ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عذر قی کردن در مجلس شراب گفته

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بـــرادر گـــر مــزاج از فـــضـــلـــه خـــالـــی آمـــدیآدمـی پـس یـا مـلـک یـا دیـو بــودی یـا پــری
ور قــــوای مــــاســــک و دافــــع نـــبــــودی در بــــدنطـــفــل را از پـــایــه اول نــبـــودی بـــرتـــری
طـبــع اگـردســت تــصـرف بــرکـشــیـدی وقـت خــوابشـخـص را بـر دم زدن هـرگـز نـبـودی قـادری
نـزد عــاقــل هـیـچ فــرقـی نـیـســت گـاه مـصــلـحــتآنچه بـولی می کنی تـازانج آبـی می خوری
گــر طــبــیــعــت را بـــه دســت آدمــی بـــودی زمــامخــنـده بــی وقـت را خــنـدیـده کـردی داوری
دیـــده بــــر آواز واجـــب دار تـــا بـــی شـــبـــهـــتـــیاز چـنـیـن گـردابـهـای ژرف جـان بـیـرون بـری
بـــاد را مــنــکــر نــه ای بـــی اخـــتـــیــار انــدر نــمــازچـیز دیگر را چـرا در خـواب و مستـی منکری
فـعـل طـبــع از راه تـسـخـیـرسـت بــی هـیـچ اخـتـیـاردر جـمـاد و در نـبــات آنـگـاه در مـا بـر سـری
راه حــکـمـت رو کـه در مـعـنـی ایـن جــنـس از عــلـومره بـه دشـواری تـوان بـرد از طـریق شـاعری
چــون بــه وقــت هــوشــیــاری بــرنــیــایـی بــا فــواقگاه مستی با حریفان چون همان ره نسپری
گـوش و دل جــنـبــان و سـاکـن دار اگـر فـاعـل تــویـیزانـکـه اینـجـا از طـریق جـبـر چـون در نگـذری
در گـــرانــی کـــی شـــود هــرگـــز عـــنــان آفـــتـــابگرچه بـسیاری بـکوشد چـون رکاب مشتـری
خـود بــیـا تــا کـژ نـشـیـنـم راسـت گـویـم یـک سـخـنتـا ورق چون راست بـینان زین کژیها بـستری
اشک فضله است و عرق فضله است و دافع هم مزاجاین یکی را در عداد آن دو چـون می نشمری
گـر تـو خـواهی گـفـت مـخـرج دیگـرسـت آن فـضـلـه رافـضـلـه زنبـور را هم چـون بـه مـخـرج ننگـری
دفـع افــزونـی بــه نـســبــت مـخــتــلـف گـردد از آنـکهـسـت بــازوبـنـد را در گـاو بـحـری عـنـبـری
مـعـده گـر در قـی هـمـی امـســاک واجــب داشـتــیکی نهادی کرم قزاز جسم اساس ششتـری
عــلــم را زیـنــهـا عــلــم هـرگــز کــجــا گــردد نــگــونرفــتــن بــازار نــارد رخــنـه در پــیـغــمــبــری
خـواجـه فـخـری ای مـشـامـت بــوی حـکـمـت یـافـتــهگـر حـکـیمی زین مـعـانی رنگ هان تـا ناوری
آنـچــه حــالــی در ضــمــیـر آمــد هـمـیـن ابــیـات بــودکاندرین محضر به خط خویش بـنوشت انوریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.