ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
پــیـوســتــه حــدیـث مــن بــه گــوشــت بــاداقـــوتــــم ز لـــب شــــکـــر فــــروشــــت بــــادا
بــی مـن چــو شــراب نـاب گــیـری در دســتشــــرمـــت بــــادا ولــــیـــک نـــوشــــت بــــادا
***
ای هــجــر مــگــر نــهــایــتــی نــیــســت تــراوی وعـــده وصـــل غــایــتـــی نــیــســـت تـــرا
ای عـــشــــق مـــرا بــــه صـــد هـــزاران زاریکـشـتــی و جــز ایـن کـفـایـتــی نـیـســت تــرا
***
نــه صــبـــر بـــه گــوشــه ای نــشــانــد مــا رانـــه عـــقـــل بــــه کـــام دل رســــانـــد مـــا را
چـــون یـــار ز پــــیـــش مـــی بــــرانـــد مـــا راکــــو مـــرگ کـــه زیـــن بــــاز رهـــانـــد مـــا را
***
آورد زری عــــــــمـــــــاد رازی بــــــــچــــــــه راتــــا بــــنـــمـــایـــد عــــمـــود رازی بــــچــــه را
رازی بـــچـــه هــر شــبـــی عــمــادالــدیــن رابـــردار کـــنــد چـــنــان کـــه غـــازی بـــچـــه را
***
گـفـتــم کـه بــه پــایـان رســد ایـن درد و عــنـادســـتـــی بـــزنــد بـــه شـــادمـــانــی دل مــا
دل گــفـــت کــدام صـــبـــر مــا را و چـــه کــامور غــم ســخــتــســت شــادکــامــی ز کــجــا
***
ایـن دل چــو شــب جــوانــی و راحــت و تــاباز روی ســـپـــیــده دم بـــرافـــکـــنـــد نــقـــاب
بـــیــدار شـــو ایــن بـــاقـــی شـــب را دریــابای بــس کـه بــجـویـی و نـیـابــیـش بــه خـواب
***
هـم طـبــع مـلـول گـشـت از آن شـعـر چــو آبهــم رغــبـــت از آن شــراب چــون آتـــش نــاب
ای دل تــو عــنــان ز شــاهــدان نــیــز بـــتــابکــاریـســت ورای شــاهــد و شــعــر و شــراب
***
زان روی کــــه روز وصــــل آن در خـــــوشــــابدر خـــواب شـــبــــی بــــر آتـــشـــم ریـــزد آب
بــا دل هـمــه روزم ایـن سؤالــســت و جــوابکــاخـــر شــبـــی آن روز بـــبـــیــنــم در خــواب
***
آن شـد کـه بــه نـزدیـک مـن ای در خــوشــابدشــــنـــام تــــرا طـــال بــــقـــا بــــود جــــواب
جـانـا پـس از ایـن نـبـیـنـی ایـن نـیـز بـه خـواببــــر آتــــش مـــن زد ســـخـــن ســـرد تـــو آب
***
بـــوطــالــب نــعــمــه ای ســپــهــرت طــالــببـــــر تــــابــــش آفــــتــــاب رایــــت غــــالــــب
در دور زمــــانـــه یـــادگــــاری نـــگــــذاشــــتبـــهــتـــر ز تـــو گــوهــری عــلــی بـــوطــالــب
***
هــرچـــنــد کــه بـــر جـــزو بـــود کــل غــالــببـــاشـــد هــمــه جـــزو کــل خـــود را طـــالــب
جــزویـسـت کـه کـل خــویـش را مـانـد راسـتبـــوطـــالــب نــعـــمــه از عـــلــی بـــوطـــالــب
***
ای گـــوهـــر تـــو بــــر آفـــریـــنـــش غـــالـــبچــون رحــمــت ایـزد هـمـه خــلــقــت طــالــب
از جــمــلــه اولــاد نـبــی چــون تــو کــراســتفـــرزنـــد تـــو و هـــر دو عـــلـــی بـــوطـــالـــب
***
بــس شــب کــه بــه روز بــردم انـدر طــلـبــتبـــس روز طـــرب کـــه دیــدم از وصـــل لــبـــت
رفــتــی و کــنـون روز و شــب ایـن مـی گـویـمکـــای روز وصـــال یـــار خـــوش بـــاد شـــبـــت
***
بـــا بـــخـــل بـــود بـــه غــایــتـــی پـــیــونــدتکــز قــوت حـــکــایــتـــی کــنــد خـــرســـنــدت
ویــنــک ز بــلــای بـــخــل تــو ده ســالــســتتـــا نــشـــخـــور شــیــر مــی کــنــد فــرزنــدت
