ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای خـداونـدی کـه بـر روی زمـیـن فـرمـان تـوچـون قضای آسـمان شـد نافذ فی کل شـیی
پـیش قدرت پـشت گردون از تـواضع داده خمنزد رایت روی خـورشید از خـجـالت کرده خوی
ســرو آزاد ار قــبــول بــنــدگــی یــابــد ز تــوپای تا سر هم در آن ساعت کمر بندد چو نی
نـقـشـبــنـد کـل ز تــاثـیـر صـبــای لـطـف تــوبـوسـتـان را نقـش نیسـان بـندد اندر مـاه دی
شـاد زی کامروز در اقطاع عالم سـر بـه سـرای بـسیطش سیر فرمان تو صد ره کرده طی
دوستان و دشمنانت در دو مجلس می کنندهردو سـنگ انداز و سنگ اندازه آن تـا بـه کی
دشمنانت تـا بـه روز حشر سنگ انداز عیشدوسـتـانـت تـا بـه روز عـید سـنـگ انـداز مـی
***
صـــبـــر کـــن تـــا زمـــانـــه خـــو نـــشـــویپـــیـــشـــه کـــن گـــاه گـــاه نـــیــکـــیــکـــی
نـــرد عـــمـــر تـــو خـــوش زمـــانــه بـــبـــردنــــدبــــی زو و از تــــو ســــیــــکــــیــــکــــی
***
ای ســــر از کــــبـــــر بــــر فــــلــــک بــــردهگــشـــتـــه گـــردان چـــو انــجـــم فـــلــکـــی
بـــه عـــقـــابـــی رســـیــده از مــگـــســـیبـــه ســـمــاکـــی رســـیــده از ســـمــکـــی
بــس بــس اکـنـون کـه بـیـش از ایـن نـرسـدحــــــاش لـــــلـــــه دیـــــو را مـــــلـــــکـــــی
بـــر جـــهــان خـــواجـــگـــی هــمــی رانــیهــنـــرت چـــه و نـــســـبـــت تـــو بـــه کـــی
نـــمـــک دیـــگ خـــواجـــگـــی جـــودســـتنــه بـــخــیــلــی و خــشــم و بــی نــمــکــی
ای کــه خــرچـــنــگ و خــارپـــشــتـــی تـــوصــــدفــــی آیـــد از تــــو نــــی فــــنــــکــــی
خـواجــه دانـم کـه پــیـش جــیـش سـخـاشمــــوج دریــــا هــــمــــی کــــنــــد یـــزکــــی
بـــاز اگـــر تـــو فـــقـــع خـــوری بـــه مــثـــلچـــــوبـــــک کــــوزه فـــــقــــع بـــــمــــکــــی
از تــو یـک قــطــره خــون بــه حــیـلـه چــکـددور از ایـــنـــجــــا اگـــر ز هـــم بــــچــــکــــی
خـــواجـــه هـــســـتـــی چـــرا نـــیــامـــوزیخــــواجــــگـــی کـــردن از شــــهـــاب زکـــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.