ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
از آرزوی خـــــــــیـــــــــال تــــــــــو روز درازدر بــــنـــد شـــبــــم بــــا دل پـــر درد و نـــیـــاز
وز بـی خـوابـی همه شـب ای شـمع طرازمـــی گـــویـــم کـــی بـــود کـــه روز آیـــد بــــاز
***
ای دســت تــو در جــفـا چــو زلـف تــو درازوی بــی ســبــبــی گــرفــتــه پــای از مــن بــاز
دی دسـت زاسـتـین بـرون کـرده بـه عـهـدوامــــروز کــــشــــیـــده پــــای در دامــــن نــــاز
***
آن شـد که من از عشـق تـو شـبـهای درازبـــا مـــه گـــلـــه کـــردمـــی و بـــا پـــرویــن راز
جـسـتـم ز تـو چـون کـبـوتـر از چـنـگـل بــازرفــتــم نــه چــنــان کــه دیــگــرم بــیــنــی بــاز
***
زان شـب کـه بـه روز بـرده ام بـا تـو بـه نـازروز و شــبـــم از غــمــت ســیــاهــســت و دراز
بـس روز چـنین بـی تـو بـه سر خواهم بـردتـــا بـــا تـــو شــبـــی چــنــان بـــه روز آرم بـــاز
***
دل شــادی روز وصــلـت ای شــمـع طــرازبــا صـد شـب هـجـر بــیـش گـفـتــسـت بــه راز
تـا خـود پـس از این زان همه شـبـهای درازبــــا روز وصــــال بــــی غـــمـــی گـــویـــد بــــاز
***
گـر در طـلـب صـحــبــتــم ای شــمـع طـرازدوش آبــــــلـــــه کــــــرد پــــــایـــــت از راه دراز
امــشــب بــر مـن بــیـای تــا بــانـگ نـمــازچــون آبــلــه بــردســت هـمــی بــاش بــه نــاز
***
ای دل بـــخـــریــدی دم آن شـــمــع طــرازوی دیـــده حــــدیـــث گــــریـــه کــــردی آغــــاز
ای عـشـق کـهن ناشـده نو کـردی دسـتوی مـــحــــنـــت نـــاگـــذشــــتــــه آوردی بــــاز
***
گــرمــابـــه بـــه کـــام انــوری بـــود امــروزکــانـجــا صــنـمـی چــو مـشــتــری بــود امــروز
گــویـنــد بــه گــرمــابــه هـمــیـن دیـو بــودمــــا دیـــو نــــدیــــدیــــم پــــری بــــود امــــروز
***
آن دل کـه تــو دیـده ای فـکـارســت هـنـوزوز عـــشـــق تـــو بـــا نـــالـــه زارســـت هــنــوز
وان آتــش دل بـــر ســر کــارســت هــنــوزوان آب دو دیــــده بـــــرقــــرارســــت هــــنــــوز
***
نـایـی بــر مـن بــه خــانـه ای شــورانـگـیـزوانــگــه کــه بـــیــایــی بـــه هــزاران پـــرهــیــز
چـون بـنـشـیـنـی خـوی بــدت گـویـد خـیـزنــاآمـــده بـــهــتـــری تـــو چـــون دولـــت تـــیــز
***
ای مـــاه ز ســـودای تـــو در آتـــش تـــیـــزچــون ســوخــتــه گــشــتــم آبــرویـم بــمــریــز
چـون چـرخ سـتـیـزه روی بـا مـن مـسـتـیـزمــن در تـــو گــریــخــتـــم تـــو از مــن مــگــریــز
***
بـازار قبـول گل چـو شـد خـوش خـوش تـیزگــفــتــم کــه بــه بــاغ در شــو ای دلـبــر خــیـز
گـل گـفــت کــه آب قــدمـش خــیـره مـریـزمــا دســـت گــلــابـــگــر گــرفـــتـــیــم و گــریــز
***
پـیروزشـه ای خـورده سـپـهـر از تـو هـراسهر سـاعـت و بـس کرده زمین بـوس و سـپـاس
زیـرا کـه کـنـی بــه خـنـجــر چـون الـمـاساز هـفــت فــلــک بــه یـک زمـان چــارده طــاس
***
مــایـیــم دریـن گــنــبــد دیــریـنــه اســاسجـــویــنــده رخــنــه ای چـــو مــور انــدر طــاس
آگــــاه نـــه از مـــنـــزل امـــیـــد و هـــراسسـرگشـتـه و چـشـم بـسـتـه چـون گاو خـراس
***
در مــنــزل دل غــم تــو مــی آیــد و بـــسدر ســکــنـه جــان غــم تــو مــی بــایـد و بــس
تــا صــبــح جــمـال فــتــنـه زای تــو دمـیـدگـویـی کــه ز شــب غــم تــو مـی زایـد و بــس