***
دل بـــاز چــو بـــر دام غــم عــشــق آویــخــتصـبــر آمـد و گـفـت خـون غـم خـواهـم ریـخــت
بـــس بــــرنـــامـــد کـــه دامـــن انـــدر دنـــداناز دســت غــم آخــر بــه تــک پــای گــریــخــت
***
ای ســـغــبـــه آنــانــکــه نــمــی جـــویــنــدتشـــهـــری و دهـــی ز دور مـــی بــــویـــنـــدت
نـوبــت چــو بــه مـا رسـیـد تــوسـن گـشـتــیای آن و از آن بــــتـــر کـــه مـــی گـــویـــنـــدت
***
هــمــواره چــو بـــخــت خــود جــوانــی بـــادتچـــون دولـــت خـــویــش کـــامـــرانـــی بـــادت
ای مـــایـــه زنـــدگـــانـــی از نـــعـــمـــت تــــوایــــن شــــربــــت آب زنــــدگــــانــــی بـــــادت
***
ای گـشــتــه ضـمـیـر چــون بــهـشـت از یـادتانـــگـــیــخـــتـــه دولـــت جـــهــان دل شـــادت
ای روز جــــهــــان مــــبــــارک از دولــــت تــــوروز نـــــو و ســـــال نـــــو مـــــبـــــارک بـــــادت
***
ســیــاره بـــه خـــدمــت ســپـــرد خـــاک درتخــورشــیـد کــه بــاشــد کـه بــود تــاج ســرت
شــد هـر دو جــهـان بــه بــنـدگــی تــو مــقــرچـــونــان کـــه بـــه بـــنــدگـــی جـــد و پـــدرت
***
گـفـتــنـد کـه گـل چــمـن بــه یـکـبــار آراســتبـرخـاسـت و کـلـید بـاغ و کـاشـانـه بـخـواسـت
گــل گــفــت کــه بـــا او نــبـــود کــارم راســتدانــی چــه گــلــابـــخــانــه را راه کــجـــاســت
***
در کــوی تــو هـیـچ کــار مـن نـاشــده راســتایـام بــه کــیـن خــواســتــن مــن بــرخــاســت
واخـــر بـــه دلـــت گـــذر کـــنــد چـــون بـــرومکان دلشده کی رفت و چگونه ست و کجاست
***
دوشـیـنـه شـب ارچـه جـانـم از رنـج بـکـاسـتچــون تـــو بـــه عــیــادت آمــدی رنــج رواســت
بــربــوی عــیـادت تــو امــشــب هــمــه شــبز ایـزد بــه دعـا درد هـمـی خــواهـم خــواسـت
***
در وصـــل تـــو عــزم دل مــن روز نــخـــســـتآن بــود کــه عــمــر بــا تــو بــگــذارم چــســت
کـی دانـســتــم کـه بــعـد از آن عـزم درســتآن روز بــه خــواب شـب هـمـی بــایـد جــسـت
***
آتــش بــه ســفــال بـــرنــهــادی ز نــخــســتپــس بــا خـاکـم بــه در بــرون رفـتــی چــسـت
بــا ایـن هـمـه بــاد کـبــر کـانـدر ســر تــســتاز آب ســـبــــو کـــی آیـــدم بــــا تـــو درســـت
***
از آب ســـبـــو کـــی آیـــدم بــــا تـــو درســـتدســتــم کــه بــه گـوهـر قــنـاعــت پــیـوســت
پــــر بــــود و نــــبــــود آز را بـــــر وی دســــتبــا دسـت طـمـع مـگـر شـبـی عـهـدی بـسـت
روز دگــرش غــیــرت هــمــت بـــشــکــســـت
ای عــهــد تــو عــیــد کــامــرانــی پــیــوســتافـــتـــاد بـــهـــار پـــیـــش بـــزم تـــو ز دســـت
زیـبــنــده تــر از مــجــلــس تــو دســت بــهــاربـــر گــردن عــیــد هــیــچ پــیــرایــه نــبــســت
***
جـــدت ورق زمـــانـــه از جـــور بــــشـــســـتعـــدل پـــدرت ســـلــســـلــهــا کــرد درســـت
ای بــر تــو قـبــای جــاهـشــان آمـد چــســتهـان تــا چــه کـنـی کـه نـوبــت دولـت تــسـت
***
هـجــری کـه بــه روز غـم مـبــادا دل و دســتبــر دامـن دل کـه گـرد نـنـشـســت نـشـســت
وصـلی کـه چـو دل بـه دسـت بـودی پـیوسـتدردا کـــه ازو درد دلـــی مـــانـــد بــــه دســـت
***
جــانـا بــه تــن شــکــســتــه و عــزم درســتعـمـریـسـت کـه دل در طـلـب صـحـبـت تـسـت
وامـروز کـه نـومـیـد شـد از وصـل تــو چــســتدر صــبــر زد آن دســت کــز امـیـد بــشــســت
