ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـــریـــخ ســــلـــاح چــــاوشـــان تــــو بــــردگـوی تــو زحــل بــه پــاسـبــانـی سـپــرد
در مـلـکـت تـو چـه بـیش و کـم خـواهـد شـدگـر چــاوش تــو بــه پــاســبــان بــرگــذرد
***
بــا آنـکـه غـم عـشــق تــو از مـن جــان بــردوان جــان بــه هـزار درد بــی درمـان بــرد
تـــا دســـتـــرســـی بـــود مــرا در غـــم تـــوانـگـشـت بـه هـیـچ شـادیـی نـتـوان بــرد
***
خـود عـهـد کـسـی کـسـی چـنـیـن بــگـذاردکــانــدر بــد و نــیـک هــیــچ یــادش نــارد
جـــانــا ز وفـــا روی مـــگـــردان کـــه هــنــوزخـــــاک در تـــــو نــــشـــــان رویــــم دارد
***
چـون نیسـت یقین که شب چـه خـواهد آوردپــیـشــش غــم نــاآمــده نـتــوانـم خــورد
فــردا چــو نــدانــم کــه چــه خــواهـد بــودنامـروز چــه دانـم کـه چـه مـی بــایـد کـرد
***
آن نــور کــه مــلــک یــافــت از روی تــو فــرداز هــیـچ فــلــک بــه دســت نــتــوان آورد
وان ســایـه کـه بــر زمـانـه عـدلـت پــوشـیـدخـورشـیـد بــه نـور پــیـسـه نـتــوانـد کـرد
***
عــاقــل چــو بــه حــاصــل جــهــان درنــگــردخـشـک و تـر آسـمـان بـه یـک جـو نـخـرد
کــو هــرچــه دهــد یــا کــه بـــیــارد بـــبـــردحـاشا چـو سگی که قی کند خود بـخورد
***
هــر تــیـره شــبــی کــه ره بــه روزی نــبــردگـردن بــه حـسـاب عـمـر مـن بــرشـمـرد
بـــا ایـــن هـــمـــه مـــاتـــم فـــراقـــش دارمگــرچــه بــه هـزار گــونـه مـحــنـت گــذرد
***
آن کــو بــه مــن ســوخــتــه خــرمــن نـگــردرحـم آرد اگـر بــه چــشـم دشـمـن نـگـرد
آنرا که بـه عشق رغبـتـی هسـت کجـاسـتتـا رنـجـه شـود نـخـسـت و در مـن نـگـرد
***
ســی ســال درخــت بــخــت مــن بـــار آوردچـرخ این سـه شـبـم بـه روی تـیمـار آورد
زان روی بــــه رویــــم ایـــن قــــدر کــــار آوردتـــا دشــمــنــم از دوســت پـــدیــدار آورد
***
بــوطــالــب نـعــمـه آن جــهـانـی هـمـه مـردهرگـز غـم این جـهـان خـونـخـواره نـخـورد
هــر طـــالــب نــعـــمــت کــه بـــدو روی آورداز نــام پـــدر دامــن حـــرصــش پـــر کــرد
***
این عـمـر کـه سـرمـایه مـلـکـیسـت نه خـردچـون بـی خـبـران همی بـه سر بـاید بـرد
وز غــبــن چــنـیـن زنـگــیـی پــیـش از مــرگروزی بــه هــزار مــرگ مــی بـــایــد مــرد
***
مـوری کــه بــه چــاه شــســت بــازی گـذردبــی تــو شــب مــن بـــدان درازی گــذرد
وان شــب کــه مـرا بــا تــو بــه بــازی گــذردگـویـی کـه هـمـی بـر اسـب تـازی گـذرد
***
در عــرصــه مــلــکــی کــه کــمــی نـپــذیـردبــا چــنـد هـنـر کــز چــو مــنـی نـگــزیـرد
خـــورشـــیــد فــراغــتـــم فــرو مــی مــیــردبــوطـالـب نـعـمـه کـو کـه دســتــم گـیـرد
***
روی تــو بــه دلــبـــری جــهــان مــی گــیــردزلـــف تـــو زره گـــری از آن مــی گـــیــرد
جــزعــت بــه نــظــر زبـــان دل مــی بـــنــددلعـلت بـه شـکـر طـوطـی جـان می گـیرد
***
روی تـــو کـــه شـــمــع لـــالــه زو درگـــیــردگــل پــرده ز روی بــا تــو چــون درگــیــرد
بــرخـیـز و بـه عـزم گـلـسـتـان مـوزه بــخـواهتـــا چــادر غــنــچــه بـــاز در ســر گــیــرد