***
ای دل تـو بــرو بــه نـزد جـانـان مـی بــاشســاعــت ســاعـت مـنـتــظــر جــان مـی بــاش
ای تـن تـو بــیـا نـدیـم هـجـران مـی بــاشجان می کن و خون می خور و خندان می باش
***
ای مــاه رکــاب خـــســرو گــردون رخـــشوی مـلـک ســتــان ســکــنـدر گـیـتــی بــخــش
در ملک خـدای ملک چـون بـلـخ تـو نیسـتبــرگــرد و بــه بــنــده بــخــش ویــرانــه وخــش
***
هــر تــیــر جــفــا کــه داری انــدر تــرکــشچــون ســر ز وفــا نـمـی کــشــم گــردن کــش
من دسـت ز آسـتـین بـرون کردم و عشـقتــو خــوش بــنــشــیـن و پــای در دامــن کــش
***
روزی کـه کــنـم هـجــر تــرا بــر دل خــوشگـــویـــم چـــه کـــنـــم تـــن زنـــم انـــدر آتـــش
چـون راسـت که در پـای کشـم دامن صبـرعــشـــق تـــو گــریــبـــان دلــم گــیــرد و کــش
***
ماییم و دو شیشـکک می روشن و خـوشیــک حـــوضـــک نــقــل و یــک تـــنــورک آتـــش
بــاقــلـیـکــکــی و نـانـکـی پــنـج از شــشگـــر فـــرمـــایــی جـــمـــال ده بـــی تـــرکـــش
***
چــون بــنـدگـی شـهـت نـمـی آیـد خـوشبــــا مـــلـــک چــــو آب و دولـــت چـــون آتــــش
بـرخیز و بـسیج آن جـهان کن خوش خوشایــنــجـــا عـــلــف گـــلــخـــن دوزخ بـــمــکـــش
***
گـفـتـم کـه گـهـی چـنـد نـپـرسـم خـبـرشتـــا بــــوک بــــرون شـــد تـــکـــبــــر ز ســـرش
خـود هسـت کرشـمه هر زمان بـیشـتـرشاکـــنـــون مـــن و زاری و شــــفـــیـــعـــان درش
***
دوش از کـف وصـل آن بـت عـشـوه فـروشتــــا روز مـــی طــــرب هـــمـــی کـــردم نـــوش
امـشـب مـن و صـد هـزار فـریـاد و خــروشتــا کــی شــب دیـگـرم بــود چــون شــب دوش
***
از خـاک درت سـاخـتـه ام مـفـرش خـویشبــر خـیـره بــه بــاد داده عـیـش خـوش خـویـش
بـنـمـای بـه مـن تـو آن رخ مـهوش خـویشهـــان تـــا نـــبـــرم آب تـــو از آتـــش خـــویـــش
***
یک چـنـد نـهـان از دل بـی حـاصـل خـویشبــا صــبــر پــنــاه کــردم از مــشــکــل خــویـش
کـام دلـم آن بــود کـه ســرگـشـتــه شـومگــردان گــردان شـــدم بـــه کــام دل خـــویــش
***
داری ز جــهــان زیــاده از حــصــه خــویـشدر بــاقــی کــن شــکــایــت و قــصــه خــویــش
تــا کــی ز پــی شــکــم بــه درهـا گــردیبــنـشــیـن و بــخــور طــعــام ذاغـصــه خــویـش
***
گـل روز دو عـرض مـی دهـد مـایه خـویـشزنــهــار مــیـفــکــن تــو بــر آن ســایـه خــویـش
او خـود چـو بـبـینـد پـس از آن پـایه خـویشدر پـــای تـــو ریــزد هــمــه پـــیــرایــه خــویــش
***
بــا خـاک بــرابـرم ز بـی سـنـگـی خـویـشوز دل خـــجـــل از دوام دلــتـــنــگــی خـــویــش
یارب بـدهـم شـرم ز بـی شـرمـی خـویشتــا بـــاز هــم ز نــنــگ بــی نــنــگــی خــویــش
***
تـا دسـت طـمع بـشـسـتـم از عـالم خـاکاز گـــــرد زمـــــانـــــه دامـــــنـــــی دارم پـــــاک
امــیـد بــقــا یـکــی شــد و بــیـم هــلــاکچـون مـن ز جــهـان بــرفـتــم از مـرگ چـه بــاک
***
زیـــن رنـــگ بــــرآوردن بــــر فـــور فـــلـــکخـــون شـــد دلــم و نــیــافـــتـــم غـــور فــلــک
در جــمـلـه گـزیـر نـیـســت از جــور فــلـکتــــا رخــــت بــــرون نـــبــــردی از دور فــــلـــک
***
ای جـاه تـو چون سماک و عالم چو سمکیــک شـــقـــه ز نــوبـــتـــی جـــاه تـــو فـــلـــک