***
ای شــاه ز قــدرتــی کــه در بـــازوی تـــســتتـــیــر تـــو بـــه نــاوک قــضــا مــانــد چــســت
ورنه کـه نـشـانـد این چـنین چـابـک و چـسـتپـــیــکــان دوم بـــر ســر ســوفــار نــخـــســت
***
بـــا مــوزه بـــه آب در دویــدی بــه نــخــســتتــا خــرمــن مــن بـــه بـــاد بـــردادی چــســت
چـون تـیـز شـد آتــش دلـم گـشـتـی سـسـتخــاکـش بــر ســر کـه او نـه خــاک در تــســت
***
کـــار تـــنــم از دســـت دلــم رفـــت ز دســـتبــیـچــاره دلــم بــه مـاتــم جــان بــنـشــســت
جـان دل ز جـهـان بــربــد و رخـت انـدر بــسـتســازم هـمـه ایـن بــود کـه در کـار شـکـســت
***
ای شـاه جـهان ملـک جـهان حـسـب تـراسـتوز دولـت و اقـبــال شــهـی کـســب تــراســت
امــروز بــه یـک حــمــلــه هـزار اســب بــگــیـرفــردا خـــوارزم و صــدهــزار اســـب تـــراســـت
***
دل در خــم آن زلــف مــعــنــبــر بــنـشــســتجـان گـفـت کـه دل رفـت وزین غـمـکـده رسـت
مـن هم پـی دل روم بـه هـر حـال کـه هـسـتمسـکین چـو بـه لب رسـید پـایش بـشـکسـت
***
بــوطــالـب نـعــمـه ای گــشــاده دل و دســتبـا دسـت و دلـت بـحـر و فـلـک ناقـص و پـسـت
هــر زیــور کــان خــدای بـــر جــد تــو بـــســتجــز نـام پــیـمـبــری دگــر جــمـلـه ت هـســت
***
ای صــبــر ز دســت دل مـعـشــوقـه پــرســتایــن بـــار بـــه دامــن تـــو خــواهــم زد دســت
کـــو بــــاز مـــرا بـــر آتـــش دل بـــنـــشـــانـــدوانــدر ســر زلــف یــار ســاکــن بــنــشــســت
***
دی می شـد و از شـکوفـه شـاخـی در دسـتگـفـتـم بـه شـکـوفـه وعـده بـود این آن هسـت
بـرگشـت و بـه طعنه گفت ای عشـوه پـرسـتنـشـنـیـدی کـه هـرچـه بـشـکـفـت نـه بــسـت
***
از حــادثــه ای کــه هـرچــه زو گـویـم هـســتهـرچـنـد کـه بــشـکـسـت مـرا هـیـچ نـبــسـت
گـفـتـنـد شـکـسـتـه ای بــه دسـت آور دسـتآورده ام آن شــکــســتــه لـیـکــن هـم دســت
***
دی با تو چنان شدم به یک خاست و نشستکــز مــن اثــری نــمــانــد جــز بــاد بــه دســت
از شـــرم بــــمـــیـــرم ار بــــپــــرســـی فـــرداکـان دلـشـده زنـده هسـت گـوینـد کـه هسـت
***
گـفـتـند کـه شـعـر تـو ملک داشـت بـه دسـتگـفـتــم عـجــبــا و جــای ایـن مـعـنـی هـسـت
او فــرع و چــنــان دلــیـر در بــحــر نـشــســتمـن اصـل و بــه بــیـم در ز جـیـحـون پــیـوسـت
***
در ســایــه آن زلــف مــشــوش کــه تــراســتای بـس دل سـرگشـتـه غـمکـش کـه تـراسـت
مــی بـــر دل و مــی ده غــم و فــارغ مــی رودور از دل مـن زهـی دل خــوش کــه تــراســت
***
کــون خـــر مــلــک ریــش گــاو افـــتـــادســـتچـــون اســـتـــر بـــد لــایــق داو افــتـــادســت
در صـــدر وزارتـــت کــه در عـــشـــق زرســـتچـــون از پـــس راء عـــمــرو واو افـــتـــادســـت
***
تـــا حـــادثـــه قــصــد آل عــمــران کــردســـتکـس نیسـت کـه او حـدیث احـسـان کـردسـت
احــســان ز کـســان بــوالـحــســن بــود مـگـرکـو هـمـچـو کـسـانـش روی پــنـهـان کـردسـت
***
شــاهــا بــه خــدایـی کــه تــرا بــگــزیـدســتگــر مــلــک چــو تــو خــدایــگــانــی دیــدســت
الـا تــو کــه بــودســت کــه صــد بــاره جــهـانروزان بــگـرفـتـسـت و شـبــان بــخـشـیـدسـت
***
آن چـهـره کـه هـرکـه وصـف او بــشـنـیـدسـتبـــر چـــهــره آفــتـــاب و مــه خـــنــدیــدســـت
مـــــاه نـــــو عـــــیــــد دیــــده ام دوش بـــــدوبـــر مـــاه تـــمـــام کـــس مـــه نــو دیــدســـت
