ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دی مـرا عـاشـقـکـی گـفـت غـزل مـی گـوییگفـتـم از مدح و هجـا دسـت بـیفـشـاندم هم
گفـت چـون گفتـمش آن حـالت گمراهی رفتحـــالــت رفــتـــه دگــر بـــاز نــیــایــد ز عـــدم
غـزل و مدح و هجـا هرسـه بـدان می گـفـتـمکـه مرا شـهوت و حـرص و غـضـبـی بـود بـهم
این یکی شب همه شب در غم و اندیشه آنکـز کـجـا وز که و چـون کـسـب کـنم پـنج درم
وان دگـر روز هـمـه روز در آن مـحــنـت و بــنـدکه کند وصـف لب چـون شـکـر و زلف بـه خـم
وان سه دیگر چو سگ خسته تـسلیش بـدانکــه زبـــونــی بــه کــف آرم کــه ازو آیــد کــم
چـون خـدا این سه سـگ گرسنه را حـاشاکمبــاز کـرد از ســر مـن بــنـده عــاجــز بــه کـرم
غــزل و مــدح و هــجــا گــویــم یــارب زنــهــاربـس که بـا نفس جـفا کردم و بـا عـقل سـتـم
انـــوری لـــاف زدن ســـیــرت مـــردان نـــبـــودچــون زدی بــاری مــردانــه بــیـفــشــار قــدم
گـوشـه ای گـیـر و سـر راه نـجـاتــی بــطـلـبکه نه بس دیر سر آید به تو بر این دو سه دم
***
کــــارهــــا را طــــلــــب مــــکــــن غــــایــــتتـــــا نــــمـــــانــــی ز کـــــار دل مــــحـــــروم
زیـــرکــــان ایـــن مــــثــــل نــــکــــو زده انــــدطــــلــــب الــــغــــایــــه ای بـــــرادر شـــــوم
***
بـــه خـــدایــی کـــه قـــائمـــســـت بـــه ذاتنـــه چـــو مـــا بـــلـــکـــه قـــایـــم و قـــیـــوم
کـــــه مـــــرا در فـــــراق خــــــدمـــــت تــــــوجــان ز غــم مـظــلــمـســت و تــن مـظــلـوم
بــــــــاز مـــــــرحـــــــوم روزگـــــــار شـــــــدمتـــا کــه گــشــتـــم ز خـــدمــتـــت مــحـــروم
هـــرکـــه مـــحــــروم شـــد ز خـــدمـــت تــــوروزگــــارش چــــنـــیـــن کــــنـــد مــــرحــــومپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.