***
گـــر دســـت غـــم تـــو دامـــن مــن گـــیــردکـمـتــر غـم جــان بــود کـه در مـن گـیـرد
از دوســــتــــی تــــو بــــرنـــگــــردانـــم رویگـر روی زمـین بـه جـمـلـه دشـمـن گـیرد
***
خـــاک قـــدم تــــو تــــاج خـــورشـــیـــد ارزدیـک روزه غــمــت بــه عــمـر جــاویـد ارزد
شــکــر ایــزد را کــه از تـــو نــومــیــد شــدمویـــن نـــومــــیـــدی هـــزار امــــیـــد ارزد
***
رای تـــو کـــه صـــلــح روز مــلــک انــگــیــزددر حــادثــه ای چــو رنــگ قــهــر آمــیــزد
تــعــجــیـل حــقــیـقــی از فــلــک بــگــریــزدآرام طـــبـــیــعــی از زمــیــن بـــرخـــیــزد
***
جـــانــا غـــم تـــو بـــه هــر عـــطـــایــی ارزدوصــلــت بـــه کــشــیــدن بـــلــایــی ارزد
در تـــهــمـــت تـــو اگـــر بـــریــزنـــدم خـــونایـن تــهـمـت تــو بــه خـون بــهـایـی ارزد
***
رایـت کــه جــهـان بــه پــشــت پــای انــدازداز مــســـنــد و اســـتـــنــاد او کــی نــازد
تــوپــای بــه خــاک بــرنــه ای صــدر جــهـانتــا چــرخ ازو مــســنــد مــلــکــی ســازد
***
روزی کــه خـــرد ســرشــک رنــگــیــن ریــزدانـدیـشــه چــگــونـه رنـگ شــعــر آمـیـزد
نــــور از رخ آفــــتـــــاب هــــم بـــــگــــریــــزدچــون ســایـه ایــزد از جــهــان بــرخــیـزد
***
تــشــریـف هـوای تــو بــه هـر جــان نـرســدمـلـک غـم تـو بــه هـر سـلـیـمـان نـرسـد
درمــان طـــلــبـــان ز درد تـــو مــحـــرومــنــدکــان درد بــه طــالــبــان درمــان نــرســد
***
نــه مــشــکــل روزگــار حــل خــواهــد شــدنـه دور فـلـک هـمـی بــدل خــواهـد شـد
زین پـس من و عشق و می که این روزی دوتــا روز دو بـــر بـــاد اجــل خــواهــد شــد
***
از عـشـق تــو درجـهـان سـمـر خـواهـم شـدوز دسـت غـمـت زیـر و زبـر خـواهـم شـد
وانــگــه زپــس هــزار شــب بـــی خــوابـــیگـریـان گـریـان بــه خـواب درخـواهـم شـد
***
عـدل تــو چــو ســایـه بــر مـمـالـک پــوشــدکـان مـاند و بـس کـه از کـفـت بـخـروشـد
چــون مـی نـوشـی کـه نـوش بــادت گـویـیخـورشـید بـه مـاه مـشـتـری مـی نوشـد
***
آخـــر دل مـــن بـــه وصـــل پـــیــروز نــشـــدشــایـســتــه صـحــبــت دل افـروز نـشــد
دردا کــه بــه عــشــوه روز عــمـرم زغــمـششـب گـشـت و شـب فـراق او روز نـشـد
***
رای تــو بــه هــیــچ رای خــرســنــد نــشــدتــا بــر هـمـه خــسـروان خــداونـد نـشـد
رایــات تـــو از پـــای فـــلـــک بـــنــشـــیــنــدتـا مـلـک خـراسـان چـو سـمـرقـنـد نشـد
***
بـــا آنــکــه زمــانــه جــز بـــدی نــســگــالــدوز جـــور تـــوام زمــان زمــان مــی نــالــد
از خــــوردن آن زهـــر نــــمــــی نــــالــــد دلازمــنــت تـــریــاک خــســان مــی نــالــد
***
زلــف تـــو بـــه فـــتـــنــه بـــاز بـــیــرون آمــدآن کــار کــه دانــد کــه کــجـــا انــجــامــد
آرام دهــــــش دو روز در زیــــــر کـــــــلــــــاهبــاشــد کــه از ایــن فــتــنــه فــرو آرامــد
***
تــا رای تــو از قــدح بـــه شــمــشــیــر آمــدگــرد ســـپـــهــت زبـــر فــلــک زیــر آمــد
نـصــرت بــه زبــان تــیـغ تــیـزت مـی گــفــتتــا بــاز کــه از مـلـک جــهـان ســیـر آمـد