***
زلـــف تـــو از آن دم کـــه دلــم بـــربـــودســـتاز زیــر کــلــه روی بـــه کـــس نــنــمــودســـت
مـانـا بــه حــکــایـت از لــبــت بــشــنـودســتکـز جــمـلـه عـاشــقـان چــشــمـت بــودســت
***
فــرمــان تــو بـــر جــهــان قــضــای دگــرســتکــلــک تـــو گــره گــشـــای بـــنــد قــدرســـت
هـر نــامــه کــه در نــظــم امــور بــشــرســتتـــوقــیــع بـــرو ابـــوالــمــعــالــی عــمــرســت
***
در هــر طـــرفــی اگــرچـــه یــاری دگــرســـتوانـدر هـر گــوشــه غــمـگــســاری دگــرســت
در ســر ز غــمــت مــرا خـــمــاری دگــرســـتمـعـشـوقـه تــویـی و عـشـق کـاری دگـرســت
***
دیــدار تـــو در جـــهــان جــهــانــی دگــرســترخـــســـار تـــو مــاه آســـمــانــی دگـــرســـت
گــر جـــان بـــشـــود رواســـت انــدر غــم تـــومــا را غــم تــو بـــه نــقــد جــانــی دگــرســت
***
چـون حـسـن تـو رنج من بـه عـالم سـمرسـتکـــارم چـــو ســـر زلــف تـــو زیــر و زبـــرســـت
دیــدم ز غــمــت بـــســی جــفــاهــا لــیــکــننـــادیــدن تـــو ز هـــرچـــه دیــدم بـــتـــرســـت
***
بــا رای تــو صـبــح مـلـک بــی گـه خــیـزسـتبـــا عـــزم تـــو آب تـــیــغ فــتـــح آمــیــزســـت
چـون خواجـه تـوان گفت کسی را که بـه حکمجــمـشــیـد نـشــان و کــیـقــبــاد انـگـیـزســت
***
دل بــر ســر عــهـد اســتــوار خــویـش اســتجــان در غـم تــو بــر سـر کـار خــویـش اســت
از دل هــوس هــر دو جــهــانــم بـــرخــاســتالــا غــم تـــو کــه بـــر قــرار خـــویــش اســـت
***
عــدل تـــو زمــانــه را نــگــهــدار بـــس اســتتــایـیــد تــو دیـن و مــلــک را یــار بــس اســت
چــون کـار جــهـان کـلـک تــو مـی دارد راسـتتـا هسـت جـهـان کـلـک تـو بـر کـار بـس اسـت
***
دل در هـوس شــراب گــلــرنـگ خــوشــســتبــا بـربـط و بــا نـای و دف و چـنـگ خـوشـسـت
روزی ز کـــــس فـــــراخ نــــیــــکــــو نــــبـــــودروزی فـــراخـــم از در تــــنـــگ خـــوشـــســـت
***
آن چــیـســت کـه مـقـصـود جــهـانـی آنـسـتآن طــرفــه کــه از جــهــانــیـان پــنــهـانــســت
در دانـش عــقــل و جــان و تــن حــیـرانـســتآن بــه کــه چــنـان بــود کــه بــتــوان دانـســت
***
بــا دل گــفــتــم چــو یــار بــی فــرمــانــســتایـن صــبــر هـوس پــخــتــن بــی پــایـانـســت
دل گـفــت نـفــس مـزن کــه تــدبــیـر آنـســتهـم پــخــتــن ایـن هـوس کـه نـتــوان دانـسـت
***
بــا آنــکــه دلــم در غــم هـجــرت خــونــســتشـــادی بـــه غــم تـــوام ز غــم افــزونــســـت
انــدیــشــه کــنــم هــر شــب و گــویـم یــاربهـجـرانـش چـنـیـن اسـت وصـالـش چـونـسـت
***
پــایـی کــه ز بــنــد عــالــمــی بــیــرونــســتپــالـود بــه خــون و زیـن غـمـم دل خــونـســت
ای تــــاج ســــر زمــــانـــه آخــــر کــــم ازیـــنکـای دســت خــوش زمـانـه پــایـت چــونـسـت
***
گـر شـرح نـمـی دهـم کـه حــالـم چــونـســتیـــا از تــــو مـــرا چــــه درد روزافــــزونـــســــت
پــیــداســت چــو روز نــزد هــرکــس کــه مــرابــا ایـن لــب خــنــدان چــه دل پــر خــونـســت
***
تـــا خـــرمـــن آز را دلـــت پـــیــمـــانــه ســـتنـزدیـک تــو جــز حــدیـث نـان افـســانـه ســت
خـوش بـاش کـه یک نیمـه مـرا در خـانـه سـتدر ســنــبــلــه ســپــهـر اگــر یـک دانــه ســت
