ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فتوحی شاعر بفرموده شاه و وزیر جواب حکیم را گفت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
انـوری ای ســخــن تــو بــه سـخــا ارزانـیگـر بـه جـانـت بـخـرنـد اهـل سـخـن ارزانـی
در سـر حـکمت و فـطـنت ز کـرامت عـقـلیدر تـن دانـش و رامـش بــه لـطـافـت جـانـی
حـجـت حـقـی و مـدروس ز تـو بـاطـل شـدازحــدالــدیــنــی و در دهــر نــداری ثـــانــی
بــه گــرانـمــایـگــی و جــود روانـی و خــردوز روان و خـــرد ار هــیــچ بـــود بـــه زانـــی
گـفـتـی انـدر شـرف و قـدر فـزون از مـلـکـمبــاری انـدر طـمـع و حـرص کـم از انـسـانـی
غـایت هـمـتـت ار کـردت سـلـطـان سـخـنآیــت کــدیـه چــو ارذال چــرامــی خــوانــی
پـیش خـاصـان مطلب نام ز حـکمت چـندینچـون خـسـان در طـلـب جـامـه و بـنـد نـانی
زاب حـکمت چـو همی بـا ملکـان ننشـینیآتــش حـرص چـرا در دل و جـان بــنـشـانـی
نفـس را بـاز کن از شـهوت نفسـانی خـویتــا دمــت در هـمــه احــوال بــود روحــانــی
از پـس آنـکـه بـه یک مـهـر دو الـف مـلـکـیداشـت در بــلـخ مـلـکـشـاه بــه تــو ارزانـی
وز پـــس آنـــکـــه هـــزار دگـــرت داد وزیـــرقرض آن پـیر سـرخـسی شده تـرکسـتـانی
وز پـــس آنــکــه ز انــعــام جـــلــال الــوزراءبـه تـو هر سـال رسـد مـهری پـانـصـدگـانـی
ای بــه دانـایـی مـعـروف چــرا مـی گـویـیدر ثــنــایــی کــه فــرســتـــادی از نــادانــی
طـاق بـوطـالب نعمه سـت که دارم ز بـرونوز درون پــیـرهـن بــوالــحــســن عــمـرانـی
چه بخیلی که به چندین رز و چندین نعمتطـاقـی و پــیـرهـنـی کـرد هـمـی نـتــوانـی
پـانزده سال فزون بـاشد تا کشته شدستبوالحسن آنکه ز احسانش سخن می رانی
پـیرهـن کـهـنـه او گـرت بـه جـایسـت هنـوزپـس مـخـوان پـیرهنـش گـو زره و خـفـتـانی
بــاقـی عـمـر بــس آن پـیـرهـن و طـاق تـراشــایـد ار نـدهـی ابــرام و دگـر نـســتــانـی
کـدیـه و کـفـر در اشــعـار شـعـارســت تــراکـفـر در مـدحـی و در کـدیه همـه کـفـرانـی
بـا قـضـا و قـدر اسـتـاخ چـرایـی تـو چـنـیـنگــر قــضــا و قــدر حــکــم خــدا مــی دانـی
مغـز فـضـل و حـکـم و محـض معـالـی مانندگــرز دیـوان خــود ایـن یـک دو ورق گـردانـی
نعـمت آنراسـت زیادت که همه شـکـر کـندتـو نـه ای از در نـعـمـت کـه همـه کـفـرانـی
صـفـت کـفـر بـه شـعـر تـو در افـزود چـنانکبـق بـق از فـاضـلـی و طـنـطـنـه از خـاقـانی
بـر تـو ار چـند در انواع سخـن تـاوان نیستانــدریــن شــعــر شــکــایــت ز در تــاوانــی
گـر بـه فـرمان سـخـنی گـفـتـم مازار از منزانکـه کـفـرسـت در این حـضـرت نـافـرمـانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.