***
آنـــی کـــه کـــفــــت ضــــامـــن ارزاق آمـــدآنـــی کـــه درت قـــبــــلـــه آفــــاق آمـــد
مـقـصـود جــهـان تــو بــودی آخــر بــه وجــوداول حـــســـن عـــلـــی اســـحـــق آمـــد
***
رنــجـــی کـــه مــرا ز هــجـــر آن مـــاه آمـــدگـویـی کـه هـمـه بــه کـام بــدخــواه آمـد
افــــزون ز هـــزار بــــار گـــویـــم هـــرشــــبهــان ای اجـــل ار نــمــرده ای گــاه آمــد
***
رخـــســـار تـــو چـــون ســـوســـن آزاد آمــدزلـفـیـن تــو چـون دسـتـه شـمـشـاد آمـد
بـــرچــنــگ تــو گــویــی کــه ز بـــیــداد آمــدکـز دسـت تـو هـمـچـو مـن بـه فـریاد آمـد
***
آن روز کـه جــان نـامـه عـشـق تــو بــخـوانـددل دست زجان بـشست و دامن بفشاند
وان صــبـــر کــه خـــادمــت بـــدان آســـودیآن نـیـز بــقــای عــمــر تــو بــاد نــمــانــد
***
خـوی تــو ز دوسـتــی چــو دامـن بــفـشـانـدننشـسـت کـه تـا بـه روز هجـرم ننشـانـد
گـویـی کـه اگـر چــنـیـن بــمـانـی چــه کـنـمدل مـاتـم جـان نداشـت دیگـر چـه بـمـاند
***
ای دل ز هــــزار دیـــده خــــون مــــی رانــــدعـشـقـی کـه تـرا سـلسـله می جـنبـاند
خـوش خـوش بـه دعـای شـب میفـکن کارتبـنـشـین کـه بـه روز مـحـنـتـت بـنـشـانـد
***
ای دیـــده دل آیـــت بــــلـــا مـــی خـــوانـــدهـشـدار کـه در خــونـت بــسـی گـردانـد
ایـن بــار گــرش مــوافــقــت خــواهــی کــردمـــن بــــیـــزارم تــــو دانـــی و دل دانـــد
***
بـــا آنـــکـــه هــمـــه کـــار جـــهــان او رانـــدآنگـه بـنـشـین کـه نـزد خـویشـت خـوانـد
بـــا آنــکـــه هــمــه مــلــوک نــامــم دانــنــدنــامــردم اگـــر یــکـــی نــشـــانــم دانــد
***
خـــورشـــیــد بـــه روشـــنــی رایــت مــانــدگــردون ز شــرف بــه خــاک پــایـت مـانـد
دوزخ بـــه عـــتـــاب جـــان گـــزایــت مـــانــدفــردوس بـــه عــرصــه ســـرایــت مــانــد
***
هــم ابـــر بـــه دســت درفــشــانــت مــانــدهـم بــرق بــه تـیـغ جـان سـتـانـت مـانـد
هــم رعــد بــه کــوس قــهــرمــانــت مــانــدهــم ژالــه بـــه بـــاران کــمــانــت مــانــد
***
بــا روی تــو از عــافــیـت افــســانـه بــمــانـدوز چـشـم تـو عـقـل شـوخ و دیوانه بـماند
ایــام زفــتـــنــه تــو در گــوشــه نــشــســتخـورشـیـد ز سـایـه تــو در خـانـه بــمـانـد
***
مــســعــود ســعــادت جــهـان بــود نـمــانــدفـهـرســت سـعـود آسـمـان بــود نـمـانـد
گـو خـواه بــمـان جــهـان کـنـون خـواه مـمـانچــون آنـکـه ازو خــلـاصـه آن بــود نـمـانـد
***
مــا را بــجــز از نــیــاز هــیـچ چــیـز نــمــانــددر کـیـســه عــقـل نـقـد تــمـیـیـز نـمـانـد
گــه گــاه بــه آب دیـده دل خــوش شــدمـیچـنـدان بــگـریـسـتـم کـه آن نـیـز نـمـانـد
***
چـــنــدان کـــه مــرا دلــبـــر مــن رنــجـــانــدگــر هــیــچ کــســـی نــدانــد ایــزد دانــد
یـــک دم زدن از پـــای فـــرو نـــنـــشـــیــنـــدتـــا بـــر ســر آب و آتـــشــم نــنــشــانــد
***
چــون روز عــلــم زد بــه حــســامــت مــانــدچـون یک شـبـه ماه شـد بـه جـامت ماند