***
عـشـقـی کـه هـمـه عـمـر بـمـانـد ایـن اسـتدردی کــه ز مـن جــان بــســتــانـد ایـن اســت
کــاری کـه کــســش چــاره نـدانـد ایـن اســتوان شــب کــه بــه روزم نـرســانـد ایـن اســت
***
از تــو طــمـعـم یـکـی صــراحــی بــاده اســتزیــرا کــه مــرا حـــریــفــکــی افــتـــاده اســـت
چـــون مــســت شــود مــرا بـــخـــواهــد دادنزیـرا کـه مـرا وعـده بــه مـســتــی داده اســت
***
هـجـران تـو دوش چـون بــه مـن درنـگـریـسـتبـنشـسـت و بـه های های بـر مـن بـگـریسـت
گـریـان بــر وصـل شـد کـه تــدبــیـرم چـیـسـتتــا چــنـد بــه جــان دیـگـران خـواهـی زیـسـت
***
مــی آمــد و از دیــده مــا مــی نــگــریــســـتمـی رفــت و دگـربــاره قــفــا مـی نـگـریـســت
بــا جــلـوه خــویـشــتــن خــوشــش مـی آمـدیـا از ســر مـرحــمـت بــه مـا مـی نـگـریـســت
***
از وصــل تــو بــر کــنــاره مــی بــایــد زیـســتبــا ســیــنــه پــاره پــاره مــی بــایــد زیــســت
بــی دل بــه هــزار حــیــلــه مــی بــایــد بــودبــی جــان بــه هـزار چــاره مـی بــایـد زیـسـت
***
بــوطــالـب نـعــمـه طــالـب نـعــمـت نـیـســتزان در کــرمــش تــکــلــف و مــنــت نــیــســت
در هـمــت او هـر دو جــهـان مـخــتــصــرســتجــز وی ز پــیـمـبــریـســت آن هـمـت نـیـسـت
***
پــایـی کــه نـه در هـوای تــو در گـل نـیـســترایـی کـه نـه رای تــو بــرو مـشــکـل نـیـســت
الـــقــــصــــه ز هـــرچــــه نـــام شــــادی دارددر عـالـم عـشـق جــز غـمـت حـاصـل نـیـسـت
***
ای شــاه نـجــیـب کـفـشـگـر دانـی کـیـســتآنـکــس کــه ازو خــزیـنــت از مــال تــهـیـســت
ســـیــمــت ز کـــل حـــبـــه طـــلــب ورنــه ازوسـگ دانـد و کـفـشـگـر کـه در انـبـان چـیسـت
***
پــای تــو اگــرچــه در وفــا مـحــکــم نـیـســتدر دســت تــو یـک درد مــرا مــرهـم نــیـســت
بــا ایـن هـمـه از غـمـت گـزیـرم هـم نـیـســتدل بــی غـم دار کـز تــو دل بــی غـم نـیـســت
***
تــا چــنـد طـلـب کـنـم وفـای تــو کـه نـیـسـتتـا کـی گـیرم کـسـی بـه جـای تـو کـه نیسـت
گـفـتـی کـه تـرا جـان و جـهان جـز من نیسـتای جـان جـهـان بـه خـاک پـای تـو کـه نـیـسـت
***
گـر درخــور قــدر هـمـتــم ســیـمـی نـیـســتچـون مـن بـه هنر کـس انـدر اقـلـیمـی نیسـت
عــیــبـــی نــبـــود گــر فــلــکــم ســیــم نــدادچـونـان کـه ز نـان اسـتــدنـم بــیـمـی نـیـسـت
***
ای دل یارت کـه سـر بـه سـر کـبـر و مـنیسـتبــازیـچــه غــمـزه اش پــیـمـان شــکــنـیـســت
ســودای لـب چــنـیـن کـسـی نـتــوان پــخــتبـا خـویشـتـن آی این چـه بـی خـویشتـنیسـت
***
تــا دســت امـیـد مـا شـکـســتــیـم ز دوســتزیـــر لـــگـــد فـــراق پـــســـتـــیـــم ز دوســـت
دشــمــن بـــه دعــای شــب چــرا بـــرخــیــزدچـون مـا بـه چـنـین روز نـشـسـتـیـم ز دوسـت
***
هـردم ز تــو گــر تــازه غــمــی بــایـد هـســتدر دور فــلــک نــو ســتــمــی بـــایــد هــســت
در عـشـق تـو گـرچـه ایـچ مـی بــایـد هـسـتایـن بــس نـبــود کــانـچ نـمــی بــایـد هـســت
***
چــون آتـــش ســودای تــو جــز دود نــداشــتمــســکــیـن دل مــن امـیـد بــهـبــود نـداشــت
در جــســتــن وصــل تــو بــســی کــوشــیـدمچـون بــخـت نـبــود کـوشـشـم سـود نـداشـت
***
گــر بــنــده دو روز خــدمــتــت را بـــگــذاشــتنــه نــقــش عــیــادت تـــو بـــر آب نــگــاشـــت