یـک چــنـد تــرا رکــاب بــر دســت مــلــوکیــک چـــنــد تـــرا غــاشــیــه بـــر دوش مــلــک
***
در مـــنــزل آبـــگـــیــنــه هــنــگـــام درنــگچــون بــی تــو دل شــکـســتــه را دیـدم تــنـگ
گـفـتـم کـه چـگـونه ای دلـا گـفـت مـپـرسچـــونـــانــک در آبـــگـــیــنــه انـــدازی ســـنــگ
***
ای چـشـم زمـانه کـرده روشـن بـه جـمـالدر گــوش تــو بــرده خــوشــتــریـن لـفــظ سؤال
رایـــــی داری چــــــو آفــــــتــــــاب اول روزعــمــری بـــادت چـــو ســـایــه هــا بـــعــد زوال
***
زیـن عـمـر بــه تــعـجـیـل دوان سـوی زوالدانــی کــه جــهــان چــه آیــدم پــیــش خــیــال
دشـــتـــی آیـــد ز درد دل مـــیــلـــامـــیــلطــــشــــتــــی آیـــد ز خــــون دل مـــالـــامـــال
***
در هـجــر هـمـی بــسـوزم از شـرم خـیـالدر وصـــل هـــمـــی بــــســـوزم از بـــیـــم زوال
پــروانـه شــمــع را هـمــیـن بــاشــد حــالدر هـــجــــر نـــســــوزد و بــــســــوزد ز وصـــال
***
ای مــســـنــد تـــو قـــاعـــده دولــت گـــلخــصـمـت کـه ز عـز تــســت دسـت خــوش ذل
بـی قـدر چـو خـار بـاد و کـم عـمـر چـو گـلچـــون آب خـــروشــان و لــگــدکــوب چـــو پـــل
***
ای گــوهــر تـــو خـــلــاصـــه عـــالــم گـــلبـــاد از تـــو دو قــوم را دو مــعـــنــی حـــاصـــل
چـــون آب نــکــوخـــواه تـــرا حـــکـــم روانچــون لــولــه بـــدانــدیــش تــرا ســوخــتــه دل
***
مــنــزل دوردســت و روز بـــی گــاه ای دلزیــن رو مـــکـــش انـــتـــظـــار هــمـــراه ای دل
بــشـتــاب کـه مـنـقـطـع فـراوان هـسـتـنـدزیـــــــــن راه دراز و روز کـــــــــوتــــــــــاه ای دل
***
آخـر شـب دوش بـی تـو ای شـمـع چـگـلبــگـذشـت و گـذاشـت در غـمـم خـوار و خـجــل
تــو فـارغ و مـن بــه وعـده تــا روز ســپــیـددر بــنـد تــو بــنـشــســتــه و بــرخــاســتــه دل
***
آمـیـخــتــم از بــهـر تــو صــد رنـگ و حــیـلهــم دســت اجــل قــوی تـــر آمــد بـــه جـــدل
گــر جــان مــرا قــبـــول کــردی بــه مــثــلپــیـش از اجــلــش کــشــیـدمــی پــیـش اجــل
***
ای دل طــمـع از وصــال جــانـان بــگـســلســـررشـــتــــه آرزو بــــه دنـــدان بــــگـــســـل
زان پــیـش کـه بــگـسـلـنـد جـان از تـن تـواز بـــهـــر خـــدا عـــلـــایــق جـــان بـــگـــســـل
***
صــف زد حــشــم بـــهــار پـــیــرامــن گــلابـــــر آمـــــد و پـــــر کـــــرد ز در دامــــن گـــــل
بــا ایـن هـمـه جــان نـمـانـد انـدر تــن گـلگــر تـــو بـــه چـــمــن درآیــی ای خــرمــن گــل
***
پــیــراهــن گــل دریــده شــد بــر تــن گــلشـــلــوار تـــو بـــیــنــمــا چـــو پـــیــراهــن گــل
ای خــرمــن کــون تــو بــه از خــرمـن گــلجـــایـــی کـــه بـــود کـــون تـــو کـــون زن گـــل
***
تـــــاب رخ یــــار مـــــن نــــداری ای گـــــلجــــامـــه چــــه دری رنـــگ چـــه آری ای گـــل
سـودت نـکـنـد تــا کـه بــه خـواری ای گـلاز بـــــار خــــجـــــل فــــرو نــــیــــاری ای گــــل
***
چـرخـا زحـلـت نـحـس تــرسـت یـا بــهـرامزهــره ت غــر و مــشــتــریـت مــغــرور بــه نــام
تـیرت ز منافقی نه پـخـتـه سـت و نه خـامخـورشـید تـو قـحـبـه اسـت و مـاهـت نـه تـمـام
***
ای زیــر هــمــای هــمــتـــت چـــرخ مــدامکـــبـــک از نـــظـــرت گـــرفـــتـــه بــــا بـــاز آرام