تـــقـــدیــر بـــه عـــزم تـــیــزکـــامــت مــانــدروزی بـــه عـــطـــا دادن عـــامــت مــانــد
***
یــکــبـــاره مــرا بــلــایــت از پــای نــشــانــدبــر یـک یـک مــویـم آب رنــجــوری مــانـد
چــون سـیـم و زرم بــر آتــش تــیـز گـداخــتوان سـیم و زری که بـود بـر خـاک فشاند
***
تـــا طـــارم نـــه ســـپـــهــر آراســـتـــه انـــدتــا بــاغ چــهــار طــبــع پــیـراســتــه انــد
در خـــار فـــزوده و ز گـــل کـــاســـتـــه انـــدچـتـوان کردن چـو این چـنین خواستـه اند
***
چـشـم و دل مـن کـه هرچـه گـویم هسـتـنددر خـصمی من بـه مشورت بـنشـسـتـند
اول پـــایــم بـــر درغــم بـــشـــکــســـتـــنــدواخـر دسـتـم ز بـی غـمـی بــر بـسـتـنـد
***
یاران بـه جـهـان چـشـم چـو گـل بـگـشـادنـدهـر یـک دو سـه روز رنـگ و بـویـی دادنـد
چــون راســت کــه بــر بــهـار دل بــنـهـادنــدازبـــار یــگـــان یــگـــان فـــرو افـــتـــادنــد
***
زان پــس کــه دل و دیـده بــر مـن ســپــرنـدبــا عـشـق یـکـی شـونـد و آبــم بــبــرنـد
صــبـــرا بـــه تـــو آیــم غــم کــارم بـــخــوریای صـبـر نـگـویـی کـه تـرا بـا چـه خـورنـد
***
بـــس دور کــه چــرخ و اخــتــران بــگــذرانــدتـا مـرد وشـی چـو بـوالـحـسـن بــاز آرنـد
کــو حــیـدر هـاشــمـی و کــو حــاتــم طــیتـــا مـــاتـــم مـــردمــی و مـــردی دارنــد
***
چــون سـایـه دویـدم از پــسـش روزی چــنـدور صـحــبــت او بــه ســایـه او خــرســنـد
امـــروز چـــو آفـــتـــاب مـــعـــلـــومــم شـــدکـو ســایـه بــریـن کـار نـخــواهـد افـکـنـد
***
ای دل چـه کنی بـه عشوه خـود را خـرسـندپـای تـو فـرو گـلـسـت و ایـن پـایـه بــلـنـد
بـــالــغ شــده ای بـــبـــر زبـــاطــل پـــیــونــدچـون طـفـل زانـگـشـت مـزیـدن تــا چـنـد
***
پــســت افـکـنـدم غــم تــو ای ســرو بــلـنـدشـادم کـه مـرا غـمـت بــدیـن روز افـکـنـد
داد مـــن و بــــیـــداد تــــو آخــــر تــــا کــــیعـــذر مـــن و آزار تـــو آخـــر تــــا چـــنـــد
***
زلــف تـــو مــصــاف عــنــبـــر تـــر شـــکــنــدلـعـل تــو نـهـال شـهـد و شــکـر شـکـنـد
گــل کــیــســت کــه بـــا رخ تــودر بـــاغ آیــدوانـگـه دو سـه روز خـویشـتـن بـرشـکـنـد
***
دلــــدار دل مــــرا ز مــــن بــــاز افــــکــــنـــدوز زلـف کـمـانـم بــه ســخــن دور افـکـنـد
امــروز کــه پــی بــه چــیــن زلــفــش بــردمبـرد از پـس گـوش خـویشـتـن دور افـکـند
***
دلــبــر چــو ز مــن قــوت روان بـــاز افــکــنــددل صـحـبـت مـن بـدان جـهان بـاز افـکـنـد
صــبــر از پــی دل هـم شــدنـی بــود ولـیـکروزی دو سـه از بــرای جــان بــاز افـکـنـد
***
گــردون بــه خــیــال ســیــر نــانــت نــکــنــدتـــا خـــون دل آرایــش خــوانــت نــکــنــد
وانــگــاه دلــش ز غــصــه خـــالــی نــشـــودتــا غــارت جــان و خــان و مــانـت نـکــنـد
***
در بــزمـگــهـی کــه مـطــربــی کــوس کــنـدبــر تــیـر قـضــا تــیـر تــو افــســوس کـنـد
رایـــات تـــو گـــر روی بـــه بــــغـــداد نـــهـــددجــلــه بــه در ریـش زمـیـن بــوس کــنـد
***
خـوش خـوش چــو مـرا دم تــودر دام افـکـنـددر دســـت فــراق و پـــای ایــام افــکــنــد