تــقـصـیـر از آن کـرد کـه چــشــمـی کـه بــدانبــیـمــاری چــون تــویـی تــوان دیــد نــداشــت
***
انـدوه تــو چــون دلـم بــه شــادی انـگــاشــتوز بــهــر تــو پــیــونــد جــهــانــی بــگــذاشــت
گـــیـــرم ز جـــفـــاش بــــاز نـــتـــوانـــی بـــرددایـــم ز وفــــاش بــــاز نــــتــــوانـــی داشــــت
***
انـدوه تــو چــون دلـم بــه شــادی نـگـذاشــتآخــــر ز وفــــاش بــــاز نــــتــــوانـــی داشــــت
هـرچــنـد ز تــو بــجــز جــفـا حــاصـل نـیـسـتمــن تـــخــم وفــاداری تـــو خــواهــم کــاشــت
***
دلــبـــر ز وفــا و مــهــر یــکــســر بـــگــذشــتتـــا کـــار دلــم ز دســـت دلــبـــر بـــگــذشـــت
چــــون دیــــد کــــزو قــــدم بـــــر آتــــش دارمبـــگــذاشــت مــرا و آبــم از ســر بـــگــذشــت
***
محـنت زده ای که کلبـه ای داشـت بـه دشـتدر نـعــمــت و نــاز دیـدمــش بــرمــی گــشــت
گــفــتــمـش کــه گــنـج یـافــتــی گــفــتــا نـهبـو طـالـب نـعـمـه دی بــر ایـن دشـت گـذشـت
***
عـمـری کـه تـر و خـشـک من آن بـود گـذشـتوان مـایـه کـه کــردمـی بــدان ســود گـذشــت
افــســوس کــه روز بــی غــمــی دیـر رســیـدپــس چــون شــب وصـل دلـبــران زود گـذشـت
***
بــا دل گــفــتــم کــه آن بــتــم دوش نــهـفــتجـان خـواست ز من چـون گل وصلش بـشکفت
دل گـــفـــت مــضـــایــقـــت مــکـــن زود بـــدهبــا او بــه مــحــقــری ســخــن نـتــوان گــفــت
***
بــا گـل گـفـتــم شــکـوفـه در خــاک بــخــفـتگـــل دیـــده پــــر آب کـــرد از بــــاران گـــفــــت
زان مـــی تــــرســــم کـــه روزگـــارم نـــبــــودچــــونـــان کـــه ز روزگـــار بــــســـتــــانـــم داد
***
در چــشــمــه تــیــغ بـــی کــفــت آب مــبـــاددر زلـــف زره بــــی کـــنـــفـــت تـــاب مـــبــــاد
بـــی یــاد مـــبـــارک تـــو در دســـت مــلـــوکدر آب فـــــســـــرده آتـــــش نـــــاب مـــــبـــــاد
***
هـــرگـــز دلـــم از وفــــای تــــو فـــرد مـــبــــادیـــک دم ز غـــم تـــو بـــی دم ســـرد مـــبــــاد
گـــر وصـــل تـــو درمــان دلــم خـــواهــد کـــردپــس یــک نــفــس از درد تــو بــی درد مــبـــاد
***
ای شــاه زمــیــن دور زمــان بـــی تــو مــبـــادتــا حــشــر ســعــود را قــران بــی تــو مــبـــاد
آسـایـش جـان ز تــسـت جـان بــی تــو مـبــادمـقـصـود جـهـان تــویـی جـهـان بــی تـو مـبــاد
***
حـــســن تـــو مــرا ز نــیــکــوان شــاهــی دادعــشــق تــو مــرا بــه خــیــره گــمــراهــی داد
از راســـتـــی ام نـــخـــواهـــی آگـــاهـــی دادتــــا چــــنـــد مـــرا پــــرده کـــژ خـــواهـــی داد
***
جـــوهــر کـــه ز ایــزدش هــمــی نــامـــد یــادوز مـــــرتـــــبـــــه آفـــــتـــــاب را بـــــار نـــــداد
از مــرگ بــه یـک تــپــانـچــه در خــاک افــتــاداحــســنــت ای مــرگ هــرگــزت مــرگ مــبــاد
***
بــــا هـــرکـــه زبـــان چـــرخ رازی بـــگـــشـــادچــون پــای نــداشــت پــای تــا ســر بـــنــهــاد
زان داد ســـخـــن هــمـــی بـــنـــتـــوانـــم دادکــــابـــــســــتــــن رازهــــابــــنــــتــــوانــــد زاد
***
گـــر دوســـت مـــرا بـــه کـــام دشـــمــن داردیــا خــســتـــه دل و ســوخــتـــه خــرمــن دارد
گــو دار کــزیــن جــفــا فــراوان بــیــش اســتآن مــــنــــت غـــــم کـــــه بـــــر دل مــــن دارد
***
بــیـنــنــده کــه چــشــم عــاقــبــت بــیـن داردمــی خــوردن و مــســت خــفــتــن آیـیــن دارد