اقــبـــال تــو شــاهــیــن و کــبـــوتـــر ایــامســـیــمــرغ نــظــیــر خـــســـرو طــوطــی نــام
***
رفـتـم چـو نـبـود بـیـش از ایـن جـای مـقـامهـــرچــــنــــد بــــه نـــزدیـــک تــــو بــــودم آرام
کـس را بـه جـهـان مـبــاد ای سـیـم انـدامرفــتــن نــه بــه اخــتــیـار و بــودن نـه بــه کــام
***
از مــشـــرق دســـت گـــوهــر آل نــظـــامده مـــاه تــــمـــام را طــــلـــوعـــســــت مـــدام
ایــنــک بـــنــگــر کـــه آن خـــداونــد کـــرامبـــفـــکـــنـــد مـــه نـــوی ز هـــر مـــاه تـــمـــام
***
هـر مـرحــلـه ای کـه رخـت بــرداشـتــه اماز خـــون جـــگـــر مــرحـــلــه تـــر داشـــتـــه ام
از تـــو خـــبـــر وصـــل مـــبــــادم هـــرگـــزگـر بــی تــو ز خــویـشــتــن خــبــر داشــتــه ام
***
دل فــرق نـمــی کــنـد هـمــی دانـه ز دامراهـیـش بــه جــامـعـسـت و راهـیـش بــه جـام
بـا این همه ما و می و معـشـوقـه بـه کـامدر مـصـطـبــه پــخـتـه بــه کـه در صـومـعـه خـام
***
بــا یــاد تــو ای ریـخــتــه عــشــقــت آبــمنــشـــگــفـــت اگــر بـــود بـــر آتـــش خـــوابـــم
روی از غــم چــون تــویــی چــرا بــرتــابــمتــــا بــــه ز غـــمـــت کـــدام شــــادی یـــابــــم
***
بــخــتــی نـه کـزو نـصـیـب جــز غـم یـابــمروزی نــه کـــه در جـــهــان دو هــمــدم یــابـــم
شـادی مـگـر از جـهـان بــرونـسـت از آنـکهــرچــنــد کــه بــیـش جــویـمــش کــم یــابــم
***
مـن غــره بــه گـفــتــار مـحــال تــو شــدمزان روی ســــزای گـــوشــــمـــال تــــو شــــدم
ویــن طـــرفــه کــه آزمــود صـــد بـــار تـــراهــم بـــاز بـــه عــشــوه در جـــوال تـــو شـــدم
***
نـــه در غـــم عــــشــــق یـــار یـــاری دارمنــه هــمــنــفــســی نــه غــمــگــســـاری دارم
بــس خــســتــه نــهـان و آشــکــاری دارمیـارب چــه شــکــســتــه بــســتــه کــاری دارم
***
آخــر ز تــو چــون روی بـــه خــون تـــر دارمدر عـــــشــــــق ز هـــــیـــــچ روی بــــــاور دارم
بــــردار ز روی پـــرده ورنـــه پـــس از ایـــنمــــــــــن پــــــــــرده ز روی راز دل بــــــــــردارم
***
در کــــوی غــــمــــت هـــزار مـــنـــزل دارموز دســــت تــــو پــــای صــــبــــر در گــــل دارم
در راه تـــو کــار ســخـــت مــشــکــل دارمدل نـــیـــســـت پــــدیـــد و صـــد غـــم دل دارم
***
نـــام تـــو نـــویـــســـم ار قـــلـــم بـــردارمکـــــوی تـــــو گـــــذارم چـــــو قـــــدم بـــــردارم
جــز روی تــرا نــبــیـنــم ای جــان جــهــاندر عــــمــــر خــــود ار دیــــده ز هــــم بـــــردارم
***
راز تـــو ز بـــیــم خـــصـــم پـــنـــهــان دارمورنـــه غـــم و مـــحـــنـــت تــــو چـــنـــدان دارم
گــویـی کــه ز دل نـداریـم دوســت هـمـیآری ز دلــــــــــت نــــــــــدارم از جــــــــــان دارم
***
ای دل ز وصــــال تــــو نــــشــــانـــی دارموی جــــــان ز فــــــراق تــــــو امـــــانـــــی دارم
بـیـچـاره تـنـم هـمـه جـهـان داشـت بـه تـوواکـــنـــون بـــه هــزار حـــیــلـــه جـــانـــی دارم
***
مــن بــا تــو کــه عــشــق جــاودانـی دارمیـــک مــــهــــر و هـــزار مــــهـــربــــانــــی دارم
بــا مــن صــنـمــا چــو زنـدگــانـی نـکــنـیمـــن بـــی تـــو بـــگـــو چـــه زنــدگـــانــی دارم
***
از غـــــم صـــــدف دو دیــــده پـــــر در دارموز حـــادثــــه پــــوســـتــــیـــن بــــه گـــازر دارم