ای دوسـت بــدیـن روز کـه دشـمـنـت مـبــادمـن سـوخـتــه دل را طـمـع خــام افـکـنـد
***
شــادم بــه تــو گــر فــلــک حــزیـنـم نـکــنـدوانـچـه از تــو گـمـانـسـت یـقـیـنـم نـکـنـد
اکــنـون بــاری دســت مــن و دامـن تــســتگــر چــرخ ســزا در آســتــیــنــم نــکــنــد
***
گــلـهـا چــو بــه بــاغ جــلـوه را ســاز کــنـنـدوز غـنـچـه نـخـسـت هفـتـه ای نـاز کـنند
چــون دیـده بــه دیـدار جــهــان بــاز کــنــنــداز شــرم رخــت ریــخــتــن آغــاز کــنــنــد
***
ســلــطــان غــمــت بــنــده نــوازی نــکــنــدتــا خــواجــه هـجــر تــرکــتــازی نــکــنــد
از والـــی وصـــل تــــو نـــشـــانـــی بــــایـــدتــا شــحــنـه غــم دســت درازی نـکــنـد
***
ایــن طــایــفــه گــر مــروت آیـیــن نــکــنــنــدزیشـان نه بـس اینکه بـخـل را دین نکـنند
رفـت آنکـه بـه نظـم و شـعـر احـسـان کـردیامـروز همـی بـه سـحـر تـحـسـین نکـننـد
***
شـمـشـیـر تـو بــا خـصـم تـو پــیـمـان نـکـنـدتــا مـلـک عـراق چــون خــراســان نـکـنـد
اســـب تـــو ز تـــاخـــتـــن فـــرو نـــاســـایــدتــا پــیـش در خــلـیـفــه جــولــان نـکــنـد
***
قــومـی کـه در ایـن ســفــر مـرا هـمـراهـنـداز تـــعـــبـــیــه زمـــانــه کـــم آگـــاهــنــد
مــا مـی کــوشــیـم و آســمــان مـی گــویـدنقـش آن بـاشـد که نقـشـبـندان خـواهند
***
گردون چـو نشسـت و خـاسـت تـو می بـیندبــا خــلـق هـمـان شــیـوه چــرا نـگـزیـنـد
چــون بــنــشــیـنــی بــاد ســخــا بــرخــیـزدچــون بــرخـیـزی گـرد سـتــم بــنـشـیـنـد
***
گل یک شبـه شد هین که چـو گستـاخ شوددر پـیش تـو دسـتـه دسـتـه بـر کاخ شـود
خـیـز ای گـل نـوشـکـفـتـه درشـو بــه چـمـنتــا جـامـه دریـده غـنـچـه بــر شـاخ شـود
***
آخــــــر غـــــم غـــــور از دلـــــم دور شـــــودویـن مـاتــم هـجــر دوسـتــان سـور شـود
لـشــکــرکـش گـردون چــو درآیـد بــه حــمـلفــرمـانـده گــیـتــی بــه نـشــابــور شــود
***
آنــرا کــه خـــرد مــصـــلــحـــت آمــوز شـــودکــی در غــم عــیـد و بــنــد نــوروز شــود
عـــیـــدی شـــمـــرد کـــه روز نـــوروز شـــودهـر شــب بــه عــافـیـت بــر او روز شــود
***
تــســلــیــم چــو بــر حــادثــه پــیــروز شــودهــم حــادثــه یـار و حــیـلــه آمــوز شــود
هـر سـان کـه بــود چــو حــالـهـا گـردانـسـتروزی بــه شــب آیـد و شــبــی روز شـود
***
هـر کـو نـه بــه خــدمـت تــو خـرسـنـد شـودآفــاق بــرو حــبــس و زمـیـن بــنـد شــود
وان را کــه بــه بــنــدگــی پــذیــری یــک روزشــب را بــه هـمـه حــال خــداونـد شـود
***
بــا آنـکــه غــم از دلــم بــرون مــی نــشــوداز تــلـخــی صـبــر دل زبــون مـی نـشـود
بــا ایـن هـمـه غـصــه ســخــت جــانـی دارداین دیده که از سـرشک خـون می نشود
***
دوشـــم ز فــراق تـــو هــمــه شــیــون بـــودچـشمم چـو پـر از خون شده پـرویزن بـود
بــر هــر مــژه خــونــی کــه مــرا درتــن بــودچـــون دانــه نــار بـــر ســـر ســوزن بـــود
***
شـبــهـا ز غـمـت ســتــم کـشـم بــایـد بــودوز مــحــنــت تــو بــر آتــشــم بــایـد بــود
پـــس روز دگــر تـــا پـــی غـــم کــور کـــنــمبـا این همه ناخـوشـی خـوشـم بـاید بـود