تــا جــان دارم بــه دسـت بــرخــواهـم داشـتتـــلـــخـــی کـــه مــزاج جـــان شـــیــریــن دارد
***
بــــاد ســــحــــری گــــذر بــــه کــــویـــت داردزان بــــوی بــــنــــفــــشــــه زار مــــویـــت دارد
در پــیــرهــن غــنــچــه نــمــی گــنــجــد گــلاز شــــــادی آنــــــکــــــه رنـــــگ رویـــــت دارد
***
دل گــرچــه غــمــت ز جــان نــهــان مــی دارداشـــکـــم هــمــه خـــرده در مــیــان مــی دارد
جـان بــی تـو کـنـون فـراق تــن مـی طـلـبــیـددل بـــی تـــو کــنــون مــاتـــم جـــان مــی دارد
***
صـــد پـــرده شـــبـــی فـــلــک ز مــن بـــرداردتـــــا روز چــــو شــــب زپـــــرده بـــــیــــرون آرد
ار دســـت شـــب و روز بـــه شــب بـــگــریــزدهـر کــس کــه چــو روز مــن شــبــی بــگــذارد
***
گــــر یـــک شــــبــــه وصــــل بــــتــــم آواز آردیـــکـــســــالـــه فـــراقـــش فـــلـــک آغــــاز آرد
صـــد روز اریـــن کـــه مـــی گـــذارم بـــدهـــمگــــر دور فــــلــــک از آن شـــــبـــــی بـــــاز آرد
***
نــــه دل ز وصـــــال تـــــو نــــشـــــانــــی داردنـــــه جـــــان ز فـــــراق تـــــو امـــــانــــی دارد
بــیـچــاره تــنـم هـمـه جــهـان داشـت بــه تــوواکـــنـــون بـــه هــزار حـــیــلـــه جـــانـــی دارد
***
شــب رایــت مــشــک رنــگ بــر کــیــوان بــردتـــقـــدیـــر بـــدم نـــامـــه بـــر طـــوفـــان بـــرد
ای روی تـــو روز وصــل تـــو کــشـــتـــی نــوحانـصــاف بــده بــی تــو بــه ســر بــتــوان بــرد؟
***
دل در غــم تـــو گــر بـــه مــثــل جــان نــبـــردســـر در نــارد بـــه صـــبـــر و فـــرمــان نــبـــرد
زان مــی تـــرســـم کــه عــمــر کــوتـــاه دلــمایـــــن درد دراز را بـــــه پـــــایـــــان نـــــبــــــرد
آری نــتـــوان گــرفـــت بـــا گــیــتـــی جـــفــتبــنـمـای گــلـی کــه ریـخــتــن را نـشــکــفــت
***
چـشـمم ز غـمت بـه هر عـقیقی که بـسـفـتبـــر چـــهــره هــزارگــل ز رازم بـــشـــکـــفـــت
رازی کـه دلـم ز جــان هـمـی داشــت نـهـفـتاشــکــم بــه زبــان حــال بــا خــلــق بــگــفــت
***
سـلـطـان کـه جـهـان جـواد ازو بــیـش نـیـافـتآن کــیـســت کــزو فــراغــت خــویـش نـیـافــت
در دولــــــت او عــــــامـــــل امـــــوال زکــــــاتصـد بــاره جــهـان بــگـشـت و درویـش نـیـافـت
***
عـیـشــی کـه نـمـودم از جــوانـی هـمـه رفـتعــهـدی کـه خــریـدم از جــهـان دمـدمـه رفــت
هــیــن ای بـــز لــنــگ آفــریــنــش بــشــتــابویــن ســبـــزه عــاریــت رهــا کــن رمــه رفــت
***
سـلـطـان کـه جـهـان بـه عـدل آراسـت بـرفـتســرو چــمــن مــلــک بـــپــیــراســت بـــرفــت
چــــون کــــژ رویـــی بــــدیـــد از دور فــــلــــککـــژ را بــــه کـــژان داد و ره راســـت بــــرفـــت
***
حـــامــی جـــهــان ز جـــور افـــلــاک بـــرفـــتبـــنـــیـــاد نـــظـــام عـــالـــم خـــاک بــــرفـــت
آن زهـــر زمـــانـــه را چـــو تـــریـــاک بـــرفـــتاو رفــت و ســعــادت از جــهــان پــاک بـــرفــت
***
مــعــشــوق مــرا عــهــد مــن از یــاد بـــرفــتوان عـــهــد و وفــا بـــه بـــاد بـــرداد و بـــرفــت
پــایــم بــه حــیــل بـــبـــســت و آزاد بـــرفــتآتــش بــه مــن انــدر زد و چــون بـــاد بـــرفــت
