ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت در توبه و انابه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
به خدایی که بـازگشت بـدوستکه مرا بـازگشت نیسـت بـه می
مـگـر از بـهـر حـفـظ قـوت و بــسفارغ از چنگ و نای و بـربـط و نی
نـکـنـم خـدمـت و نـگـویـم شـعـرگر جـهان پـر شـود ز حـاتـم طی
جــز کــه پــیــروز شــاه عــادل راآنــکــه پــیـروزیـســت راتــب وی
دگــر آن کـــز دروغ بـــاشـــم دورفی المثـل گر بـود بـادنی شـیی
مگـر اندر سـه گونه حـکـم نجـومچه بـود پـس کجـا بـود پـس کی
نـسـگـالـم نـفـاق اگـرچـه جـهانپر شدست از سهیل تا به جدی
نـه خــیـانـت کـنـم نـه انـدیـشـمانوری بـاش می چـه گـویی هی
خـود کند هیچ کس که دیده بـوداز پــس ســور مــهـر مــاتــم دی
بــد نــگــویـم بــگــو چــرا گــویـممـمـتـلـی را بــود کـه افـتـد قـی
چـون من از هیچ کس نبـاشم پـراخـطـل آنجـا همان بـود کاخـطی
نــام کـــار دگــر هــمــی نــبـــرمکــه نــدارنــد عــاقــلــانـش پــی
که اگر گویم ار نه محـفوظ اسـتعـرق پـاکـم چـنـانکـه نور از فـی
دزد را نـــیـــک دانـــد از کــــالــــاپــاســبـــان خــلــقــتــه بــیــدی
ره ز نـامــرد گــم شــود بــر مــردورنه پـیدا شـدسـت رشد از غی
خـوار صحـبـت مبـاش تـا بـاشـیصــاحــب صـدهـزار صـاحــب ری
قصه کوته شد آن کنم همه عمرچـونـکـه تـوفـیق دادم ایـزد حـی
کـه اگر بـر کـفـم نهی پـس از آناز نــدامــت رخــم نــیــارد خــوی
گـر کـنـم خـیره ارنـه خـود سـوزمگــفــتــه انـد آخــرالــدواء الـکــی
این همه گـفـتـم و همی گفـتـندغضب و شهوت از سـلول و ابـی
عـهده بـر کـیسـت این دعـاوی راهمتـم گـفـت قـد ضـمنت عـلـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.