***
گــردون بـــه وصـــال مــا مــوافـــق زان بـــودکـیـن تــعـبــیـه هـجـر در آن پــنـهـان بــود
امـــروز رهـــیـــن شـــکـــر او نـــتـــوان بــــودکـان روز وصـال هـم شــب هـجــران بــود
***
یک نـیم دمـم از جـهـان بـه دسـت آمـده بـودوصلش بـه بـهای جان به دست آمده بـود
ارزانــش ز دســـت مــن بـــرون کــرد فــلــکافسوس که بـس گران به دست آمده بود
***
چـشـم تــو در آیـیـنـه بــه چـشـم تــو نـمـودبر چشم تو فتنه گشت هم چشم تو زود
چـشـم خـوش تـو چـشم تـرا کرد بـه چـشمپـس آفت چـشم تـو هم از چشم تـو بـود
***
بـــر عــیــد رخــت دلــم چــو پــیــروز نــبـــوداز عـیـد دل ســوخــتــه جــز ســوز نـبــود
گــویــنــد کــه چـــون گــذشــت روز عــیــدتای بـی خـبــران چـو عـیـد خـود روز نـبـود
***
گــفــت آنــکــه مــرا ره ســلــامــت بــنـمــودکــان بـــت نــکــنــد وفـــا و بـــرگــردد زود
دی آن هـمـه گـفـتـهـا یقـین گـشـت و نـبـودوامــروز نــداردم پـــشـــیــمــانــی ســـود
***
دل درخـــور صـــحـــبـــت دل افـــروز نـــبـــودزان بــر مـن مـســتــمـنـد دلـســوز نـبــود
زان شب که بـرفت و گفت خـوش بـاد شبـتهــرگــز شــب مــحــنــت مــرا روز نــبــود
***
دسـتـت بــه سـخـا چـون یـد بـیـضـا بــنـمـوداز جــود تــو در جــهـان جــهـانـی بــفــزود
کس چون تو سخی نه هست نه خواهد بودگـو قـافــیـه دال شــو زهـی عــالـم جــود
***
بــا دل گـفـتــم کـه عـشـق چـون روی نـمـوددر دامـن صــبــر چــنـگ مـحــکـم کـن زود
دل گـفــت مـرا کــه بــرتــو بــایـد بــخــشــودگـر مـعـتـمـد صـبــر تـو مـن خـواهـم بــود
***
در مــســتــی اگــر بـــبــرد خــوابــم شــایــدمـی دیـده بــبــنـدد ارچــه دل بــگـشـایـد
بــــیـــدار ز مــــادران چــــو تــــو کــــم زایـــدبــخــت تــو نـیـم کـه هـیـچ خـوابــم نـایـد
***
جــان یـک نـفــس از درد تــو مــی نــاســایـدوز دل نـفـسـی بــی تــو هـمـی بــرنـایـد
یــکـــبـــار دگـــر وصـــل تـــو درمـــی بـــایـــدوانــگــه پــس از آن اگــر نـمــانـم شــایـد
***
یــک در فــلــک از امــیــد مــن نــگــشـــایــدیــک کــار مــن از زمــانــه مــی بــرنــایــد
جـــان مــی کــاهــد غــم تـــو مــی افــزایــددر مــحــنـت مــن دگــرچــه مـی دربــایـد
***
لــایــق بـــه جـــان شــاه جــهــانــی بـــایــدزین جـمـلـه دهی جـمـلـه سـتـانـی بـاید
زیـن طــایـفـه امـن آدمـی مـمـکـن نـیـســتایـنـهـا هـمــه گــرگــنـد شــبــانـی بــایـد
***
بـــس راه کـــه پـــای هــمــتـــم پـــیــمــایــدتــا مـشــکــل یـک راز فــلـک بــگـشــایـد
بــس روز ســیــه کــه از غــلــط پــیــش آیــدتــا از شــب شــک صــبــح یـقـیـنـی زایـد
***
دی قــهـر تــو گـفــتــی کــه اجــل مـی زایـدوامــروز بـــقــا بـــه عـــدل مــی افـــزایــد
آن قـهـر جــهـانـگـیـر چــنـان مـی بــایـســتوان عـدل جــهـان دار چــنـیـن مـی بــایـد
***
هــم تـــوســـن چـــرخ زیــر زیــن را شـــایــدهـم گـوهـر خــورشــیـد نـگـیـن را شــایـد
تـــا ظــن نــبـــری کــه آن و ایــن را شـــایــدپــیـروز شــه طــغــان تــکــیـن را شــایــد