دردا کـــه تـــهــی دامـــنـــم از زر درســـتوز دســـت شــکــســتـــه آســتـــیــن پـــر دارم
***
دی کــــرد وداع بــــر جــــنـــاح ســــفــــرمتـــــا دســـــت فـــــراق کـــــرد زیـــــر و زبـــــرم
او می شد و جان نعره همی زد ز پـی اشآهـــســـتـــه تـــرک تـــاز کـــه مـــن بــــر اثـــرم
***
روزی کـه بـه حـیـلـت بـه شـب تـیـره بــرممــی گــویــم شــکــر و بــاز پــس مــی نــگــرم
بــنـگـر کــه ز عــمـر در چــه خــون جــگـرمتـــا روز گـــذشـــتـــه را غـــنــیــمــت شـــمــرم
***
زلـف تــو دلـم بــرد و بــه جــان در خــطـرمگــیــرم کــه ز بـــیــم پــی بـــه زلــفــت نــبـــرم
بـــاری دمــی از زیــر کـــلــه بـــیــرون کــنچـــــنــــدان کــــه ز دور در دل خــــود نــــگــــرم
***
سـودای تـو بــیـرون شـده یـکـسـر ز سـرموز کــــوی تــــو بــــبــــریـــد خــــرد رهـــگــــذرم
دســـت طــلــب تـــو بـــاز در کــوفــت درمتـــــا بــــــا ســـــر کـــــار بـــــرد بـــــار دگـــــرم
***
بــفـروخــتــمـت سـزد بــه جــان بــاز خـرمارزان بـــــفــــروخـــــتـــــم گــــران بـــــاز خــــرم
بـــاری خـــواهــم ز دوســتـــان ای دلــبـــرتـــا بـــو کـــه ز دشـــمـــنـــان تـــرا بــــاز خـــرم
***
چــون روی نــدارم کــه بـــه رویــت نــگــرمبـــاری بـــه ســـر کـــوی تـــو بـــر مــی گـــذرم
در دیـــــده کــــــشــــــم ز آرزوی رخ تــــــوگــردی کـــه زکـــوی تـــو بـــه دامــن ســـپـــرم
***
در کــــار تــــو هـــر روز گــــرفــــتــــارتــــرمغـــمـــهـــای تــــرا بــــه جـــان خـــریـــدارتــــرم
هـر روز بــه چــشــم مـن نـکــو روی تــریهــرچـــنــد کـــه بـــیــش بـــیــنــمـــت زارتـــرم
***
ای دل ز فـــلـــک چــــرا نـــیـــوشـــی آزرمهـــم بـــادم ســـرد ســـاز و بـــا گـــریـــه گـــرم
دلــبـــر ز تـــو وز نــالــه کــجـــا گــردد نــرمآن را کـــه هـــزار دیـــده بـــاشـــد بـــی شـــرم
***
آنــم کــه نــدانــم نــه وجـــود و نــه عـــدمدانـــم کـــه نـــدانـــم نـــه حـــدوث و نــه قـــدم
مـی دانـم و مـطــرب و حــریـفــی هـمــدممــســتــی و طــرب فــزون و هــشــیــاری کــم
***
ای خـورده بـه واجـبـی چـو مردان غم علمدر تـــحــت تـــصــرف تــو بـــیــش و کــم عــلــم
در عـــمـــر دمـــی نــازده الـــا دم عـــلـــمهــم عـــالــم عـــالــمــی هــم عـــالــم عـــلــم
***
دردا کــه فــرو شـــد لــب شـــادی را غــمپــر گــشــت و نـگــون گــشــت پــیـمــانـه غــم
دشــواری بــیـش گـشــت و آســانـی کـموایــن مــانــد ز عـــالـــم کـــه دریــغـــا عـــالـــم
***
مـن بـنـده کـه کـمـتـر سـگ کـویت بـاشـمایــن بــس بــاشــد کــه مــدح گــویــت بــاشــم
اقـبــال نـیـم کـه سـال و مـاه و شـب و روزواجـــب بـــاشـــد کــه پـــیــش رویــت بـــاشــم
***
بــیـنـم دل خــویـش گـر دهـانـت انـدیـشـمیــابــم تــن خــویـش گــر مــیــانــت انــدیـشــم
یــادم نــایــد ز ســر بـــه جــان و ســر تـــوالـــا کـــه ز خـــاک آســـتــــانـــت انـــدیـــشـــم
***
خـوار و خــجــلـم خـوار و خــجــل بــاد دلـمآســـیــمــه ســـر و پـــای بـــه گـــل بـــاد دلــم
در دسـت غـمم اسـیری از دسـت دلسـتچـــونــان کـــه مـــنــم، اســـیــر دل بـــاد دلـــم
