسـت اگرنه این سـخـنمی کند بـرهان که من شاعر نیم بـل سـاحـرم
خــاطـرم در سـتــر دیـوان دخــتــران دارد چــو حــورزهــره شــان پــرورده در آغــوش طــبــع زاهـرم
گــر ز یـک خــاطــب یـکــی را روز تــزویــج و قــبــولبــرتـر از احـسـنـت کـابـیـن یـافـتـسـتـم کـافـرم
در چـــنــیــن قــحــط مــروت بـــا چــنــیــن آزادگــانوای مـن گـر نـان خــورنـدی دخــتــران خــاطـرم
اینکه می گویم شـکـایت نیسـت شـرح حـالتـسـتشـکـر یزدان را که اندر هرچـه هسـتـم شـاکرم
در غـــرض از آفـــریــنـــش غـــایــتـــم بـــس اولـــمگـرچــه در ســلـک وجــود از روی صـورت آخــرم
قـدر مـن صـاحـب قـوام الـدیـن حـسـن دانـد از آنـکصــدر او را یــادگــار از نــاصــرالــدیــن طــاهــرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.