***
آن بــت کــه بــه انــصــاف نــکــو بــود بــرفــتحــورا صــفــت و فــرشــتــه خــو بــود بـــرفــت
آســایــش عــمــرم هــمــه او داشــت بـــبــردآرایـــش جــــانـــم هـــمـــه او بــــود بــــرفــــت
***
دلـبــر چــو دلـم بــه عــشــوه بــربــود بــرفــتغــمــهــای مــرا بــه غــمــزه بــفــزود بـــرفــت
بــس دیـر بــه دســت آمـد و بــس زود بــرفـتآتـــش بـــه مــن انــدر زد و چــون دود بـــرفــت
***
چــون بــا غـم عــشــق تــو دلـم ســاز گـرفـتچـــشــمــم ز طــلــب خــون دل آغــاز گــرفــت
تــو دســت بــه خــون ریـخــتــنـم رنـجــه مـدارهـجــران تــو ایـن مـهـم بــه جــان بــاز گـرفــت
***
آن بـت کـه دلم بـه زلف چـون شـسـت گرفـتعــالــم بــه خــمــار نـرگــس مــســت گــرفــت
بــس دل کــه کــنــون بــه قــهــر در پــای آوردزیـن تــیـشــه کــه آن نـگـار بــردســت گـرفــت
***
ای دل بــخــر آن زلـف کــه دســتــت نـگـرفــتجــز غــمــزه آن نـرگــس مــســتــت نـگــرفــت
مــی لــاف زدی کــه صــبـــر دســتـــم گــیــرداز پــــای درآمـــدی و دســــتــــت نـــگـــرفــــت
***
بــــا یـــار مـــرا زور و ســــتــــم درنـــگـــرفـــتزاری و فـــغـــان و لـــابـــه هـــم درنـــگـــرفـــت
از شــعــر تــرم چــو ســنــگ نـم درنــگــرفــتتـــدبـــیـــر درم کـــنـــم کـــه دم درنـــگـــرفـــت
***
از شـــعـــلـــه لـــالــه جـــهــان نــور گـــرفـــتوز چـــهــره گـــل روی زمــیــن حـــور گـــرفـــت
صــحــرا ســلــب بــزم مــلــکــشــه پــوشــیـدبــســتــان صــفـت مـجــلـس دســتــور گـرفـت
***
از گــردش ایـن هـفــت مــخــالــف بــر هـفــتهــر هـفــت در افــتــیـم بــه هـفــتــاد آگــفــت
مـی ده کـه چــو گـل جــوانـیـم در گـل خــفـتتــا کـی غـم عــالـمـی کـه چــون رفـتــی رفـت
***
ای روزی خــصــم پـــیــش خــورد حــشــمــتجــزویــســت قــیــامــت از نــبـــرد حــشــمــت
انـدیـشــه پــل مـکــن کــه جــیـحــون شــاهـاانـبــاشــتــه شــد جــمـلــه ز گــرد حــشــمـت
***
تــا روز بــه شـب چــو ســوســنـم بــی رویـتبـــیــدار چـــو نــرگـــســـم بـــه گـــرد کـــویــت
چــون لـالـه شــوم ســوخــتــه دل گـر بــنـهـممــــانــــنــــد گـــــل دو رویــــه رو بـــــر رویــــت
***
عـــمــری بـــادت کـــزو بـــه رشـــک آیــد نــوحراحـــی بـــه کــفــت کــزو خـــجـــل گــردد روح
شــام هـمـه شـبــهـات بــه صـبــح آبــســتــنصــبــح هــمــه روزهــات ضــامــن بــه صــبــوح
***
عــمــری جــگــرم خــورد ز بـــدخــویــی چــرخیــــک روز نــــرفــــت راه دلــــجــــویـــی چــــرخ
آورد و بــــه دســــت جــــور مــــریــــخــــم دادبـــا زهــره گــرفــتـــســت مــرا گــویــی چـــرخ
***
از چـــرخ کـــه کـــامــی بـــه مـــرادم نــنــهــادوز بـــخـــت کــه بـــنــدی ز امــیــدم نــگــشــاد
پــــیـــروز شـــه طـــغـــان تـــکـــیـــن دادم دادپـــیــروز شــه طــغــان تـــکــیــن بـــاقــی بـــاد
***
بـــا قـــدر تـــو آب آســـمـــان ریــخـــتـــه بـــادبـــا خـــاک درت ســـتـــاره آمـــیـــخـــتـــه بـــاد
گــر کــم کــنــد از ســر تــو یـک مــوی فــلــکخــورشــیــد ازو بـــه مــویــی آویــخـــتـــه بـــاد
***
دادم بـــــه امـــــیـــــد روزگـــــاری بـــــر بـــــادنـــــابــــــوده ز روزگـــــار خــــــود روزی شـــــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.