***
شــاهـا ز خــزانـه تــو ریـحــان و ســمــیـندارنـــد نـــهـــان ذخـــیـــره درهـــای ثـــمـــیـــن
کو زر که همین بـر سر گنج اسـت و همانکـو سـر کـه هـمـان از در تــیـغـســت و هـمـیـن
***
بــوطـالـب نـعـمـت ای هـمـه دولـت و دیـندر خــود نـگــر و جــمـلــه جــهـان نـیـک بــبــیـن
کــز هـمـت و جــود آفــتــابــی و ســحــابوز رفـــعـــت و حـــلـــم آســـمـــانــی و زمــیــن
***
شــاهـان مـمــالــک تــو مـودود و مــعــیـندارنــــد خــــزانــــهــــا نــــهـــان در ثــــمــــیـــن
گوهر که همین بـر سر گنجـسـت و همینبــاهـر کــه هـمـان از در تــیـغــســت و هـمـیـن
بـــر چـــرخ رســیــد از تـــو دم ســرد دلــمبــــر دامـــن غــــم فــــشــــانـــده گــــرد دلــــم
خــــون دلـــم از دیـــده بــــپــــالـــود دلـــمدردا دل فـــــــــــارغ تــــــــــــو از درد دلـــــــــــم
***
پــر شــد ز شــراب عـشــق جــانـا جــامـمچــون زلــف تـــو بـــرهــم زده گــشــت ایــامــم
در عــشــق تــو ایــن بــود مــراد و کــامــمکـــز جـــمــلــه بـــنــدگــان نــویــســـی نــامــم
***
در خـدمـت تـسـت عـقـل و هوش و جـانـمگـــر پــــیـــش بــــرون روم ور از پــــس مـــانـــم
اقـبــال نـیـم کـه ســال ومـاه و شـب و روزواجــــب بــــاشــــد کــــه در رکــــابــــت رانــــم
***
ای دل چــو بــه غـمـهـای جــهـان درمـانـماز دیـــده ســـرشـــکـــهـــای خـــونـــیــن رانـــم
خـود را چـه دهم عـشـوه یقـین مـی دانـمکـــانـــدر ســـر دل شـــود بــــه آخـــر جــــانـــم
***
مـی نـوش کـنـم ولـیـک مـســتــی نـکـنـمالــــا بـــــه قــــدج درازدســــتــــی نــــکــــنــــم
دانـم غـرضـم ز مـی پــرســتــی چــه بــودتــا هـمـچـو تــو خـویـشـتــن پــرسـتــی نـکـنـم
***
بـــازیــچـــه دور آســـمـــانــم چـــه کـــنــمســرگــشــتـــه گــردش جـــهــانــم چــه کــنــم
از هـرچــه هـمـی کـنـم پــشـیـمـان گـردمآیــا چـــه کــنــم تـــا کــه بـــدانــم چـــه کــنــم
***
چــون حــرب کــنـم هـیـج مـحــابــا نـکــنـمچـــون عـــفـــو کـــنــم هــیــچ مـــدارا نــکـــنــم
مــن ســـایــه یــزدانــم و نــیــکـــو نــبـــودگـــر قـــدرت و رحـــمـــت آشـــکـــارا نـــکـــنـــم
***
شـــبـــهــا چـــو ز روز وصــل او یــاد کــنــمتـــــا روز هــــزار گــــونــــه فـــــریــــاد کــــنــــم
تــرســم کــه شــب اجــل امــانــم نــدهـدتــــا بــــاز بــــه روز وصــــل دل شــــاد کــــنـــم
***
کس نیسـت غـم اندوخـتـه تـر زین که منمبـــا درد تـــو آمــوخـــتـــه تـــر زیــن کـــه مــنــم
گفتـی که نه ای بـه عشق درپـخـتـه هنوزخـامـی چـه کـنـی سـوخـتـه تــر زیـن کـه مـنـم
***
بــر آتــش هـجــر عــمــری ار بــنــشــیـنـمبـــر خـــاک در تـــو هـــم بـــه دل نـــگـــزیــنـــم
از بـــاد هــمــه نــســیــم زلــفــت بـــویــمدر آب هــــمــــه خــــیــــال رویــــت بــــیـــنــــم
***
آن دیـده نــدارم کــه بــه خــوابــت بــیـنــمیـــا آن رخ هـــمـــچـــو آفـــتــــابــــت بــــیـــنـــم
از شـرم رخ تــو در تــو نـتــوان نـگـریـســتمـــی ریـــزم اشــــک تــــا در آبــــت بــــیـــنـــم
***
ای گـــوهـــر تــــو اصــــل طــــفـــیـــل آدموی ذات تـــو مـــعـــنـــی و عـــبــــارت عـــالـــم
تــا حــکــم کــفــت نـکــرد روزی ده خــلـقوز خــــلــــقــــت آدمــــی نــــیـــاورد شــــکــــم