***
وصــل تـــو کــه از ســنــگ بـــرون مــی آیــددر کـــوکـــبـــه خـــیــال چـــون مــی آیــد
بـــا هــجــر هــمــی گــویــد ازیــن رنــگــرزیمـن مـی دانـم کــه بــوی خــون مـی آیـد
***
تـــا رای تــو از قــدح بـــه شــمــشــیــر آیــدگــرد ســپــهــت بــریــن فــلــک زیــر آیــد
نـصــرت بــه زبــان تــیـغ تــیـزت مـی گــفــتبـــا یــار کــه از مــلــک بــقــا ســیــر آیــد
***
زلــف تــو کــه در فــتــنــه کــنــون مــی آیــداز غـــارت جـــان و دل نـــمـــی آســـایــد
وای از شـب زلـف تــو کـه گـر کـار ایـنـســتبـــس روز قــیــامــت کــه جـــهــان آرایــد
***
گــر بـــنــده ز آب مــی بـــتـــرســـد شــایــدمــکــتــوب تــو هـم دلــیـریـی نــنــمــایـد
آخـــر دو ســـه خـــدمــتـــم از آن ســـو آمــدبــایـد کــه یـکـی جــواب از ایـن ســو آیـد
***
بـــا گــل گــفـــتـــم ابـــر چـــرا مــی گــریــدمـاتــم زده نـیـسـت بــر کـجـا مـی گـریـد
گـل گـفـت اگـر راســت هـمـی بــایـد گـفـتبــر عـمـر مـن و عـهـد شــمـا مـی گـریـد
***
بــاری بــنـگـر کـه چــشــم مـن چــون گـریـدهـر شـب ز شـب گـذشـتـه افـزون گـریـد
از چــشــم ســتــاره بـــار خــون افــشــانــمگـر چــشـم بــود سـتــاره را خــون گـریـد
***
گــفــتـــم ز فــراق یــاســـمــن مــی گــریــدایـن ابــر کــه زار بــر چــمــن مــی گــریـد
گـل گـفـت بــه پـای خـویـشـتـن بــرشـکـنـمبــر خــنـده یـک هـفــتــه مـن مـی گـریـد
***
یک شـب مـه گـردون بـه رخـت مـی نـگـریـدوز اشــک ز دیــده خــون دل مــی بــاریـد
یــک قــطــره از آن بــر رخ زیــبـــات چــکــیــدوان خـال بـدان خوشی از آن گشت پـدید
***
آن روز کــه بــنـده خــاک خــدمـت بــوســیـدبــر خــدمـت تــو هـیـچ ســعـادت نـگـزیـد
وامــروز چــو رنــگ و رونــق خــویــش نــدیــدابـــرام بــه خــانــه بـــرد و امــیــد بـــریــد
***
بـــــیــــداد فــــلــــک پــــرده رازم بـــــدریــــدتــیـمــار جــهـان امـیـدم از جــان بــبــریـد
ای دل پــس ازیــن کــنــاره ای گــیــر و بـــروکـیـن کـار مـرا کـنـاره ای نـیـســت پــدیـد
***
زان پــس کـه وصــال روی در پــرده کـشــیـدوانــدوه فـــراق پـــرده بـــر مـــن بـــدریــد
گـفـتــم کـه مـگـر تــوانـمـش دیـد بــه خـوابخـود خـواب همـی بـه خـواب نـتـوانم دید
***
شــد عــمــر و زمــانــه را جــوادی نــرســیـدوز نــــامــــه آرزو ســــوادی نـــرســــیـــد
دســتــی کــه بــه دامــن قــنــاعــت نـزدیـمدردا کـــه بـــه دامــن مــرادی نــرســـیــد
***
ای عــشــق بــجــز غــمـم رفــیـقــی دگـر آروی وصـل غـرض تـویی سـر از پـیش بـرآر
وی هــجــر بــگــفــتــه ای بـــریــزم خــونــتگـر وقـت آمـد بــریـز و عـمـرم بــه ســر آر
***
در دســت غـمـت دلـم زبــونـســت ایـن بــارویـن کـار ز دسـت مـن بـرونـسـت این بـار
ویـن طـرفـه کـه بــا تــو نـرد جــان مـی بــازمدست تو بهست ودست خونست این بـار
***
دی مـا و مـی و عــیـش خــوش و روی نـگـاروامـــروز غـــم جـــدایــی و فـــرقـــت یــار
ای گــردش ایــام تـــرا هــر دو یــکــیــســـتجــان بـــر ســر امــروز نــهــم دی بـــاز آر