***
مـن دل بـه کـسـی جـز از تـو آسـان ندهمچـــیــزی کـــه گـــران خـــریــدم ارزان نـــدهـــم
صــد جــان بــدهــم در آرزوی دل خــویــشوان دل کـه تــرا خـواسـت بــه صـد جـان نـدهـم
***
چـون پــای هـمـی تـحـفـه بــرد هـر جـایـموز پــــای بــــه پــــای آمــــدنــــی مــــی آیــــم
دسـتــم شـکـنـد فـلـک مـن ایـن را شـایـمآری چـــو گـــزیـــز نـــیـــســـت بــــاری پـــایـــم
***
ای عــشــق در آفـاق بــســی تــاخــتــیـمتـــــا از دل و دلـــــدار بـــــرانـــــداخـــــتـــــیــــم
آخـر حـق صـحـبــتــی کـه بــا تــسـت مـرابــشــنـاس و هـمـان گـیـر کــه نـشــنـاخــتــیـم
***
دی یـک دو قـدح شـراب صـافـی خــوردیـمبـــا هــمــنــفــســی شــبـــی بـــه روز آوردیــم
امـروز چـنـان شـد کـه بـه ناچـار دو دسـتدر گــــردن درد و رنـــج و هـــجــــران کــــردیـــم
***
سـبــحـان الـلـه غـمـی بــه پـایـان نـبــریـمالــــا کـــــه ازو در دگــــری مــــی نــــگــــریــــم
آن شـد کـه سـتـاره می شـمـردیم بـه روزاکـنـون هـمـه روز و شـب نـفـس مـی شـمـریم
***
بــا گـل گـفـتـم چـون بـه چـمـن بــرگـذریـمچــــون از هــــمــــه بــــاغ آرزوی تــــو بــــریـــم
گـل گـفــت مـرا چــو نـیـک درمـی نـگــریـماز روی بـــــقـــــا بـــــرابـــــر یــــکـــــدگــــریــــم
***
انــدیـشــه انــتــقــام چــون جــزم کــنــیـمقــهـر هـمـه دشــمــنـان بــه یـک عــزم کــنـیـم
بــا چــرخ چــو بــا آتــســز اگـر رزم کــنـیـمگــردن بــه ســم اســب چــو خــوارزم کــنــیــم
***
ای ســایـه آنـک مـلـک او هـســت قــدیـمتــا چــنــد از ایـن مــلــک چــو گــوزی بــدونــیـم
یک رویه کن این کار که سهلست و سلیممـلــکــســت نـه بــازیـچــه، والـمـلــک عــقــیـم
***
شـکـر ایـزد را کـه خــســرو هـفـت اقـلـیـمآن شــــاه مــــبــــارک قــــدم آن ذات کــــریــــم
از آتــش فـتـنـه بــر کـران شـد چـو خـلـیـلوز آب خــطــر بـــه ســاحــل آمــد چــو کــلــیــم
***
در مـوج خــطــر مـرفــهـی هـمـچــو کـلـیـموز آتـــش فـــتـــنـــه شـــاد چـــون ابـــراهـــیــم
ای مـفــخــر آنـکـه مـاه کـردی بــه دو نـیـممـــعـــصـــومـــان را از آتـــش و آب چـــه بـــیـــم
***
ای دل مـگــذار عــمـر چــون بــی خــبــرانایــــمــــن مــــنــــشــــیـــن ز روزگــــار گــــذران
تـو طـاق نـه ای بـا تـو همـان خـواهـد کـردایـــام کـــه کــــرد و مـــی کـــنـــد بــــا دگـــران
***
شــخــصــی دارم زنــده بـــه جــان دگــرانعـــمـــری بـــه هــزار درد و مـــحـــنــت گـــذران
جـــان بـــر لــب و دل بـــر اثـــر او نــگـــراندور از لـــب و دنـــدان شـــمـــا بـــی خـــبــــران
***
زلــفــت بــه رســنــهـاش بــرآورد کــشــانهـر جــان و دلـی کـه داشـت در شـهـر نـشــان
زان پـیش کـه دسـتـار نـگـه نـتـوان داشـتورز دو ســـه در زیــر کـــلـــاهـــش بـــنـــشـــان
***
چــون روی حــیــل نــبــود پــایــاب جــهــانیــکــبـــاره ورق بـــشــســتــم از تـــاب جــهــان
گـفـتـم چـو مـقـیم نیسـت اسـبـاب جـهانخــاکـش بــر سـر کـه خــوش خـورد آب جــهـان
***
بــاغــیـســت چــو نـوبــهـار از رنــگ خــزانعــیـشــی کـه بــه عــمـرهـا تــوان گـفـت از آن
یــاران هــمــه انــگــشــت زنــان گــرد رزانمـن در غــم تــو نـشــســتــه انـگــشــت گــزان