***
گـویـی کــه مـیـفــکــن دبــه در پــای شــتــرتــا مـن چـو خـران هـمـی جـهـم بــر آخـر
گـــر نـــه زنـــدت صــــلـــاح قـــواد پــــســــرمـن بــر . . . ایـن سـخـن زنـم . . . ی پــر
***
دل مــحــنــت تـــازه چـــاشــنــی کــرد آخــرســوگــنـد هـلـاک جــان مـن خــورد آخــر
عـشـقـی کـه فـرود بـرد جـهـانـی بـه زمـیـنمـی جـسـت و هـم از زمـیـن بـرآورد آخـر
***
بـــر مــن شــب هــجـــر تـــو ســرآیــد آخـــرایــن صـــبـــح وصـــال تـــو بـــرآیـــد آخـــر
دســتــی کــه ز هــجــران تــو بــر ســر دارماز وصــــل بــــه گــــردنـــت درآیـــد آخــــر
***
مـا بــا ایـن هـمـه غـم بـا کـه گـسـاریـم آخـرویـن غــصــه دمـی بــا کــه بــرآریـم آخــر
کـس نـیـسـت کـه بــا او نـفـسـی بـتـوان زدتــنـهـا هـمـه عــمـر چــون گــذاریـم آخــر
***
ای مــــاه تــــمــــام بــــرنــــیــــایـــی آخــــرجــانـی کــه هـمــی رخ نـنــمــایـی آخــر
چـون جـان بـه لطافت و چو ماهی بـه جـمالجـــان مــن و مــاه مــن کــجـــایــی آخــر
***
رای تــو کــه آفــتــاب فــضــلــســت و هــنــرگــر یــاد کــنــد نــیـم شــب از نــیـلــوفــر
نــــاکــــرده بــــرو تــــمــــام رای تــــو گــــذراز آب بـــه خـــاصـــیــت بـــرافـــرازد ســـر
***
خـــورشـــیــد ز رای مــقـــتـــفـــی دارد نــوروز دولـت سـنـجـریسـت گـیـتـی مـعـمـور
وز رایــت ایــن رایــت دیــن شـــد مــنــصـــوراحـسـنت زهی خـلیفه سـلطـان دسـتـور
***
دی گـــر بـــفـــزود عـــز دیــن عـــدل عـــمــروز جــور تــهـی کــرد زمـیـن عــدل عــمـر
امــروز بــه صــد زبــان جــهــان مــی گــویــدای عــدل عـمـر بــیـا بــبــیـن عـدل عـمـر
***
ای رای تـــو آفــتـــاب و ای کــلــک تــو تــیــروی چـون تـو جـوان نـبــوده در عـالـم پـیـر
دانـی هـمـه عــلـمـهـا مـگــر غــیـب خــدایداری هـمـه چـیزهـا مـگـر عـیـب و نـظـیـر
***
هـسـتـم شـب و روز و روز و شـب در تـدبـیـرتـا خـصـم تـرا چـون کـشـم ای بـدر مـنـیر
هـان تــا ز قــصــاص مـن نـتــرســی کـه مـراهـم گـردن تـیغ هـسـت و هـم گـردن تـیر
***
مــنــصــوریـه هـر گــزت درآمــد بــه ضــمــیـرکــایـن بــه درت مــوکــب مــیـمــون وزیــر
هـین کـو لـب غـنـچـه گـو بـیـادسـت بـبـوسکـو دسـت چــنـار گـو بــیـا دسـت بــگـیـر
***
ای چـــرخ نــفـــور از جـــفـــای تـــو نــفـــیــروی بـخـت جـوان فـغـان از این عـالـم پـیـر
ای عــمــر گــریـزان ز تــوام نــیـســت گــزیـروی دسـت اجـل ز دسـت غم دستـم گیر
***
ای دل هــم از ابـــتــدا دل از جــان بـــرگــیــروانـگــه بــه فــراغــت پــی آن دلـبــر گـیـر
یـا نـی مــزن ایـن حــلــقــه و راه انــدر گــیـرویـن هـم بــه مــزاج آن صــد دیـگــر گــیـر
***
از دســت تــو بــنـده داسـتــانـی شـده گـیـروز مــهـر نـشــانـه جــهـانـی شــده گــیـر
دل رفـت و نـمـانـد جـان و تـن بـر خـطـرسـتمن ماندم و عشق و نیم جـانی شده گیر
***
جــز بــنـده رفــیـق و عــاشــق و یـار مـگــیـرغــمـخــوار تــوام عــمـر مـرا خــوار مـگـیـر
در کــار تــو کــارم ار بــه جــان یـابــد دســتتــو پــای بــه کــار بــرمــنـه کــار مــگــیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.