***
ای ســاخــتــه گـشــتــه از تــو کـار دگـرانمــــن یــــار غـــــم تـــــو و تـــــو یــــار دگـــــران
مـــن کـــرده کـــنـــار پــــر ز خــــون دیـــدهاز بـــــهــــر تـــــو و تـــــو در کـــــنــــار دگـــــران
***
آیــا گـــهـــر وصـــل تـــو یــارم ســـفـــتـــنراه تـــــــو امــــــیــــــدوار یــــــارم رفــــــتـــــــن
می روشـن و حـجـره خـالی و موسـم گـلای گــلــبـــن نــو شــکــفــتـــه یــارم گــفــتـــن
***
ای دل چــو نـمـی نـهـد ســپــهـرت گــردننـــتــــوان بــــه خــــروش و زور بــــخــــت آوردن
بـر من چه بـود جـز که بـه کف خون خوردندیــگـــر چـــه کـــنـــم دلـــا چـــه دانـــم کـــردن
***
زرق اسـت جـهـان تــو زرق کـن از هـر فـنکـه مـی خـور و کـه مـی کـن و لـوتــی مـی زن
خـوش خـور تـو جـهـان و یـاد مـی آر از مـنتـــا روزی چـــنـــد جـــمـــلـــه را ســـر کـــن زن
***
زیــن جـــور اگــر گــذر تـــوان کـــرد بـــکــندر حـــال مـــن ار نـــظـــر تـــوان کـــرد بــــکـــن
بـــا بـــنــده ز روی مــردمــی آشــتــی اییـــکــــبــــار دگـــر اگـــر تــــوان کــــرد بــــکــــن
***
هرچ از چـو تـویی نـزیبـد ای دوسـت مـکـنویـن خـیـره کـشـی گـرچـه تــرا خـوسـت مـکـن
گـفـتـی بــبـرم جـان تـو و بــاکـی نـیـسـتجــانـا نـه ز بــهـر جــان نـه نـیـکــوســت مـکــن
***
ای دل ز ســــر نــــهـــاد پــــرواز مــــکــــنفــــرجــــام نـــگــــر حــــدیـــث آغــــاز مـــکــــن
خــاک از ســر ایــن راز نــهــان بــاز مــکــنخـــــود را و مــــرا در ســــر ایــــن راز مــــکــــن
***
جــانـا لـبــم از شـراب غـم خــشـک مـکـنچــشـمـم ز سـرشـک هـیـچ دم خـشـک مـکـن
در عــشـــق گــران رکــاب صـــبـــری داریزنــهــار نــمــد زیــن ســتـــم خـــشــک مــکــن
***
ای دل چــو غــم نــوت دهــد چــرخ کــهـنچــون کــار نـدیـدگــان مــشــو بــی ســر و بــن
یـا عـشـوه کـودکـانـه مـی خـر بــه سـخـنیــا تـــن زن و عــاقــلــانــه صــبـــری مــی کــن
***
هسـتـم ز تـو دلشـکسـتـه ای عهد شـکنوز دوســـتـــی تـــو بـــا جـــهــانــی دشـــمـــن
گــیــرم نــبـــود دســـت مــن و دامــن تـــوبــــتـــوان کـــردن دســـت مـــن و دامـــن مـــن
***
در دام غـم تـو بـسـتـه ای هسـت چـو منوز جـور تــو دل شـکـسـتـه ای هـسـت چـو مـن
بــرخــاســتــگـان عـشــق تــو بــســیـارنـددر عـهـد وفـا نـشـســتــه ای هـسـت چــو مـن
***
مـی ســوز تــو خــرمـن شـکـیـبــایـی مـنتـــا مــی نــهــم از غــم تـــو خـــرمــن خــرمــن
دامــن بـــه حـــدیــث درد مــن بـــاز مـــزنمـــن دانـــم و اشــــک لــــعــــل دامـــن دامـــن
***
مــایــیــم و صــراحـــی و شـــراب روشـــنمـرغـی دو و نـان چــنـد و زیـشـان دو ســه تــن
وز مـیـوه و ریـحـان قـدری سـیـب و سـمـنبـــرخــیــز و بـــیــا چــنــانــک دی نــزد تــو مــن
***
چـشـمـم ز همـه جـهان فـرازسـت اکـنـونویــن دیــده بـــه دیــدار تـــو بـــازســت اکــنــون
گـفـتــار هـمـه جـهـان مـجــازسـت اکـنـونمــا را بـــه جـــمــال تـــو نــیــازســـت اکـــنــون
***
ای گنده دهان چـو شیر و چون گرگ حرونچـون خـرس کـریه شـخـص و چـون خـوک نگـون
چــون بــوزنـه سـخـره و چـو کـفـتــار زبــونچــون گــربــه دهــن دریــده و چــون ســگ دون
***پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.